Optimization variations of valley-river landscape-technical systems of the Right Bank zone of Ukraine


Keywords: anthropogenic landscape, landscape-technical system, valley-river landscapes, river valley, optimization of landscapes

Abstract

The aim of the research was to develop areas for optimization of valley-river landscape-technical systems (LTchS) on the example of the model region – the Right Bank of Ukraine. The research was based on the materials of the long-term field observations which were carried out in the context of the studies of F.M. Milkov about anthropogenic landscapes. The use of expeditionary and stationary research techniques made it possible to receive the required material for the development of the optimization options of valley-river landscape-technical systems. Six options/practices for the optimization of valley-river LTchS on the example of the Right Bank zone of Ukraine are suggested. Option A does not envisage a control regain over landscape-technogenic systems (LTS); it can be used locally. Option B1 is directed towards a partial restoration of the previous func- tions of the system and an episodic/occasional control over a technical block of LTS. Option B2 implies a total change of the economic purpose of LTchS with the aim of recreation. Option B3 consists in making a nature reserve of some landscape technogenic systems,in perspective the range/habitat of unique species of flora and fauna can be saved or restored on these territories. The restoration of a landscape-techno-genic system to the «operation» stage with previous functions is achieved when option C1 is used. Option C2 requires substantial capital investments, as it implies the creation of an absolutely new landscape-engineering system. For this option, projects have been developed to restore sections in the valleys of the Sob River (Gaisyn city, Vinnytsia region) and the Hirskyi Tikych River (Buky town, Cherkasy region). A layout of the optimized valley-river LTchS on the territory of the Right Bank of Ukraine was suggest- ed. The conclusion has been made that the use of one of the suggested options will not help improve the condition of all valley-river landscape-technogenic systems of the model region. Each river valley requires an individual approach in which the combination of all the above-mentioned directions will be used. The valley-river landscapes optimized with help of the presented scheme will form the image of nature of a present-day European state which will favour the establishment of the concept of well-balanced development.

Author Biographies

Oleksandr D. Lavryk
Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine
Volodymyr M. Volovyk
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine
Andrii О. Maksiytov
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical Universitу, Uman, Ukraine
Valentyna V. Tsymbaliuk
Municipal Institution «Uman Taras Shevchenko Professional College of Education and Humanities of Cherkasy Regional Council», Uman, Ukraine

References

1. Berchak, V. S., Lavryk, O. D. (2018). Silskohospodarski dolynno-richkovi landshafty Serednoho Pobuzhzhia [Agricultural valley and river landscapes of the Middle Pobuzhye]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsio- nalnoho universytetu im. Yuriia Fedkovycha. Seriia: Heohrafiia, 803, 103–108 (In Ukrainian).
2. Denysyk, G. I. (1998). Antropohenni landshafty Pravobere- zhnoi Ukrainy [Anthropogenic landscapes of the Right Bank of Ukraine. Vinnytsia: Arbat (In Ukrainian).
3. Denуsyk, G. I., Kanska, V. V., Kansky, V. S. (2016). An- tropohenni zapovidni obiekty Podillia [Anthropogenic protected areas of Podillya]. Vinnytsia: PP «TD «Edelveis i K» (In Ukrainian).
4. Denуsyk, G. I., Kozynska, I. P. (2015). Promyslovi landshafty rehionu vydobutku uranovykh rud v Ukraini [Industrial landscapes of the uranium ore mining region in Ukraine]. Uman: Sochinsky M. M. (In Ukrainian).
5. Denуsyk, G. I., Zadorozhnya, G. M. (2013). Pokhidni pro- tsesy ta yavyshcha v landshaftakh zon tekhnohenezu [Derived processes and phenomena in the landscapes of zones of technogenesis]. Vinnytsia: Vinnytska oblasna drukarnia (In Ukrainian).
6. Grichik, V. V. (2013). Soobshchestva hnezdiashchykhsia vodoplavaiushchykh y okolovodnykh ptyts otrabotan- nykh torfianykh karerov na rannykh stadyiakh povtor- noho zabolachyvanyia. [Communities of nesting waterfowl and semi-aquatic birds in depleted peat quar- ries in the early stages of rewetting]. Vestnyk BarHU. Seryia: Byolohycheskye nauky. Selskokhoziaistvennye nauky, 1, 7–12 (In Russian).
7. Gudzevуch, A. V. (2012). Prostorovo-chasova orhanizat- siia suchasnykh landshaftiv: teoriia i praktyka [Spa- tial-temporal organization of modern landscapes: the- ory and practice]. Vinnytsia: Windruk (In Ukrainian).
8. Hayetsky, G. S. (2006). Akvalni i vodno-bolotni antropo- henni landshafty Podillia [Aquatic and wetland anthro- pogenic landscapes of Podillya]. (Avtoref. dys. kand. heohr. nauk). Chernivetskyi natsionalnyi universytet imeni Yuriia Fedkovycha. Chernivtsi (In Ukrainian).
9. Kuprienko, N. (2017). Pidbyto pidsumky Proektu YeS «Clima East: Zberezhennia ta stale vykorystannia torfovyshch» [The results of the EU Project «Clima East: Conservation and sustainable use of peatlands»]. Chernihivska oblasna rada. Ofitsiinyi veb-portal. Retrieved from https://chor.gov.ua/nasha-diyalnist/novi- ni/item/6176-pidbyto-pidsumky-proektu-yes-clima- east-zberezhennia-ta-stale-vyk (in Ukrainian).
10. Lavrуk, O. D. (2019). Dolynno-richkovi landshaftno-tekh- nichni systemy Pravoberezhnoi Ukrainy [Valley and river landscape and technical systems of the Right- Bank Ukraine]. (Avtoref. dys. d-ra heohr. nauk). Ky- ivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchen- ka. Kyiv (In Ukrainian).
11. Lavrуk, O. D., Tsуmbalіuk, V. V. (2018). Konstruk- tyvno-heohrafichne znachennia doslidzhen land- shaftno-tekhnichnykh system [Constructive and geographical value of research of landscape and technical systems]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Heolohiia. Heohrafiia. Ekolohiia, 48, 123–132. doi: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2018-48-10 (in Ukrainian).
12. Milkov, F. N, Mikhno, V. B. (1987). Dolinno-rechnyie landshaftyi srednerusskoy lesostepi [Valley-river landscapes of the Middle Russian forest-steppe]. Voronezh: Izdatelstvo Voronezhskogo universiteta (In Russian).
13. Otchet o realizacii proekta PROON/GEF «Renaturalizaciya i ustojchivoe upravlenie torfyanymi bolotami dlya predotvrashcheniya degradacii zemel’, izmenenii kli- mata i obespecheniya so hraneniya global’no znachimoyu biologicheskogo raznoobraziya». (2010) [Report on the implementation of the UNDP / GEF project «Renaturalization and sustainable management of peat bogs to prevent land degradation, climate change and ensure the conservation of globally significant biologi- cal diversity»]. Minsk: Ministerstvo lesnogo hozyajts- va Respubliki Belarus (In Russian).
14. PS 330 KV «TERNOPILSKA». (2018) [Substation 330 KV «TERNOPIL»]. Ukrenerho. Natsionalna enerhetych- na kompaniia. Retrieved from https://ua.energy/ener- go_substation/ps-330-kv-ternopilska/ (In Ukrainian)].
15. Sarapatka, B., Mekotova, J., Sterba, O. (2005). Agriculture and land use optimization in a riverine landscape re- specting non-production functions. Agriculture (Poľnohospodárstvo), 51(9), 449–455.
16. Shelyag-Sosonko, Yu. R., Grodzinsky, M. D., Romanenko, V. D. (2004). Koncepciya, metody i kriterii sozdani- ya ekoseti Ukrainy [Concept, methods and criteria for creating an eco-network of Ukraine]. Kiev: Fitosocio- centr (In Russian).
17. Shevtsova, O. V. (2005). Dolinnye noohory: opyt socio-land- shaftnogo issledovaniya [Valley noochores: an expe- rience of socio-landscape research]. (Dis. dis. kand. geogr. nauk). Tyumenskij gosudarstvennyj universitet. Tyumen’. (In Russian).
18. Soniachna elektrostantsiia «Sloboda-Bushanska». (2018). [Sloboda-Bushanska solar power plant]. RENTECH- NO –– promyslovi soniachni elektrostantsii. Retrieved from https://rentechno.ua/ua/portfolio/solar-plants/sloboda.html (In Ukrainian).
19. Volovуk, V. M. (2013). Etnokulturni landshafty: rehionalni struktury i pryrodokorystuvannia [Ethnocultural land- scapes: regional structures and nature management]. Vinnytsia: TOV «Vinnytska miska drukarnia» (in Ukrainian).
20. Volovуk, V. M. (2015). Rekreatsiini landshafty Ladyzhyns- koho vodoskhovyshcha [Recreational Landscapes La- dyzhyn Reservoir]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 4: Heohrafiia i suchasnist, 19, 19–25 (in Ukrainian).
21. Wollmuth, D. C., Schomaker, J. H., Merriam, L. C. (1985). River recreation experience opportunities in two recre- ation opportunity spectrum (ROS) classes. Water Resources Bulletin, 21(5), 851–857.
22. Yatsentiuk, Yu. V. (2015). Miski landshaftno-tekhnichni systemy (na prykladi mista Vinnytsi) [Urban landscape technical systems (on the example of the city of Vin- nytsia)]. Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD» (In Ukrainian)].
23. Yatsentіuk, Yu. V. (2004). Landshaftno-tekhnichni systemy mist tsentralnoho lisostepu Ukrainy (na prykladi mis- ta Vinnytsi) [Landscape and technical systems of the cities of the central forest-steppe of Ukraine (on the example of the city of Vinnytsia)]. (Avtoref. dys. kand. heohr. nauk). Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv (In Ukrainian).
Published
2022-09-24
How to Cite
Lavryk, O., Volovyk, V., Maksiytov, A., & Tsymbaliuk, V. (2022). Optimization variations of valley-river landscape-technical systems of the Right Bank zone of Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 31(3), 504-512. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112246