Levels of changes in the genus Pinus Linné in the composition of Mesozoic and Cenozoic flora and vegetation as an additional criterion for the division of sediments by the Mesozoic and Cenozoic of Ukraine


Keywords: spore-pollen analysis, Mesozoic, Cenozoic, flora, vegetation, Ukraine

Abstract

The article presents an analysis of a large array of results of palynological studies of Mesozoic and Cenozoic sediments of Ukraine and adjacent regions of Belarus and Russia. Numerous literature data on the palynological characteristics of Meso-Cenozoic sediments and the materials of the authors are summarized according to the results of spore-pollen analysis of Mesozoic and Cenozoic sediments within the main tectonic structures of Ukraine. It has been established that the genus Pinus (Pinaceae) is an integral part of the Meso-Cenozoic flora of Ukraine. Although, the participation in the flora and vegetation of the genus Pinus and its species diversity in different periods of geological time were different. Despite the long history and significant achievements of palynological research of Meso-Cenozoic sediments of Ukraine, no attention has been paid to the historical aspect of Pinus development in the Meso-Cenozoic flora. This work is presented as the first stem to fill this gap. The genus Pinus has a large stratigraphic range, but its species diversity and quantitative changes in the composition of Mesozoic and Cenozoic flora of different ages are markedly different. The analysis of these changes made it possible to trace the emergence and main levels at which the species composition was renewed and the role of Pinus in flora increased during the Mesozoic and Cenozoic. According to the results of the research, 5 levels of increasing the participation of the genus Pinus and changes in its species affiliation in the Mesozoic flora were established: Aalenian period of the Middle Jurassic (appearance of the first representatives of Pinus); Oxfordian time of the Late Jurassic; Valanginian – Early Barremian times of the Early Cretaceous; Albian time of the Early Cretaceous; