State and prospects of relief protection in nature reserves and national nature parks of the Ukrainian Carpathians


Keywords: Ukrainian Carpathians, geomorphological zoning, relief protection, types of relief, nature reserve, national nature park

Abstract

The aim of the research is to analyze the current state of the protection of relief types within nature reserves and national nature parks of the Ukrainian Carpathians. The study analyzes coverage of usual and unique types of mountain and premountain relief of the Ukrainian Carpathians within nature protection institutions. The method contains a general geomorphological analysis of the relief of nature conservation institutions of the Ukrainian Carpathians. geomorphological structure and zoning of the research region based on the systematization and comparison of the up to date cartographic and descriptive materials. Comparing the map Geomorphological structure (morphostructure and morphosculpture) of the Ukrainian Carpathians (Hnatiuk et al., 2007) and borrowed cartographic materials from the Projects of organization of nature reserves and national nature parks within the region, special representativeness of relief types in the QGIS software is obtained. Authors set a degree of representativeness of relief types within the territories of nature conservation institutions as well as present it in special tables and maps. Additionally, the map ofthe location of nature reserves and national nature parks within the geomorphological zoning of the Ukrainian Carpathians (Rudko & Kravchuk, 2002) is made as well as the character of protection of various geomorphological areas of mountain and premountain parts of the region is clarified. For the first time, authors establish the degree of regional and typological geomorphological representativeness of natural reserves and national nature parks as well as clarify the current state of protection of relief types of the Ukrainian Carpathians in general. Based on the results of the analysis, authors develop proposals for the creation of new nature conservation institutions in the Ukrainian Carpathians for optimization of the relief as well as proposals for the protection of the region and its use in nature conservation, scientific, natural-cognitive, and recreational purposes.

Author Biographies

Vitaliy P. Brusak
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
Yaroroslav S. Kravchuk
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
Ivan V. Brusak
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Diana A. Krychevska
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

