Geography and tourism potential of cultural heritage of ethnic minorities of Vinnytsia Oblast


Keywords: geography, ethnicity, minority, cultural heritage, tourism, tourism potential

Abstract

The article describes theoretical foundations of the study of geography and tourism potential of ethnic minorities’ cultural heritage in the Vinnytsia Oblast of Ukraine. The historical preconditions for the formation and development of cultural heritage of ethnic minorities in the modern Vinnytsia Oblast are studied. According to the 2001 census, there are more than 100 ethnic minorities in Vinnytsia Oblast, representing almost 6% of the total population. The most numerous are Russian (3.83%) and Polish (0.22%) ethnic minorities. The Oblast has a rich historical and cultural heritage. Jewish and Polish minorities have the largest number of preserved cultural heritage objects of ethnic minorities, mostly sacred buildings and palaces. It was found that the main centers of cultural heritage of ethnic minorities of the Oblast are the cities of Vinnytsia, Illintsi, Zhmerynka, Bar, Brailiv, Khmilnyk, Mogyliv-Podilsky, Sharhorod et al. A map of the geography of cultural heritage of ethnic minorities of Vinnytsia Oblast in the context of modern ethno-geographical relations is developed. It was found that the largest share of ethnic minorities is in the following areas with centers in the cities: Koziatyn, Bar, Tyvriv, Tulchyn, Gaisyn, Tomashpil, Bershad. The main types of preserved objects of ethnic minorities’ cultural heritage of Vinnytsia Oblast are highlighted. The main preserved cultural heritage objects of the largest ethnic minorities of the studied area, in particular Jewish, Polish and Russian, are described. A number of historical and cultural heritage problems of ethnic minorities of Vinnytsia Oblast were identified, in particular: violation of the connection between the number of minorities and the number of cultural heritage objects; unsatisfactory condition of certain cultural heritage objects; low level of their use for tourism purposes; misuse of some objects. Two new tourist routes are developed with the objects of historical and cultural heritage of the Polish and Jewish minorities of Vinnytsia Oblast and the corresponding maps are created. Involving the cultural heritage of ethnic minorities in the tourism process will contribute to the sustainable development of territories, preservation and promotion of historical and cultural objects.

Author Biographies

Nataliia I. Dnistrianska
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Mariana I. Senkiv
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Halyna Ya. Ilnytska-Hykavchuk
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Myroslava I. Haba
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

