The mechanism of formation and prospects of non-structural traps in the South Caspian megadepression


Keywords: non-anticlinal traps, basin, sediments, sealed, lithologically limited, stratigraphically unconform

Abstract

The article examines the geodynamic conditions for the formation and distribu- tion of non-structural traps in the oil and gas regions of Azerbaijan, such as the interfluves of the Kura and Gabirri, Yevlakh-Aghjabadi, Ganja, Lower Kura, the Baku archipelago, Shamakhi-Gobustan and Absheron. For this purpose, the surfaces of the Baikal basement, Mesozoic and Maikop deposits of the region were modeled and analyzed. The modeling revealed a submeridional uplift (positive tectonic element) that began to develop in the Maikop between the Kura and South Caspian basins. This has strongly influenced the folding and especially the formation of non-structural (tectonically sealed, lithologically limited, stratigraphic unconformity-associat- ed) traps in the region. As a result of the analyzes, we clarified the geotectonic characteristics of the formation of non-structural traps (tectonically sealed, lithologically limited, stratigraphic unconformity-associated) and compiled their distribution maps based on them. The analysis of these maps makes it possible to substantiate the features and reasons for the formation and distribution of non-struc- tural traps in the region. Thus, tectonically sealed traps were formed mainly in the oil and gas-bearing areas of the Kura and Gabirri interfluve, the Lower Kura, Shamakhy-Gobustan, Absheron and Baku archipelago, which are not only located in an active geotectonic zone, but likewise, the geological section of these oil and gas-bearing regions (OGBR) significantly differs from the Yevlakh-Aghjabadi and Ganja clay composition (clay rocks), and therefore, high parameters of the development of mud volcanism and clay diapirism are seen in the area. By contrast, in the Yevlakh-Aghjabadi and Ganja oil and gas regions, mainly effusive rocks have developed, which have incompetent properties and resist geotectonic – tangential-horizontal-compressive forces. Formed in this part of the region, thetraps associated with lithological wedging out have been mainly formed by covering the effusive or relief ledges. It should be noted that quantitatively, the traps with stratigraphic unconformity are developed relatively poorly and coincide with the distribution of lithologically wedge-out traps. The aim of the study was answ

Author Biographies

Khuraman Z. Mukhtarova
Azerbaijan State University of Oil and Industry, Republic of Azerbaijan
Gulter J. Nasibova
Azerbaijan State University of Oil and Industry, Republic of Azerbaijan

References

1. Аkhmedov, А.К. (2006). Pryamiye poiski zalejey nefti i gaza seysmicheskimi metodami razvedki v Azerbaydjane [Direct prospecting for oil and gas deposits by seismic exploration methods in Azerbaijan] B.: Gunesh. 255. (In Azerbaijan)
2. Aqabekov, M.G., Mamedov, A.B. (1960). Geologiya i neftegazonosnost Zapadnoqo Azerbaidjana [Geolo- gy and oil and gas content of Western Azerbaijan] B.: Azerneftneshr. 358. (In Azerbaijan)
3. Gadjizade, F.M. (2003). Geologicheskoye stroyeniye i neftegazonosnost srednekurinskoy vpadini Azerbayd- jana [Geological structure and oil and gas content of the Middle Kura depression in Azerbaijan] B: – Аdilo- glu, – 364. (In Azerb.)
4. Mukhtarova, K.Z. (2020). O tipakh lovushek, sformirovav- shikhsya v Kurinskoy i Yujno-Kaspiyskoy vpadinakh i roli tektonicheskikh narusheniy v nikh [On the types of traps formed in the Kura and South Caspian depres- sions and the role of tectonic disturbances in them] İzvedtiya Tomskoqo politekhnicheskiqi universiteta. İnjiniring georesursov. -331, 1, 77-86 (In Russian) On the types of traps formed in the Kura and South Caspian depressions and the role of tectonic faults in them
5. Mukhtarova, K.Z., Nasibova, G.J. (2018). Perspektivi neft- egazonosnosti vozmojnikh zalejey nestandartnoqo tipa (litologicheski oqranichennogo) antiklinalnoqo poyasa Khali-Kyapaz v svyazi s yeqo istoriyey geologichesko- qo razvitiya [Prospects for the oil and gas content of possible deposits of a non-standard type (lithologically limited) anticlinal belt Hali-Kapaz in relation to its history of geological development] Geologiya, geofizika I razrabotka neftyanıkh I gazovikh mestorojdeniy. M., 10, 8-20 (In Russian)
6. Mukhtarova, K.Z., Nasibova, G.J., (2020). Fizicheskiye kharakteristiki neftegazonosnikh qorizontov PT na mestorojdenii Kalamaddin Nijnekurinskoy vpadina [Physical characteristics of the Productive series of oil and gas horizons in the Kalamaddin field of the Lower Kura depression] Proceedings of the XXIII Interna- tional Scientific and Practical Conference, Internation- al Trends in Science and Technology. Warsaw. Poland. November 30. – 6-12. (In Russian)
7. Narimanov, N.R., Mukhtarova K.Z., Nasibova G.J. (2019). Geologicheskoe razvitie i neftegazonosnost’ lokal’nyh podnja¬tij Bakinskogo arhipelaga Juzhno-Kaspijsko- go bassejna [Geological development and oil and gas content of local uplifts of the Baku archipelago of the South Caspian basin] İzvedtiya Tomskoqo politekhnicheskiqi universiteta. İnjiniring georesursov. V. 330, 6, 164–173 (In Russian.)
8. Narimanov, N.R., Rzayeva, S.M, Nasibova, G.J., Mansurova, S.İ. (2014). Vliyaniye geodinamicheskogo rejima na skladkoobrazovaniye mejdurechya Kurı i Gabirri Nijnekurinskoy vpadini [Influence of the geodynamic regime on folding between the Kura and Gabyrra rivers and the Nizhnekurinskaya depression] Geofizicheskiye novosti v Azerbaydjane. 1-2. 35-43 (In Azerbaijan).
9. Rakhmanov,R.R.(2009).Uqlevodorodniypotensialshel- fa Kaspiyskoqo morya i sopredelnikh territoriy sushi Azerbaydjana [Hydrocarbon potential of the shelf of the Caspian Sea and adjacent land areas of Azerbaijan] B.: Elm. 313 ((In Azerbaijan).
10. Rakhmanov, Rb.R. (2007). Zakonomernosti formirovaniya i razmesheniya zalejey nefti i gaza v mezozoyskikh otlojeniyakh Yevlakh-Agdjabedinskoqo progiba [Regularities of the formation and distribution of oil and gas deposits in the Meso-Cenozoic sediments of the Yevlakh-Agjabedin trough] B.: Elm. – 191 ((In Azerbaijan).
11. Yusifov, X.M., Suleymanov, A.А. (2015). Geologich- eskiye osnovi poiskov nefti i gaza v mezozoyskikh otlojeniyakh v Azerbaydjane [Geological founda- tions of prospecting for oil and gas in the Mesozoic sediments in Azerbaijan] B.: – Mars Print. – 307 (In Azerbaijan),
12. Zonenshteyn, L.P., Kuzmin M.İ., Natapov L.M. (1990). Tektonika litosfernıkh plit territorii SSSR [Tectonics of lithospheric plates in the territory of the USSR] Мos- kow, Nedra, 2, 283 p. (In Russian)
Published
2022-09-25
How to Cite
Mukhtarova, K., & Nasibova, G. (2022). The mechanism of formation and prospects of non-structural traps in the South Caspian megadepression. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 31(3), 529-538. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112249