About the building stones of the Eneolithic cromlech, sanctuary, and burial constructions near Shakhtar village (Dnipropetrovsk region, Ukraine)


Keywords: petroarchaeology, building stone, cromlech, burial constructions, Eneolithic, Ukraine

Abstract

The article presents the results of petrographic research of building stone that was used for the construction of a cromlech, sanctuary, and the ceiling of the Eneolithic burials No. 20 – 22 from the kurgan No. 29 near Shakhtar village, Nikopol rayon, Dnipropetrovsk oblast. The purpose of this work was to establish a probable place for mining the stone blocks and rubble used in the construction. As a result of petrographic and X-ray fluorescence analysis, it was determined that the studied rocks can be divided into two groups, namely granitoids and limestones. The group of granitoids included tonalites, plagiogran- ites (trondhjemites), altered granite gneiss, and feldspar crystal from pegmatite. All the limestones were represented by spherical lay- ered aggregates, which most likely belong to oncoids – carbonate structures that form as a result of cyanobacteria growth. The studied samples from the materials of the cromlech and the sanctuary of burial No. 22 were represented by plagiogranitoids, pegmatoid granite, and limestones. The first of them served as the main material for the construction of the cromlech. Carbonate aggregates together with the granites were also used as a backfilling when installing wooden pillars of the cult complex associated with the burial. The plates covering the burials No. 20 and 21 were made of tonalites. All the studied granitoids are typical rocks for the area where the excavations took place. In the Middle Dnipro Area, plagiogranitoids are represented by the rocks of the Dnipropetrovskyi, Surskyi, Saksahanskyi, and Inhuletskyi complexes of the Archaean. Plagiogranitoids of the Dnipropetrovskyi complex are the most common in the studied area. They occur here in the middle and upper reaches of the Solona River and along the rivers of Bazavluk and Bazavluchok upstream the Sholokhove Reservoir. The closest to the excavation site are the occurrences of plagiogranitoids, which are exposed on the right bank of the Solona River, opposite the village of Shakhtar. In this area, pegmatoid granites are found in the form of veins that intersect plagiogranitoids. In the area of excavations, carbonate oncoids are found in the Sarmatian limestones of the Neogene. Most often they are found as the uncemented specimens that spilled out of the limestones. Today, such structures occur on both banks of the Kakhovske Reservoir, located south of the village Shakhtar. However, in ancient times there may have been closer outcrops of these rocks, as the Sarmatian limestone occurrences are common in the immediate vicinity of the excavation site, namely between the rivers Bazavluk and Solona, near their confluence, and the middle and upper reaches of the Chortomlyk River. As a result of the research, it is proved that in the valley of the river Solona during the Eneolithic, there began the active extraction of stone raw materials for mound construction, which was continued in later epochs, particularly, in the Scythian time.

Author Biographies

Ihor S. Nikitenko
Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine
Maryna M. Darahan
Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Serhii V. Polin
Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