References

1. Biletskyi, P. (2016). Inozemne pidpryiemnytstvo v Podil- skii hubernii (1861 – 1917 rr.). Dysertatsiia na zdobut- tia naukovoho stupenia kandydata istorychnykh nauk. Kamianets-Podilskyi. .143-144 [Foreign entrepre- neurship in the Podilsk province (1861 – 1917)]. (In Ukrainian).
2. Dam, S. (2011). Re-Interpreting Civic-Ethnic Divide on the European Identity. International conference «Ethnicity and Intercultural Dialogue at the European Union Eastern Border», (331-344). Oradea.
3. Departament mizhnarodnoho spivrobitnytstva ta rehional- noho rozvytku Vinnytskoi ODA. Sim chudes Vinnych- chyny [Seven wonders of Vinnytsia Oblast]. Retrieved from: http://www.dmsrr.gov.ua/7-chudes-v%D1%96n- nichchini (In Ukrainian).
4. Haba, M., Dnistrianska, N., Ilnytska-Hykavchuk, H., Ma- kar, O., & Senkiv, M. (2020). Jewish cultural heritage of the Lviv Oblast as a tourism resource. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29(3), 502-511. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112045
5. Harrison, R. (2010). Multicultural and minority heritage. In T. Benton (Ed.), Understanding heritage and memory, pp. 164-201. Manchester: Manchester Univ Press.
6. Ismail, N., Masron, T., Ahmad, A. (2014). Cultural Heri- tage Tourism in Malaysia: Issues and Challenges. SHS Web of Conferences, 12. https://doi.org/10.1051/shs- conf/20141201059
7. Khoa Vu Hoang. (2021). The benefits of preserving and promoting cultural heritage values for the sus- tainable development of the country. E3S Web of Conferences, 234. https://doi.org/ 10.1051/e3s- conf/202123400076
8. Kizian O. (2009). Vinnychchyna turystychna: kraiezn. dovid. [Vinnytsia tourist: Oblastal]. Vinnytsia: DP «Derzh. kartohraf, f-ka» (In Ukrainian).
9. Kravtsiv, B., Kubiiovych, V, Ohloblyn, O., Rudnytskyi, I. (1996). Poliaky na Ukraini [Pols in Ukraine]. Entsyk- lopediia Ukrainoznavstva. Lviv, T. 6. S. 2215-2228. (In Ukrainian)
10. Kruhlov, A., Umanskyi, A., Shchupak, Y. (2016). Holokost v Ukraine: Reyhskomissariat «Ukraina», Guberna- torstvo «Transnistriya» [Holocaust in Ukraine: Reich Commissariat «Ukraine», Transnistria Governorate]. Dnipro: ChP «Lira LTD» (In Russian).
11. Kym my ye? Natsionalni spilnoty ta korinni narody Ukrainy. (2021). [Who are we? National communities and indigenous peoples of Ukraine]. Ukraїner. 361 р. (In Ukrainian).
12. Mahochii, P.R., Petrovskyi-Shtern Y. (2016). Yevrei ta ukraintsi: tysiacholittia spivisnuvannia [Jews and Ukrainians: millennia of coexistence]. Uzhhorod: Vy- davnytstvo Valeriia Padiaka (In Ukrainian).
13. Matlai, L.S. (2014). Istoryko-kulturna spadshchyna Ukrainy u tsyvilizatsiinomu dialozi [Historical and cultural heritage of Ukraine in the dialogue of civili- zation]. Historical and Cultural Studies, 1, 45-48. Re- trieved from: http://science.lp.edu.ua/objects/default/ files/Papers/l.s._matlay.pdf (In Ukrainian).
14. Na Volyni vshanovuiut «holendriv» [In Volyn, «holendry» are revered]. Retrieved from: https://day.kyiv.ua/uk/ar- ticle/den-ukrayiny/na-volyni-vshanovuyut-golendriv (In Ukrainian).
15. Pro kilkist ta sklad naselennia Vinnytskoi oblasti za pid- sumkamy Vseukrainskoho perepysu naselennia 2001 roku [About the number and composition of the pop- ulation of Vinnytsia Oblast according to the results of the 2001 All-Ukrainian Population Census]. Retrieved from: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/na- tionality/vinnyca/ (In Ukrainian).
16. Rozhnova, V., Teres N. (2013). Problemy ta perspektyvy rozvytku etnoturyzmu: zarubizhnyi ta ukrainskyi dosvid [Problems and prospects of ethnotourism development: foreign and Ukrainian experience]. Etnichna istoriia narodiv Yevropy – Ethnic history of the peoples of Europe, 39, 35-44. Retrieved from: http://nbuv.gov. ua/UJRN/eine_2013_39_8 (In Ukrainian).
17. Sait myshtetl. Yevreiski mistechka Ukrainy [Jewish towns of Ukraine]. Retrieved from: http://myshtetl.org (In Ukrainian).
18. Sait Tulchynskoi miskoi terytorialnoi hromady. Isto- ryko-kulturna spadshchyna sela Tymanivka [Historical and cultural heritage of the village Tymanivka]. Retrieved from: tulchynska.gromada. org.ua/istorikokulturna-spadschina-sela-timaniv- ka-16-01-23-27-06-2018/ (In Ukrainian).
19. Sait Vinnychchyna Relihiina ta Mizhnatsionalna. Natsio- nalno-kulturni tovarystva Vinnychchyny [National-cul- tural societies of Vinnytsia Oblast]. Retrieved from: https://usnr.gov.ua/gromadi-13-25-20-01-02-2017/(In Ukrainian).
20. Smolii V.A., 2010. Entsyklopediia istorii Ukrainy [Ency- clopedia of the History of Ukraine] (Vols. 1-10). K.: Naukova dumka. (In Ukrainian).
21. Volovyk V.M. (2013). Etnokulturni landshafty: rehionalni struktury i pryrodokorystuvannia [Ethnocultural land- scapes: Oblastal structures and nature management]. Vinnytsia, TOV «Vinnytska miska drukarnia», 464. (In Ukrainian).
22. Vsesoyuznaya perepis naseleniya 1939 g. Raspredelenie gorodskogo i selskogo naseleniya oblastey soyuznyih respublik po natsionalnosti i polu [All-Union census of 1939. Distribution of urban and rural population Oblasts of the union republics by nationality and sex]. Retrieved from: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rer_nac_39_ gs.php?reg=0&gor=3&Submit=OK (In Russian).
23. Yevropeiska kulturna konventsiia vid 1954: pryiniata 24 liutoho 1994 r. No 4030-XII [European Cultural Con- vention of 1954: from February 24, 1994 No 4030- XII]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_213#Text (In Ukrainian).
24. Zakhyst i memorializatsiia mists masovykh ubyvstv yevreyiv Ukraiiny. Vakhnivka, Turbivska TH, Vin- nytska oblast [Vakhnivka, Turbivska TC, Vinnytsia Oblast]. Retrieved from: http://protecting-memory-ua. org/vakhnivka (In Ukrainian).
25. Zakon Ukrainy Pro okhoronu kulturnoi spadshchyny pryiniatyi 8 chervnia 2000 roku No 1805-III [The Law of Ukraine on the Protection of Cultural Heritage from June 8, 2000, No 1805-III]. Retrieved from: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text. (In Ukrainian).
Published
2022-09-21
How to Cite
Dnistrianska, N., Senkiv, M., Ilnytska-Hykavchuk, H., & Haba, M. (2022). Geography and tourism potential of cultural heritage of ethnic minorities of Vinnytsia Oblast. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 31(3), 440-449. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112240