The development of ecological (green) and rural tourism for the disabled people in Ukraine


Keywords: ecological tourism, green tourism, rural tourism, disabled people, tourism, tourist and excursion route

Abstract

The research is devoted to analysis of the development of ecological (green) and rural tourism for the disabled people in Ukraine. For solving the set task the following inves- tigation methods were used in the work: dialectical method, analysis and synthesis (research of existing ecological and rural routes by the territory of national natural parks of the regions of Ukraine), graphical method (for illustration of the results of the research); systematic-structural and expert analysis (for definition of priority routes of ecological (green) and rural tourism for the disabled participants and victims of the antiterrorist operation, people with disabilities, disabled children and elderly persons). The modern state of the development of ecological (green) and rural tourism in the regions of Ukraine was studied in the research. The role of the urbanization level in the demand formation for ecological (green) and rural tourism and interrelation between the urbanization and state of the environment was defined. The number of people with different forms of disability by the regions of Ukraine was investigated. Also, the number of the disabled persons among participants and victims of the antiterrorist operation (ATO) was analysed. A survey was conducted among people with disabilities on the priority and need to ensure the use of different types of tourism for people with disabilities. The current and promising routes of ecological (green) and rural tourism for disabled participants and victims of the anti-terrorist operation, people with disabilities, disabled children and elderly persons were analysed and unresolved issues of free access to tourist routes for people with disabilities were determined. The leading regions of Ukraine for the development of ecological (green) and rural tourism for people with disabilities were identified. A kind of ecological (green) and rural tourism with treatment and rehabilitation effect – animal therapy and development of its various methods (apitherapy, hippotherapy, canistherapy, enotherapy) in the regions of Ukraine was analysed. Potential opportunities, availablerecreational resources and prospects for the development of ecological (green) and rural tourism in the industrial Zaporizhzhia region were investigated. The directions of the tourist routes adaptation to the needs of people with disabilities through the formation of a barrier-free space were defined.

Author Biographies

Liudmyla S. Golovkova
Municipal Institution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy of Zaporizhzhia Regional Council, Zaporozhye, Ukraine
Yulia O. Yukhnovska
Municipal Institution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy of Zaporizhzhia Regional Council, Zaporozhye, Ukraine
Oleksii M. Ryzhenko
Municipal Institution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy of Zaporizhzhia Regional Council, Zaporozhye, Ukraine

