Conditions of formation and stages of mineralization of the Pyazbashi gold-sulfide-quartz deposits (Leser Caucasus, Azerbaijan)


Keywords: Pyazbashi, gold, ore body, chemical composition, mineralization zone, noble metals, conditions of formation

Abstract

We analyzed the conditions of the formation and stages of mineralization of the Pyazbashi gold-sulfide-quartz deposits. The deposits were determined to contain three structural-morphologic types of ore bodies: gold-quartz-sulfide – veinular, gold-bearing veins and the strip of gold-bearing metasomatites. We determined that in the deposits, quartz-pytire, quartz-carbonate and carbonate veins with gold and polymetal mineralization are confined to the volcanic-tectonic structures. Those volcanic-tectonic structures have various fracture systems, are complicated and have been inherited by later changes that occurred after the formation of the Lower and Middle Eocene volcanogenic complexes, and some of them have been embedded again. We de- termined that gold ore mineralization in the deposits is related to various hydrothermal-metasomatic formations and has developed in complex multy-stage process. Interaction of various veins and minerals that comprise them allow us to assume the following pattern in the sequence of the mineralization stages (from early stage to later stages): 1-quartz-sericite; 2-quartz-pyrite-molybdenum; 3-quartz- pyrite-gold ore; 4-quartz-polymetal; 5-carbonate. Gold-ore bodies are mainly complicated by aggregates of quartz-pyrite-gold ore stage of mineralization, which is the productive stage. We present the results of chemical analysis of native pyrite and chalcopyrite. We determined that native gold occurs as small, regular-shaped bodies in pyrite grains. In the veinlets of chalcopyrite, it is usually confined to marginal parts.

Author Biographies

Mamoy I. Mansurov
Baku State University, the Republic of Azerbaijan, Baku
Ulker I. Kerimli
Baku State University, the Republic of Azerbaijan, Baku

