Dnipropetrovsk University bulletin. Geology, geography

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/11142901

Table of Contents

A. I. Katalenets
3-14
V. S. Savchuk, V. F. Prykhodchenko, D. V. Prykhodchenko
15-21
N. O. Dudchenko, O. B. Bryk
21-29
V. V. Manyuk
29-34
I. S. Nikitenko, M. L. Kutsevol
34-42
S. E. Popovchenko, V. D. Evtekhov
42-48
S. E. Popovchenko, P. K. Kornyenko
48-64
V. S. Dernov, M. M. Udovychenko
64-69
T. A. Ivanova
69-82
T. A. Ivanova, O. V. Bondar
82-99
I. I. Ishchenko
99-107
V. V. Manyuk
107-111
Dmytro A. Staryn
111-121
V. L. Stefanskyy
121-144
Galyna Petrivna Yevhrashkina, E. О. Maksymova, О. A. Shulіk, A. V. Omel'chenko
144-149
N. P. Sherstyuk, O. I. Gezhyy, V. M. Byelik
149-154
S. V. Bida, O. V. Kuts, K. V. Pidriyko
162-167
O. M. Hrabovets'
167-170
S. V. Zholudyev
170-175
S. V. Zholudyev
175-181
O. A. Ostroukh
181-188
Y. V. Udalov
188-197
Tatiana Petrivna Mokritskaya, A. Y. Kovryhyn
197-202
K. O. Samoilych
202-208
Y. Y. Voytyuk, I. V. Kurayeva, H. A. Kroyik, S. P. Karmazynenko, O. V. Matsibora
208-214
I. V. Kuraeva
214-218
N. Y. Yatsechko, O. V. Hatsenko, A. M. Kurylenko
218-224
S. H. Polovka
224-230
Natalia Petrivna Scherstyuk, Anastasia Omelchyuk, Lyudmyla Nosova
2-9
Natalia Petrivna Scherstyuk, Anastasia Omelchyuk, Lyudmyla Nosova
PDF
2-9