Methodological scheme of qualimetric assessment of recreational clusters


Keywords: recreational cluster, recreational and tourist potential, qualimetric assessment methods, weighting indicators

Abstract

The article deals with the application of qualimetric methods for assessing recreational and tourist potential on the example of an ecotourism cluster developed for natural and geographical and socio-economic conditions and resources of the Ukrainian Black Sea region. The properties of recreational and tourist potential can have different nature, different definitions, and be qualitative-descriptive, verbal, or quantitative (numerical). In qualimetric developments, properties should be comparable in the form of representation and magnitude of evaluation scales. The aim of the study is to develop a methodology for qualimetric assessment of recreational clusters. The theoretical and methodological basis is the fundamental principles and developments of recreational geography, tourism studies and qualimetry, as well as the author’s own developments. In the process of writing, general geographical methods were used, such as descriptive, comparative geographical, and qualimetric assessment methods. Characteristics and properties presented in verbal form can be shown as structural combinations and compounds of simpler indicators. Factors that form the recreational and tourist potential have different weights (significance), which requires an appropriate assessment. The overall assessment of recreational and tourist potential is a weighted average value of all its components, taking into account their weight. The available absolute natural indicators of conditions and resources of recreational and tourist potential are also transformed into qualimetric estimates. The general methodological scheme for assessing recreational clusters, specified according to the conditions and resources of ecotourism of the Black Sea region is represented by seven stages – from structuring a recreational cluster according to its components and levels of hierarchical organization, calculating indicators of the weight of properties and calculating criteria for prop- erties that form the corresponding quality, calculating qualimetric estimates for all primary units of recreational and tourist potential; a meaningful interpretation of the assessment of the recreational and tourist potential of a recreational cluster based on the criteria of properties and scales of the corresponding features and characteristics, as well as indicators of the weight of properties in the formation of recreational and tourist potential. The developed scheme should be considered as a methodological approach for the practical application of qualimetric assessments of recreational and tourist potential in recreational geography and tourism studies.

Author Biographies

Olexandr G. Topchiyiv
Odesa I .I. Mechnykov National University, Odesa, Ukraine
Vitalii A. Sych
Odesa I .I. Mechnykov National University, Odesa, Ukraine
Viktoria V. Yavorska
Odesa I .I. Mechnykov National University, Odesa, Ukraine
Kateryna V. Kolomiyets
Odesa I .I. Mechnykov National University, Odesa, Ukraine
Ihor V. Hevko
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University Ternopil, Ukraine
Olexandr B. Murkalov
Odesa I .I. Mechnykov National University, Odesa, Ukraine
Nataliia M. Smochko
Mukachevo State University Murachevo, Ukraine