References

1. Andrienko, T., Onyshchenko, V. (Eds.), 2003. Fitoriznomanittia natsionalnykh pryrodnykh parkiv Ukrainy [Phytodiversity of national nature parks of Ukraine]. Kyiv: Naukovyi svit, 121 (In Ukrainian).
2. Andrienko, T., Pliuta, E, Priadko, H., 1991. Sotsialno- ekologicheskaya znachimost prirodno-zapovednykh territoriy Ukrainy [Socio-ecological significance of nature conservation institutions in Ukraine]. Кyiv: Naukova dumka, 154 (In Russian).
3. Angelstam, P., Yamelynets, T., Elbakidze, M., Prots, B., & Manton, M., 2017. Gap analysis as a basis for strategic spatial planning of green infrastructure: a case study in the Ukrainian Carpathians. Écoscience, 24(1–2), 41–58. DOI: 10.1080/11956860.2017.1359771
4. Bayrak, G., Teodorovych, L., 2020. Geological and geomorphological objects of the Ukrainian Carpathians’ Beskid Mountains and their tourist attractiveness. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29(1), 16–29. DOI: 10.15421/112002
5. Bogucki, A., Brusak, V., Kravchuk, Yu., Moskaluk, K., Sirenko, I., Tomeniuk, O., Shevchuk, O., Zinko, Yu., 2012. Koncepcja i zasady tworzenia geoparków na zachodzie Ukrainy [Conception and rules of creation of geoparks in Western Ukraine]. Annales-Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio B, 67(2), 9–32. (In Polish) DOI: 10.2478/v10066–012–0017–4
6. Brusak, V., 2006. Heohrafichni doslidzhennia pryrodno- zapovidnykh terytorii: metodolohiia i struktura [Geographical studies of nature conservation institutions: methodology and structure]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heohrafichna, 33, 31–42 (In Ukrainian).
7. Brusak, V., Baiunova, B., 2012. Pamiatky nezhyvoi pryrody Halytskoho raionu Ivano-Frankivskoi oblasti: suchasnyi stan ta perspektyvy ekoturystychnoho vykorystannia. [Monuments of inanimate nature of Halych district of Ivano-Frankivsk region: current state and prospects of ecotourism use]. Problemy geomorfologii’ i paleogeografii’ Ukrai’ns’kyh Karpat i pryleglyh terytorii. Lviv: Vydavnyctvo LNU im. Ivana Franka, 4, 158–171 (In Ukrainian).
8. Brusak, V., Kobziak, R., 2008. Stan okhorony ta perspektyvy vykorystannia pamiatok nezhyvoi pryrody natsionalnoho pryrodnoho parku “Hutsulshchyna”. [State of protection and prospects for the use of inanimate monuments of the Hutsulshchyna National Nature Park]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heohrafichna, 35, 16–27 (In Ukrainian).
9. Brusak, V., Zinko, Yu., Kravchuk, Ya., Krychevska, D. 2009. Heomorfolohichni peredumovy formuvannia ekolohichnoi merezhi Ukrainskykh Karpat. [Geomorphological preconditions for the formation of the ecological network of the Ukrainian Carpathians]. Fizychna geografija ta geomorfologija, 56. Kyiv: VGL Obrii, 112–123 (In Ukrainian).
10. Glushko, V., Kruhlov, S., (Eds.), 1986. Tektonicheskaya karta Ukrainskikh Karpat masshtaba 1:200 000 [Tectonic map of the Ukrainian Carpathians at scale of 1: 200,000]. Кyiv: Mynheo USSR (In Russian).
11. Gofshteyn, I., 1995. Geomorfologicheskiy ocherk Ukrainskikh Karpat [Geomorphological essay of the Ukrainian Carpathians]. Кyiv: Naukova dumka, 84 (In Russian).
12. Hnatiuk, R., Brusak, V., 2014. Heoloho-heomorfolohichna budova ta tsinni pryrodni obiekty pryrodnoho zapovidnyka “Horhany” [Geological and geomorphological structure and valuable natural objects of the Gorgany Nature Reserve]. Problemy geomorfologii i paleogeografii Ukraiinskyh Karpat i pryleglyh terytorii. Lviv: Vydavnyctvo LNU im. Ivana Franka, 54–67 (In Ukrainian).
13. Hnatiuk, R., Zinko, Yu., Kravchuk, Ya., 2007. Heomorfolohichna budova (morfostruktura ta morfoskulptura) Ukrainskykh Karpat. Karta masshtabu 1:1000000 [Geomorphological structure (morphostructure and morphosculpture) of the Ukrainian Carpathians. Map scale 1: 1,000,000]. Natsionalnyi atlas Ukrainy. Kyiv.: DNVP “Kartohrafiia”, 161.
14. Ivchenko, A. 2003. The most important geosites of the Ukrainian Carpathians. Geological heritage concept, conservation and protection policy in Central Europe. Polish Geological Institute, Warsaw, 27–29.
15. Kovalchuk, I., Kravchuk, Y., Mykhnovych, A., Pylypovych, O., 2012. Recent landform evolution in the Ukrainian Carpathians. In Recent Landform Evolution (pp. 177– 204). Springer, Dordrecht.
16. Kovalchuk, I., Mykhnovych, A., Pylypovych, O., Rud’ko, G., 2013. Extreme Exogenous Processes in the Ukrainian Carpathians. In Geomorphological impacts of extreme weather (pp. 53–66). Springer, Dordrecht.
17. Kravchuk, Ya., 1999. Heomorfolohiia Peredkarpattia [Geomorphology of the Precarpathians]. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 187 (In Ukrainian).
18. Kravchuk, Ya., 2005. Heomorfolohiia Skybovykh Karpat [Geomorphology of the Skyb Carpathians]. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 232 (In Ukrainian).
19. Kravchuk, Ya., 2008. Heomorfolohiia Polonynsko- Chornohirskykh Karpat [Geomorphology of the Polonynsko-Chornohirski Carpathians]. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 188 (In Ukrainian).
20. Kravchuk, Ya., Chalyk, V. 2015. Relief Solotvynskoi ulohovyny Ukrainskykh Karpat [Relief of the Solotvyno Basin of the Ukrainian Carpathians]. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 89 (In Ukrainian).
21. Kravchuk, Ya., Hnatiuk, R., Ivanyk, M., 2016. Relief ukrainskoi chastyny Marmaroskoho rehionu Skhidnykh Karpat [Relief of the Ukrainian part of the Marmaros region of the Eastern Carpathians]. Problemy geomorfologii i paleogeografii Ukraiinskyh Karpat i pryleglyh terytorii. Lviv: Vydavnyctvo LNU im. Ivana Franka, 6, 138–148 (In Ukrainian).