References

1. Bevins, R.E., Pirrie, D, Ixer, R.A., O`Brien, H., Pearson, M.P., Power, M.R., Shail, R.K. (2020). Constraining the provenance of the Stonehenge “Altar Stone»: evidence from automated mineralogy and U–Pb zircon age dating. Journal of Archaeological Sciences, 120, https://doi.org/10.1016/j.jas.2020.105188
2. Chernykh, L.A., Daragan, M.N. (2014). Kurgany epokhi eneolita-bronzy mezhdurechya Bazavluka, Solenoy, Chertomlyka [Mounds of the Eneolithic-Bronze Age of the interfluve of Bazavluk, Solenaya, Chertomlyk]. Izdatel Oleg Filyuk, Kyiv, Berlin. (In Russian).
3. Didkovskyi, V. Ya., Kulichenko, V.H. (1975). Stratyhrafiia URSR. Neohen [Stratigraphy of UkrSSR. Neogene]. (Vol. 10). Naukova dumka, Kyiv. (In Ukrainian).
4. Dmitrieva, Ye.V., Yershova, G.I., Librovich, V.L., Nekrasova, O.I., Oreshnikova, Ye.I. (1968. Atlas tekstur i struktur osadochnykh gornykh porod. Karbonatnye porody [Atlas of textures and structures of sedimentary rocks. Carbonate rocks]. (Vol. 2). Nedra, Moscow. (In Russian).
5. Hozhyk, P.F. (2012). Stratyhrafichnyi kodeks Ukrainy [Stratigraphic codex of Ukraine]. (2nd Edition). Na- tional stratigraphic comity of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).
6. Ixer, R., Bevins, R., Turner, P., Power, M. and Pirrie, D. (2019). Alternative Altar Stones? Carbonate-cemented micaceous sandstones from the Stonehenge Land- scape. Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine, 112, 1–13.
7. Ixer, R., Bevins, R., Pirrie, D., Turner, P., Power, M. (2020). No provenance is better than wrong provenance: Milford Haven and the Stonehenge sandstones. Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine, 113, 1–15.
8. Manyuk, V.V. (2009). Pryrodna krasa i heolohichna tsinnist uzberezhzhia Kakhovskoho vodoskhovyshcha [Natural beauty and geological value of the coast of Kakhovske Reservoir]. Retrieved from: https://www. researchgate.net/publication/341110119_prirodna_ krasa_i_geologicna_cinnist_uzberezza_kahovskogo_ vodoshovisa [accessed Aug 30 2021]. (In Ukrainian).
9. Nash, D.J., Ciborowski, T.J.R., Darvill, T., Parker Pearson, M., Ullyott, J.S., Damaschke, M. et al. (2021). Petrological and geochemical characterisation of the sarsen stones at Stonehenge. PLoS ONE, 16(8): e0254760. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254760
10. Nikitenko, I.S., Kutsevol, M.L., Khodas, V.O. (2015). Pro pokhodzhennia syrovyny kamianykh stel doby eneoli- tu-bronzy z kolektsii Dnipropetrovskoho natsionalnoho istorychnoho muzeiu im. D.I. Yavornytskoho [On the origin of Eneolithic-Bronze age stone stelae materials from D. I. Yavornytsky Dnipropetrovsk National History Museum collection]. Koshtovne ta dekora- tyvne kaminnia, 4, 16 – 21. (In Ukrainian).
11. Nikitenko, I.S., Polin, S.V. (2016a). Proiskhozhdenie stroi- telnogo kamnya krepidy i pantsyrya Aleksandropolsko- go kurgana [Origin of building stone of Aleksandropol barrow crepidoma and stone shield of Aleksandropolskiy kurgan]. Heoloho-mineralohichnyi visnyk Kryvirizkoho natsionalnoho universytetu, 1, 37 – 45. (In Russian).
12. Nikitenko, I.S., Suprunenko, O.B. (2016b). Rezultaty mineralohichnoho ta petrohrafichnoho doslidzhennia starodavnikh kamianykh stel i pokhovalnykh sporud z Horishnikh Plavniv [Results of mineralogical and pe- trographic research of ancient stone stelae and burial constructions from the city of Horishni Plavni]. Heolo-ho-mineralohichnyi visnyk Kryvirizkoho natsionalno- ho universytetu, 2, 5 – 12. (In Ukrainian).
13. Nikitenko, I.S., Suprunenko, O.B., Kutsevol, M.L. (2018). Petrohrafichne doslidzhennia kamianykh stel doby eneolitu-bronzy z Poltavskoho kraieznavchoho mu- zeiu [Petrographic study of the Eneolithic-Bronze Age stone stelae from Poltava Museum of Local Lore], Journal of Geology, Geography and Geoecology, 1 (27), 108–115. doi: 10.15421/111836. (In Ukrainian).
14. Nikitenko, I.S., Polin, S.V., 2019. Pro pokhodzhennia kamianoho materialu krepidy i pantsyra kurhaniv zolo- toordynskoho chasu [On the origin of the stone mate- rial of the crepidoma and stone shield of the Golden Horde time barrows]. Forum of Miners – 2019: Pro- ceedings of the international conference, September 26 – 27, 2019, 217 – 221. (In Ukrainian).
15. Rubinetto, V., Appolonia, L., De Leo, S., Serra, M., Borghi, A. (2014). A petrographic study of the anthropomorphic stelae from the megalithic area of Saint-Martin- De-Corléans (Aosta, northern Italy), Archaeometry, 56, 927–950.
16 Shcherbakov, I.B. (2005). Petrologiya Ukrainskogo shchita [Petrology of the Ukrainian Shield]. ZUKC, Lviv. (In Russian).
17. Sukach, V., Kurylo, S., Hrinchenko, O. (2016). To- nalit-trondiemit-hranodiorytovi (TTH) asotsiatsii Serednioprydniprovskoho arkheiskoho kratonu [To- nalite-throndemite-granodiorite (TTG) associations of the Middle Dnieper Archean craton]. Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology, 1 (72), 20 – 27. (In Ukrainian).
18. Usenko, I.S.(1953). Arkheyskiye metabazity i ultrabazity Ukrainskogo kristallicheskogo massiva [Archean metabasites and ultrabasites of the Ukrainian crystalline massif]. Izd-vo AN USSR, Kyiv. (In Russian).
19. Vernyhova, Yu.V. (2015). Stratyhrafichna skhema neohe- novykh vidkladiv Pivnichnoho Prychornomoria ta prylehloi chastyny Ukrainskoho shchyta [Stratigraph- ic scheme for the Neogene deposits of the Northern Black Sea Area and adjacent part of the Ukrainian Shield]. Geology and Ore Content of Ukraine, 1 (1), 81 – 124. (In Ukrainian).
20. Vidergauz, L. M., Alekseyev, Yu. N., Bilichenko, Ye. Ya., Vasilyeva, L. P., Pechenkina, L. M., Morokhovskaya, I. N., Bogomolova, R. I., Kamenskaya, I. N. and Pav- lova, N. K. (1964). Stroitelnyye materialy Dniepropi- etrovskoy oblasti [Building materials of Dnipropetro- vsk Region]. Budivelnyk, Kyiv. (In Russian).
21. Yesypchuk, K. Yu., Bobrov, O. B., Stepaniuk, L. M., Shcher- bak, M. P., Hlevaskyi, Ye. B., Skobeliev, V. M., Dran- nyk, A. S. and Heichenko, M. V. (2004). Koreliatsiina khronostratyhrafichna skhema rannioho dokembriiu Ukrainskoho shchyta [Correlational chronostratigra- phic scheme of the Early Precambrian of the Ukrainian Shield (explanatory note)]. Kyiv. (In Ukrainian).
Published
2022-09-25
How to Cite
Nikitenko, I., Darahan, M., & Polin, S. (2022). About the building stones of the Eneolithic cromlech, sanctuary, and burial constructions near Shakhtar village (Dnipropetrovsk region, Ukraine). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 31(3), 539-546. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112250