PORUCHYNSKA, I.; PORUCHYNSKY, V.; SLASHCHUK, A.; POTAPOVA, A. Functioning of the fuel-energy complex of Lviv Oblast in modern conditions. Journal of Geology, Geography and Geoecology, v. 28, n. 4, p. 717-726, 22 dez. 2019.