References

1. Beidyk, O.О. (2016). Adaptyvnyy turyzm: predmetna sutnistʹ, klasyfikatsiyi, modeli, vydatni osobystosti [Adaptive tourism: subject essence, classifications, models, outstanding personalities], Mykolaiv, 198. (In Ukrainian)
2. Beidyk, O.О., Melnychuk, A.L., Oreshchenko, A.V. (2017). Diahnostyka adaptyvnoho turyzmu [Diagnostics of adaptive tourism. Journal of cartography]: Coll. scient. work. iss. (12), 90. (In Ukrainian)
3. Beidyk, O.O., Melnychuk, A.L., Topalova, O.I. (2017). Adaptyvnyy turyzm: klasyfikatsiya ta naukovo-metodolohichni pidkhody do suspilʹno-heohrafichnoho doslidzhennya [Adaptive tourism: classification and scientific and methodological approaches to socio-geographical research of regional problems of Ukraine: geographical analysis and search for solutions]: coll. scient. Work, Kherson, 29. (In Ukrainian)
4. Beidyk, O.O., Melnychuk, A.L., Topalova, O.I., Syrovets, S.Y. (2017). Chynnyky ta perspektyvy rozvytku adaptyvnoho turyzmu v natsionalnykh pryrodnykh parkakh Ukrainy. Heohrafiia ta turyzm [Factors and prospects for the development of adaptive tourism in national natural parks of Ukraine]. Geography and tour- ism. (40), 97-110. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/ UJRN/gt_2017_40_12. (In Ukrainian)
5. Beidyk, O.O., Topalova O.І. (2017). Klasyfikatsiia ta novi typy adaptyvnoho turyzmu turyzm i hostynnist v Ukraini: stan, problemy, tendentsii, perspektyvy rozvytku [Classification and new types of adaptive tourism and hospitality in Ukraine: state, problems, tendencies, prospects of development]. Cherkasy: BRA- MA-UKRAINE, 8. (In Ukrainian)
6. Bielousova, N.V. (2017). Vprovadzhennia inkliuzyvnoho turyzmu v sotsialno-reabilitatsiinu systemu Ukrainy. [Implementation of inclusive tourism in the social rehabilitation system of Ukraine]. 2 (42), 14. (In Ukrainian)
7. Belousova, N. (2018). Ynkliuzyvnыi turyzm v systeme reabylytatsyonnoi heohrafyy: ot teoryy k praktyke: monohrafiia [Inclusive tourism in the rehabilitation geography system: from theory to practice]: monogra- phy. К. 344 (In Ukrainian)
8. Vorobiova, O.А., Dyshlovyi, I.M., Kharichkov, S.K. (2009). Problemy pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku v rekreatsiino-turystychnii sferi. [Problems of natural re- source use and sustainable development in recreational and tourist sector], Odesa, 374. (In Ukrainian)
9.Halushkina, Т.P, Hranovska, L.M. (2009). Ekoloho-zbal- ansovani priorytety rozvytku terytorii: kontseptualni zasady ta orhanizatsiinyi mekhanizm. [Ecologically balanced priorities of development of territories: con- ceptual principles and organizational mechanism], Odesa, 371. (In Ukrainian)
10. Dolia urbanizovanosti krain svitu [The share of urbaniza- tion level of the world countries in 2019]., Retrieved from: https://gtmarket.ru/ratings/urbanization-index (In Ukrainian)
11. Informatsiia shchodo nadannia statusu uchasnyka bo- iovykh dii [Information on granting the combatant status. Retrieved from] Retrieved from: http://dsvv. gov.ua/dostup-do-publichnoji-informatsiji/infor- matsiya-schodo-nadannya-statusu-uchasnyka-bojovyh-dij.html (In Ukrainian)
12. Monastyrskyi V.R. (2012). Orhanizatsiia turyzmu dlia osib z obmezhenymy mozhlyvostiamy u Lvivskii oblasti visnyk lvivskoho universytetu [Organization of tourism for people with disabilities in Lviv region Bulletin of Lviv University]. No 29 (2), 164-170. (In Ukrainian)
13. Ofitsiinyi sait derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Of- ficial site of the State Statistics Service of Ukraine], 2018. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua. (In Ukrainian)
14. Pro stanovyshche osib z invalidnistiu v Ukraini. (2018). Natsionalna dopovid. [On the situation of persons with disabilities in Ukraine. National report] K., 198. (In Ukrainian)
15. Radionova, O.M. Suchasni art-obiekty ta inkliuzyvnyi turyzm: dialektyka spivvidnoshen [Modern art objects and inclusive tourism: dialectics of relations]. https:// doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-96 Retrieved from: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/96.pdf, 690 (In Ukrainian)
