Dnipropetrovsk University bulletin. Geology, geography

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/11152001

Table of Contents

Galina Petrivna Evgrashkina, O. E. Kalinkina
33-37
S. V. Bida, O. V. Kuts
3–16
L. D. Bogachenko, L. I. Osadcha, T. D. Prokopеnko, T. V. Sibul
17-23
N. O. Dudchenko, V. P. Ponomar
24-32
G. P. Yevhrashkina, O. E. Kalinkina
PDF
33-37
S. V. Zholudev
PDF
38-49
S. V. Zholudev
50-55
I. V. Kuraeva, H. A. Kroik, E. G. Musich
PDF
65-74
V. V. Manyuk
PDF
75-82
A. V. Matveev
PDF
83-89
T. P. Mokritskaya
PDF
90-94
K. A. Samoilych
PDF
95-103
Kh. M. Samoilova, D. O. Samoilich, V. V. Manyuk
PDF
104-107
O. V. Syzenko
108-113
T. A. Stephanska
PDF
114-124
V. L. Stefanskyi
PDF
125-136
I. V. Udalov
137-143
N. P. Sherstyuk
PDF
144-151
O. V. Yakovenko, I, V. Kuraeva, G. A. Kroyik, K. S. Zlobina
PDF
152-157
S. V. Bida
3-16
Volodymyr Manyuk
75-82
V. V. Ivanchenko, M. V. Belitska, I. V. Gavriliuk
56-64
V. V. Ivanchenko
56-64
L. V. Mishhenko
106-109