On the question of the philosophical foundations of the geoecotones theory: synergetics, anthropocentrism, geosystem paradigm


Keywords: geoecotone, theory of hierarchical systems, actor-network theory, technoanthropology

Abstract

In this article, the problem of the philosophical foundations of the geographic theory of geoecotone is considered. As such, the authors propose the traditions of neopla- tonic philosophy, based on the ontological teaching of Empedocles, the modern philosoph- ical teachings of the actor-network theory of B. Latour and object-oriented ontology. The noospheric power of a person is realized in globalization processes through the expansion of various social and economic institutions, primarily the global ones, which cause corresponding changes in the activities of institutions at lower system levels, and those, accord- ingly, already have a direct impact on their environment. The borderline character of the geoecotone is historically enhanced as the anthropogenic impact on the geographic shell as a whole and its individual elements intensifies. Geoecotones are formed as a special type of geosystems, which are complex systems characterized by a contradictory unity of internal heterogeneity and functional connectivity. The action of the anthropogenic factor is so broad that almost any fragment of modern geospace can be classified to geoecotones in the state of bifurcation and uncertainty. The direct result of the development of mankind was the formation of multilevel ecological and economic systems. It has been determined that the spatial formation of such systems is directly related to the geoecotonization of the geographic shell. The authors analyze the approaches to the philosophical substantiation of the study of the culture and socioge- netic functions of the geoecotone. The formation of geoecotones is an objective process leading to the transformation of geographical knowledge itself. The logical-dialectical comparison of the processes of geoecotonization leads to the idea of their isomorphism with the processes of the development of geographical science, characterized by the universalization and complication of the category-conceptual apparatus.

Author Biographies

Oleksii I. Sytnyk
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine
Iryna V. Kravtsova
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine
Bogdan G. Denysyk
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine
Liubov O. Bezlatnia
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine

References

1. Aksenov, K.E., Mihnovec, M.V. (2021). Podhody k paleo- geopoliticheskomu issledovaniyu na osnove izucheni- ya literaturnogo naslediya (na primere naslediya F.M. Dostoevskogo) [Approaches to paleogeopolitical re- search based on the study of the literary heritage (on the example of the heritage of F.M. Dostoevsky)]. Iz- vestiya Rossijskoj akademii nauk. Seriya geograficheskaya. 4. 616–628. (In Russian).
2. Bobra, T.V. (2009). Novye napravleniya landshaftnyh issledovanij [New directions in landscape research]. Geopolitika i ekogeodinamika regionov.V.5, 1, 20–32. (In Russian).
3. Braudel, F. (1994). Chto takoe Franciya? [What is France?]. V 2h kn. Kn.1: Prostranstvo i istoriya. M.: Izd-vo im. Sabashnikovyh. (In Russian).
4. Denysyk, G.I., Sytnyk, O.I., Chyzh, O.P., Bezlatnia, L.O., Denysyk, B.G., Voina, I.M. (2020). Mizhzonalni heoekotony Ukrainy: monohrafiia [Interzonal geoecotones of Ukraine: monograph]. [Za redaktsiieiu G.I. De- nysyka, O.I. Sytnyka]. Vinnytsia: TOV «Tvory». (In Ukrainian).
5. Kononova, Ya.V. (2015). Koncepciya Bruno Latura v pers- pektive paradigmal’nogo izmeneniya osnovanij socio- logicheskoj teorii [The concept of Bruno Latour in the perspective of a paradigm change in the foundations of sociological theory]. Avtoref... kand. sociolog. nauk. Zaporozh’e. (In Russian).
6. Mozhajskova, I.V. (2001). Duhovnyj obraz russkoj civilizacii i sud’ba Rossii (Opyt metaistoricheskogo issle- dovaniya). Ch.1: Religioznye nachala civilizacionnoj struktury i duhovnye istoki russkoj civilizacii [The spiritual image of Russian civilization and the fate of Russia (Experience of metahistorical research). Part 1: Religious principles of the civilizational structure and the spiritual origins of Russian civilization.]. M.: Veche. (In Russian).
7. Harman, Grem. (2020). Spekulyativnyj realizm: vvedenie [Speculative realism: an introduction] / perevod s angl. A.A. Pisareva. M.: RIPOL klassik. (In Russian).
8. Preobrazhenskij, V.S. (1993). Bytijnyj geografizm i geogra- ficheskaya nauka [Existential geography and geo-graphical science]. Izv. AN SSSR. Seriya «Geografi- ya». 3. 40–54. (In Russian).
9. Sitnik, A.I., Bezlatnyaya, L.A. (2018). Antropogenizaciya mezhzonal’nogo geoekotona «lesostep’-step’» Pravo- berezhnoj Ukrainy v XIX-XXI vekah [Anthropogeni- zation of the interzonal geoecotone «forest-steppe – steppe» of the Right-Bank Ukraine in the 19th-21st centuries]. Sakral’naya geografiya i kul’tura v prizme duhovnogo obnovleniya: Opyt i praktika: mat-ly Me- zhdunar. nauch.-prakt. konf. (26–27 aprelya 2018 g.). Almaty: Kazahskij nacional’nyj pedagogicheskij universitet imeni Abaya. 196–199. (In Russian).
10. Sytnyk, O.I., Trokhymenko, T.G. (2015). Klimatychni umovy ta ahroklimatychni resursy Cherkaskoi oblasti [Climatic conditions and agroclimatic resources of Cherkasy region]. Uman: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Vizavi». (In Ukrainian).
11. Sokolovskij, S.V. (2021). Organoproekciya, ekstensiya i mediaciya kak formy somatotekhnicheskoj integracii [Organ projection, extension and mediation as forms of somatotechnical integration]. Nizhnij Novogorod. (In Russian).
12. Tyutiunnik, Yu.G. (2011). Filosofiya geografii [Philosophy of Geography]. Kiev: Universitet «Ukraina». (In Russian).
13. Heidegger, M. (2007). CHto takoe metafizika? [What is Metaphysics?] M.: Akademicheskij proekt. (In Russian).
14. Hakimov, E.M., Torsuev, N.P., Solnyshkina, M.I., Rafiko- va, F.Z. (2013). Aspekty ierarhii i nekotorye problemy teoretizacii ekologicheskogo znaniya [Aspects of hierarchy and some problems of theorization of ecological knowledge]. Uchenye zapiski Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta. 1, 178–189. (In Russian).
15. Hakimov, E.M., Karogodin, Yu.N. (2013). Problemy klas- sifikacii i terminologii stratigrafii osadochnyh basse- jnov, sistemno-ierarhicheskij podhod [Problems of classification and terminology of sedimentary basin stratigraphy, system-hierarchical approach]. Razvitie i dinamika ierarhicheskih (mnogourovnevyh) sistem. (filosofskie, teoreticheskie i prakticheskie voprosy): sb. statej po materialam V mezhdunarodnoj konferencii (11–13 noyabrya 2013 g.). 1, Kazan’. Novosi- birsk, 160–166. (In Russian).
16. Turner, J.S. (2000). The Extended Organism: The Physi- ology of Animal-Built Structures, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 256 p.
Published
2022-09-26
How to Cite
Sytnyk, O., Kravtsova, I., Andreev, S., Denysyk, B., & Bezlatnia, L. (2022). On the question of the philosophical foundations of the geoecotones theory: synergetics, anthropocentrism, geosystem paradigm. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 31(3), 547-553. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112251