GRUBINKO, V.; HUMENIUK, H.; KHOMENCHUK, V.; GARMATIY, N.; VOYTIUK, V.; BARNA, M. Ecotoxicological status and prognosis of the state of an urbanized hydroecosystem (on the example of the reservoir "Ternopil pond"). Journal of Geology, Geography and Geoecology, v. 27, n. 2, p. 202-212, 3 nov. 2018.