References

1. Annyenkova, I. (2012). Monitorynh yakosti osvity u vnz: kvalimetrychnyy pidkhid [Monitoring the quality of education in higher education institutions: a qualimetric approach]. The Sources of pedagogical skills, 10, 9–15 (In Ukrainian).
2. Azgaldov, G.G., Kostin, A.V. (2011). Applied qualimetry: its origins, errors and misconceptions. Benchmark- ing: An International Journal, 18(3), 428-444. doi: 10.1108/14635771111137796
3. Borysenko, K.B. (2018). Vymiryuvannya sformovanosti fakhovykh kompetentnostey maybutnikh uchyteliv heohrafiyi zasobamy kvalimetriyi [Measurement of the formation of professional competencies of future teachers of geography by means of qualimetry]. Problems of engineering and pedagogical education, 61, 23-35 (In Ukrainian).
4. Dmytrenko, G.A., Anufrіyeva, O.L., Burlayenko, T.І., Medvіd’, V.V. (2016). Kvalіmetrіja v upravlіnnі: gumanіstichnij kontekst : navch. posіb. [Qualimetry in management: humanistic context: textbook]. Agrarna osvіta, Kyiv (In Ukrainian).
5. Dzherelyuk, Yu.O. (2021). Obhruntuvannya vyboru metodu otsinyuvannya yakosti obsluhovuvannya v turystychnykh pidpryyemstvakh [Justification of the choice of a method for assessing the quality of service in tourist enterprises]. Scientific Bulletin of KSU. Series «Economic Sciences», 41, 27-31. doi:10.32999/ ksu2307-8030/2021-41-5 (In Ukrainian).
6. Grinasjuk, A.R. (2017). Atraktivnіst’ landshaftіv Volins’koї oblastі [The attractiveness of the landscape in the Volyn oblast]. Autoref. diss. Ph.D. in Geogr., Kharkiv (In Ukrainian).
7. Grygorash, V.V. (2014). Kvalіmetrichnij pіdhіd do ekspertnogo ocіnjuvannja navchal’no-vihovnogo procesu [Qualimetric approach to expert assessment of the educational process]. Pedagogy of creative personality formation in higher and general academic schools, 34(87), 140-146 (In Ukrainian).
8. Harrington, E.C. (1965). The desirable function. Industrial Quality control, 21(10), 124-131.
9. Hudz’, M.V., 2008. Analiz vykorystannya potentsialu kurortno-rekreatsiynykh terytoriy na osnovi kvalimetriyi [Analysis of the use of the potential of resort and recreational territories based on qualimetry]. Bulletin of economic science of Ukraine, 2(14), 36–38 (In Ukrainian).
10. Ivchenko, L.O., Levit, I.B., Shymkova, V.Ye., 2008. Otsinka yakosti diyal’nosti turystychnykh pidpryyemstv na osnovi kvalimetrychnoho analizu [Assessment of the quality of activity of tourist enterprises on the basis of qualimetric analysis]. Bulletin of DITB. Series: Economics, organization and management of enterprises of the tourism industry and the tourism industry as a whole, 12, 129–135 (In Ukrainian).
11. Kravcіv, V.S., Grinіv, L.S., Kopach M.V., Kuzik S.P. (1999). Naukovo-metodichnі zasadi reformuvannja rekreacіjnoї sferi [Scientific and methodological foundations of recreational sector reform]. Lviv (In Ukrainian).
12. Lobanov, A.S. (2013). The basic concepts of qualimetry. Scientific and Technical Information Processing, 40, 72-82.
13. Martynets’, L.A. (2020). Faktorno-kryterial’na model’ yak osnova samootsinyuvannya parametriv vnutrishn’oyi systemy zabezpechennya yakosti osvity zakladu zahal’noyi seredn’oyi osvity [Factor-criterion model as a basis for self-assessment of parameters of the internal system of quality assurance of education of an institution of general secondary education]. Pedagogical education: theory and practice, 29, 48-63 (In Ukrainian).
14. Mel’nychenko, S.V. (2012). Metodyka doslidzhennya yakosti obsluhovuvannya na turystychnykh pidpryyemstvakh [Methodology for studying the quality of service at tourist enterprises]. Bulletin of the Kiev National Trade and Economic University, 1, 24–33 (In Ukrainian).
15. Natsional’nyy atlas Ukrayiny. (2007). [National Atlas of Ukraine]. Kartohrafiya, Kyiv (in Ukrainian).
16. Puzikov, D.O. (2014). Kvalimetrychna faktorno-kryterial’na model’ otsinyuvannya innovatsiynoho rozvytku zahal’no-osvitn’oho navchal’noho zakladu [Qualimetric factor-criterion model for evaluating innovative development of a general education educational institution]. Actual problems of sociology, psychology, pedagogy, 4(25), 226–235 (In Ukrainian).
17. Serhyeyeva, O.A. (2013). Zastosuvannya kvalimetrychnoho pidkhodu do kompleksnoyi otsinky yakosti roboty sub’yektiv turystychnoho biznesu [Application of a qualimetric approach to a comprehensive assessment of the quality of work of tourism business entities]. Scientific Bulletin of UNFU, 23(15), 316-322 (In Ukrainian).
18. Stafiychuk, V.I. (2007). Rekrealohiya [Recrealogy]. Al’ter- pres, Kyiv (In Ukrainian).
19. Sych, V., 2019. The network systematics of recreational and tourist potential. Journal of Education, Health and Sport. 9(9), 1333-1343. doi:10.5281/zenodo.4086000
20. Sych, V.A., Yavors’ka, V.V., Kolomiyets’, K.V. (2018). Osnovy ekolohichnoho turyzmu: navch. posib. [Fundamentals of eco-tourism: textbook]. I. I. Mechnikov Odesa National University, Odesa (In Ukrainian).
21. Topchiyev, A.G., Sych, V.A., Yavorska, V.V., Kolomiyets, K.V., Hryhoriev, A.V., Hevko, I.V. (2021). Methodological principles of systematics of recreational goods. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(4), 762–771. doi: 10.15421/112170.
22. Topchiyev, O. G., Sych, V.A., Yavors’ka, V.V., Kolomi- yets’, K.V. (2022a). Pryntsypy i metody kvalimetrychnoyi otsinky rekreatsiyno-turystychnoho potentsialu [Principles and methods of qualimetric assessment of recreational and tourist potential]. Bulletin of the Odessa National University. Series: geographical and geological sciences, 27(1), 114–129. doi:10.18524/2303– 9914.2022.1(40).257537 (In Ukrainian).
23. Topchiyev, O.G., Javors’ka, V.V., Sych, V.A., Kolomiyets’, K.V. (2022b). Rekreatsiyno-turystychnyy potentsial: napryamy systematyky i kvalimetrychnoyi otsinky. Navchal’nyy posibnyk [Recreational and tourist potential: directions of taxonomy and qualimetric assessment. Textbook]. Odessa, 2022 (In Ukrainian).
24. Topchiyev, O.H., Kolomiyets’, K.V., Sych, V.A., Yavors’ka, V.V. (2020). Strukturuvannya rekreatsiyno-turystychnoho potentsialu na zasadakh heohrafichnoho seredovyshcha [The structure of recreational and tourist potential on the basis of geographical environment]. Pan’kova, Kamianets-Podilskyi (In Ukrainian).
25. Tsyba, V. (2005). Kvalimetriya – teoriya vymiryuvannya v humanitarnykh i pryrodnychykh naukakh [Qualimetry – theory of measurement in the humanities and Natural Sciences]. Social Psychology, 4, 3–20 (In Ukrainian).
26. Vedmid’, N.I. (2013). Integral’na ocinka efektyvnosti servisnogo upravlinnja sanatorno-kurortnyh ta ozdorovchyh pidpryjemstv [Integrated assessment of the effectiveness of service management of sanatorium-resort and health-improving enterprises]. Business Inform, 8, 331-336 (In Ukrainian).
27. Velychko, O.N., Hordienko, T. B., Haber, A.A., Kolomyyets’, L.V. (2015). Prykladni aspekty: kvalimetriya [Applied aspects: qualimetry]. Information processing systems, 2(127), 115-117 (In Ukrainian).
Published
2023-01-11
How to Cite
Topchiyiv, O., Sych, V., Yavorska, V., Kolomiyets, K., Hevko, I., Murkalov, O., & Smochko, N. (2023). Methodological scheme of qualimetric assessment of recreational clusters. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 31(4), 749-760. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112270