References

1. Azizbekov, Sh. А. (1961). Geologiya Naxcivanskoy АSSR [Geology of the Nakhchivan ASSR]. Moscow: Gosudar. naucno-texn. izd-vo, 502. (In Russian).
2. Azizbekov, Sh.А., Gadjiev, Т.G., Emelyanova, Е.N., Rustamov, М.I. (1964). Petrologiya intruzivov Araksinskoy tektoniceskoy zoni Malogo Kavkaza [Petrology of intrusives of the Araks tectonic zone of the Lesser Caucasus]. Izd. АN Azerb. SSR, Baku, 251. (in Russian).
3. Baba-zadeh, V.М., Abdullayeva, Sh. F. (2012). Blaqorod- nometalniye rudno-maqmaticeskiye sistemi [Noble metal ore-magmatic systems. Izd. Bakinskogo Universiteta-Baku, 275. (In Russian).
4. Baba-zadeh, V.М., Abdullayeva, Sh.F., Kekeliya, S.А., Kekeliya, М.А. (2012). Zolotosoderzhashiye vulkanogennoe mestorozhdenie tsvetnix metallov Malogo Kavkaza i Vostocnix Pontid i ix genesis. [Gold-bearing volcanogenic deposit of non-ferrous metals of the Lesser Caucasus and Eastern Pontides and their genesis]. Vestnik Bakinskogo universiteta. Seriya estesvennix nauk, 1, 55-90. (In Russian).
5. Bagirov, А.E. (1962). Geologiceskoye razvitiye i vulkanizm Naxcivanckoy skladcatoy oblasti. [Geological development and volcanism of the Nakhichevan folded region]. Avtoref. diss. ... kand. geol.-min. nauk. Baku, 19. (In Russian)
6. Bektashi, S.А. (1970). Metallogeniya Paleogen-Neogenovix qranitoidnix formatsiy Malogo Kavkaza. [Metallogeny of the Paleogene-Neogene granitoid formations of the Lesser Caucasus]. Avtoref. diss.... doktora geol.-min. nauk. Baku, 50. (In Russian).
7. Borisenko, I.D., Borovikov, А.А., Borisenko, А.S., Seretkin, Yu.V. (2017). Fiziko-ximiceskiye usloviya formirovaniya rud Samolazovskogo mestorozhdeniya zoloto (Tsentralniy Aldan). [ Physical and chemical conditions for the formation of ores of the Samolazov gold deposit (Central Aldan)]. Geologiya i geofizika,58, 12, 1915 – 1927. (In Russian).
8. Vikenteyev, I.V. (2006). Formi naxojdeniye i usloviya kontsentrirovaniya, blaqorodnix metallov v kolcedannix rudax Urala [Forms of occurrence and conditions of concentration of precious metals in pyrite ores of the Urals]. Geologiya rudnix mestorozhdeniy, 48, 2, 91–125. (In Russian).
9. Volkov, А.V., Saava, R.Е., Kolova, Е.Е., Prokofyev, V.Yu. (2018). Au-Ag mineralnoye epitermalnoye mestorozhdeniye Dvoynoye (Cukotka, Rossiya) [Au- Ag epithermal deposit Dvoynoye (Chukotka, Russia)]. Geologiya rudnix mestorozhdeniyy, 60, 6, 596- 609. (In Russian).
10. Geoximiya protsessov migratsiy rudnix elementov [Geochemistry of migration processes of ore elements].1977. Pod. red. N.I. Xitarov. Мoscow: Nauka, 270. (In Russian).
11. Geologiya Azerbaydzhana Maqmatism [Geology of Azerbaijan Maqmatism]. (2003). Baku: Nafta-Press, 524. (In Russian).
12. Danilcenko, V.А., Varqunina, N.P., Gordeev, S.G. i dr. (2004). Skritaya svintsovo-tsinkovaya mineralizatsiya v predelax ucastka Gaudor Sadonskoqo rudnoqo rayona. [Hidden lead-zinc mineralization within the Gaudor site of the Sadonsky ore district]. Geologiya i razvedka, 1, 37- 42. (In Russian).
13. Dobrovolskaya, M.G. (1989). Svintsovo-tsinkovoye orudenenie (pudniye formatsii, mineralniye paragenezisi, osobennosti rudoobrazobaniya). [Lead-zinc mineralization (ore formations, mineral paragenesis, features of ore formation)]. Мoscow: Nauka, 216. (In Russian).
14. Kerimli, U.I. (2015). Endogennaya mineralizatsiya i proqnoz blaqorodnometallnoqo orudeneniya kollizionnoqo etapa pazvitiya Misxano-Zangezurskoy zoni (yuqo-zapadnaya kontaktovaya polosa Megri-Ordubadckogo qranitoidnogo intruziva). [Endogenous mineralization and prediction of noble metal mineralization at the collisional stage of development of the Miskhan-Zangezur zone (southwestern contact zone of the Meghri-Ordubad granitoid intrusion)]. Avtoref. diss.... doktora filosofii po naukam o Zemle. Baku: 24. (In Russian).
15. Kerimli, U.I. (2021). Stadii mineralizatsii i faktori lokalizatsii Aqyurdckoqo zoloto-medno-медно-molibdenoqo mestorozhdeniya (Maliy Kavkaz, Azerbaydzhan). [Mineralization stages and localization factors of the Agyurd gold-copper-molybdenum deposit (Small Caucasus, Azerbaijan)]. Вiсник Киiвского нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченко1(92), 96-101. DOI:http: doi.org/10.17721/1728- 2713.89.13. (In Russian).
16. Kovalev, К.R., Distanov, E. G., Anoshin, G.N., Gaskov, I.V., i dr. (2004). Zoloto i serebrov rudax vulkanogennix gidrotermalnix i gidrotermalno-osadocnix kolcedannix-polimetalliceskix mestorozhdeniy Sibiri [Gold and silver in ores of volcanogenic hydrothermal and hydrothermal-sedimentary pyrite-polymetallic deposits of Siberia]. Geologiya i geofizika, 45, 10, 1171- 1185. (In Russian).
17. Mansurov, М.I. (2021). Osobennosti pazmesheniya i usloviya formirovaniya Goshgarcayskogo medno-porfirovogo mestorozhdeniya (Маliy Kavkaz, Azerbaydzhan). [Features of placement and formation conditions of the Koshkarchay porphyry copper deposit (Small Caucasus, Azerbaijan)]. Visnik Kievskogo natsionalnogo universiteta imeni Tarasa Shevcenko. 2(93), 41-51. DOI: http: doi.org/10.17721/1728-2713.93.05. (In Russian).
18. Mansurov, M. I, Galandarov, B.H., Safari, M.H., Karimov, V. M., Kerimli U.I., 2021. Geochemical features of the distribution of ore elements in the polymetal ores of Mehmanian deposit (Azerbaijan part of the LessMineralno-sireviye resurs; Azerbaydzhana (usloviya formirovaniya, zakonomernosti razmesheniya, naucnie osnovi proqnozirovaniya). (2005). [Mineral resources of Azerbaijan (formation conditions, distribution patterns, scientific basis for forecasting)]. Baku: Ozan. 808. (In Russian).
19. Naumov, V.B., Giriis, А.V., Dorofeeva, V.А., Kovolenker, V.А. (2016). Kontsentratsiya rudnix elementov v maqmaticeskix rasplavax i prirodnix flyuidax po dannim izuceniya v mineralax. [The concentration of ore elements in magmatic melts and natural fluids according to the study of inclusions in minerals]. Geologiya rednix mestorojdeniy, 4, 367 – 384. (In Russian).
20. Ramazanov, V.G., Kerimli, U.I. (2012). Formirovaniya zoloto-kvarts-sulfidnix zhil Pyazbashinskogo mestorozhdeniya i nekotoriye zakonomernosti ix razmesheniya. [Formation of gold-quartz-sulfide veins of the Pyazbashinsky deposit and some patterns of their distribution]. Vestnik Bakinskogo Universiteta. Seriya estestvennix nauk, 2, 124-144. (In Russian).
21. Safonov, Yu. G. (2003). Zolotorudnie i zolotosoderzhashie mestorozhdeniya miragenesis i metallogeniceskiy potensial. [Gold-ore and gold-bearing deposits of the world – genesis and metallogenic potential]. Geologiya rudnix mestodozhdeniy, 45, 4, 305-320. (In Russian).
22. Safonov, Yu. G. (2010). Aktualhie voprosi teorii obrazovaniya zolotorudnix mestorozhdeniy. [Topical issues of the theory of formation of gold deposits]. Geologiya rudnix mestorojdeniy, 52, 6, 487-511. (In Russian).
23. Suleymanov, E.S., 1982. Zolotorudnie formacii Malogo Kavkaza. [Gold formations of the Lesser Caucasus]. Baku: Isd-vo, Elm, 280. (In Russian).
Published
2023-01-10
How to Cite
Mansurov, M., & Kerimli, U. (2023). Conditions of formation and stages of mineralization of the Pyazbashi gold-sulfide-quartz deposits (Leser Caucasus, Azerbaijan). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 31(4), 678-688. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112264

Most read articles by the same author(s)