22. Kravchuk, Ya., Khomyn, Ya., 2011. Relief Vulkanichnoho pasma Ukrainskykh Karpat [Relief of the Volcanic Range of the Ukrainian Carpathians]. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 186 (In Ukrainian).
23. Kravchuk, Ya., Zinko, Yu., Brusak, V., Hnatiuk, R., Krychevska, D., 2006. Rekreatsiina otsinka reliefu Ukrainskykh Karpat [The assessment of recreational relief of the Ukrainian Carpathians]. Problemy geomorfologii i paleogeografii Ukraiinskyh Karpat i pryleglyh terytorii. Lviv: Vydavnyctvo LNU im. Ivana Franka, 267–273 (In Ukrainian).
24. Kruhlov. S., (Eds.), 1986. Tektonika Ukrainskikh Karpat. Оbyasnit. zapiska k tektonichnoy karte Ukrainskikh Karpat masshtaba 1:200 000 [Tectonics of the Ukrainian Carpathians. Explains a note to the tectonic map of the Ukrainian Carpathians on a scale of 1: 200,000]. Кyiv: UkrNIGRI. 152 (In Russian).
25. Krychevska, D., 2004. Obiekty nezhyvoi pryrody Uzhanskoho natsionalnoho pryrodnoho parku [Inanimate objects of Uzhansky National Nature Park]. Materialy mizhnarodnoho seminaru prysviachenoho 90-richchiu vid dnia narodzhennia zasnovnyka kafedry heomorfolohii i paleoheohrafii profesora Petra Tsysia “Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii”. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 187–195 (In Ukrainian).
26. Manyuk, V., 2007. The problem of creation of Network National Geoparks in Ukraine. Dnipropetrovsk, Bulletin of the DNU, 9, 11, 63–67. DOI: 10.15421/110714.
27. Matskiv, B., 2008. Derzhavna heolohichna karta Ukrainy masshtabu 1: 200 000. Karpatska seriia. Heolohichna karta dochetvertynnykh utvoren [State geological map of Ukraine scale 1: 200 000. Carpathian series. Geological map of pre-Quaternary formations]. Kyiv: UkrDHRI (In Ukrainian).
28. Reimers, N., Shtylmark, F., 1978. Osobo okhraniaemye pryrodnye teritorii [Specially protected natural territories]. Moskov: Mysl, 295 (In Russian).
29. Rudko, H., Kravchuk, Ya., 2002. Inzhenerno- heomorfolohichnyi analiz Karpatskoho rehionu Ukrainy [Engineering-geomorphological analysis of the Carpathian region of Ukraine] Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 151 (In Ukrainian).
30. Slyvka, R., 2001. Heomorfolohiya Vododilno- Verkhovynskykh Karpat [Geomorphology of the Vododilno-Verkhovynskykh Carpathians] Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 151 (In Ukrainian).
31. Stetsiuk V. (Eds.) 2010. Relief Ukrainy [Relief of Ukraine]. Textbook, Kyiv: Slovo, 688 (In Ukrainian).
32. Stoiko, S., Brusak, V., Zinko, Yu., 2004. Ekosystemna i landshaftna reprezentatyvnist Karpatskoho biosfernoho zapovidnyka ta yoho znachennia dlia formuvannia ekolohichnoi merezhi Karpat [Ecosystem and landscape representativeness of the Carpathian Biosphere Reserve and its significance for the formation of the ecological network of the Carpathians]. Naukovi zapysky Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu, 20, 81–92. (In Ukrainian).
33. Stoiko, S., Hadiach, E., Shymon, T., Mykhalyk, S., 1991. Zapovidni ekosystemy Karpat [Conservation ecosystems of the Carpathians]. Lviv: Svit, 248 (In Ukrainian).
34. Stoiko, S., Milkina, L., Tasenkevych, L., 1993. Pryroda Karpatskoho natsionalnoho parku [Nature of the Carpathian National Park]. Kyiv: Naukova dumka, 216 (In Ukrainian).
35. Stoiko, S., Tasienkevych, L., Milkina, L. (Eds.), 1982. Flora i roslynnist Karpatskoho zapovidnyka [Flora and vegetation of the Carpathian Nature Reserve]. Kyiv: Naukova dumka, 220 (In Ukrainian).
36. Tkachyk, V., 1996. Zapovidna propyska [Conservation registration]. Zeleni Karpaty, 26–29 (In Ukrainian).
37. Tsaryk, L., 2009. Heohrafichni zasady formuvannia i rozvytku rehionalnykh pryrodookhoronnykh system (kontseptualni pidkhody, praktychna realizatsiia) [Geographical principles of formation and development of regional conservation systems (conceptual approaches, practical implementation)]. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 320 (In Ukrainian).
38. Tsys, P., 1968. Heomorfolohiia i neotektonika [Geomorphology and neotectonics]. Pryroda Ukrainskykh Karpat. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoho universytetu, 50–86 (In Ukrainian).
39. Udvardy, M. D., Udvardy, M. D. F., 1975. A classification of the biogeographical provinces of the world (Vol. 8). Morges: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.
40. Vashchyshyn, M., 2018. Carpathian Ecological Network: International Legal Basis and Ukrainian Experience. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, (5, no. 2), 170–177.
41. Zinko, Yu., Brusak, V., Hnatiuk, R., Kobziak, R., 2004. Zapovidni heomorfolohichni obiekty Ukrainskykh Karpat: struktura, osoblyvosti poshyrennia ta vykorystannia [Conservation geomorphological objects of the Ukrainian Carpathians: structure, features of distribution and use]. Materialy mizhnarodnoho seminaru prysviachenoho 90-richchiu vid dnia narodzhennia zasnovnyka kafedry heomorfolohii i paleoheohrafii profesora Petra Tsysia “Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii”. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 260–280 (In Ukrainian).
Published
2022-04-03
How to Cite
Brusak, V., Kravchuk, Y., Brusak, I., & Krychevska, D. (2022). State and prospects of relief protection in nature reserves and national nature parks of the Ukrainian Carpathians. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 31(1), 10-21. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112202