16. Radionova, O.M, Trufanova, K.A. (2019). Analiz dos- tupnosti turyzmu dlia osib z obmezhenymy mozhlyvostiamy v Ukraini [Analysis of accessibility of tourism for people with disabilities in Ukraine]. Re- search and production magazine «Business Navigator». Issue 6 (55), 187-191. Retrieved from http://business-navigator.ks.ua/journals/2019/55_2019/37. pdf (In Ukrainian)
17. Cotsialnyi zakhyst naselennia Ukrainy: stat. zb. / Derzh. sluzhba statystyky Ukrainy. [Social protection of the population of Ukraine], 2020. stat.coll. / State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, 121. Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/ zb_szn_2020. (In Ukrainian)
18. Tkachenko, Т.I. (2006). Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu [Sustainable development of tourism: theory, methodology, business realities]. K., 537. (In Ukrainian)
19. Teriukhanova І.N., 2007. Rehionalni problemy pratsevlash- tuvannia invalidiv v Ukraini ta shliakhy yikh vyrishennia. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. [Regional problems of employment of disabled people in Ukraine and ways of their solution]. Formation of market relations in Ukraine. No10, 142. (In Ukrainian)
20. Khvesyk, М.A, Bystriakov, І.K. (2012). Paradyhmalnyi pohliad na kontsept staloho rozvytku Ukrainy. Ekonomika Ukrainy [A paradigmatic view of the concept of sustainable development of Ukraine]. Economy of Ukraine. 6, 4-12. (In Ukrainian)
21. Shkuratov O.I. (2012). Paradyhmalnyi pohliad na kontsept staloho rozvytku Ukrainy. Ekonomika Ukrainy [Investment policy of balanced development of the agri- cultural sector of the economy]. Balanced nature use. 1, 30-35. (In Ukrainian)
22. Yariko, M.О. (2017). Filosofiia inkliuzyvnoho turyzmu. Kultura Ukrainy [Philosophy of inclusive tourism. Cul- ture of Ukraine]. Issue (58), 119-128. (In Ukrainian)
23. Briassoulis, H. (2000). Tourism and the Environment. Springer Netherlands, Dordrecht, 21–37. https://doi. org/10.1007/978-94-015-9584-1_2. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1470160X21008554.
24. Buhalis & Darcy. (2011). Accessible tourism: Concepts and issues. Channel View Publication. https://doi.org/1 0.1080/21568316.2011.603886 Retrieved from https:// www.researchgate.net/publication/235993170_Acces- sible_Tourism_Concepts_and_Issues.
25. Cecchini, L., Venanzi, S., Pierri, A., Chiorri, M. (2018). Environmental efficiency analysis and estimation of CO2 abatement costs in dairy cattle farms in Umbria (Italy): a SBM-DEA model with undesirable output[J]. J. Cleaner Prod. 197, 895–907. https://doi. org/10.1016/j.jclepro.2018.06.165. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/ pii/S0959652618318158?via%3Dihub.
26. Culham, A. (2003). Deconstructing normalisation: clearing the way for inclusion. Journal of Intellectual & Developmental Disability. Volume 28. https://doi.org/10.10 80/1366825031000086902. Retrieved from: https:// www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13668250310 00086902.
27. Kim, Y., Kim, C.-k., Lee, D.K., Lee, H.-W., Andrada, R.II.T. (2019). Quantifying naturebased tourism in protected areas in developing countries by using social big data[J]. Tourism Manage.(72), 249–256. https:// doi.org/10.1016/j.tourman.2018.12.005. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S0261517718303091?via%3Dihub.
28. Rosenbloom. (2007). Transportation patterns and problems of people with disabilities. The future of disability in America. https://doi.org/10.17226/11898. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ NBK11420/.
29. Yıldız.(2010)Openingagatewaytofuturefordisabledpeo- ple through information and communication technol- ogies. The Journal of International Social Research, 3 (2010). Retrieved from: https://www.sosyalarastirmalar. com/articles/bilgi-ve-letiim-teknolojileri-yoluyla-zrller- in-gelecee-bir-kap-amak-opening-a-gateway-to-future- for-disabled-people-thr.pdf.
30. Kuz’menko, Yu. (2021). Turyzm: ekolohichnyj, zelenyj, abo sil’s’kyj? [Tourism: ecological, green, or rural?]. Retrieved from: https://infotour.in.ua/kuzmenko.htm (In Ukrainian)
Published
2023-04-08
How to Cite
Golovkova, L., Yukhnovska, Y., & Ryzhenko, O. (2023). The development of ecological (green) and rural tourism for the disabled people in Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 32(1), 26-35. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112303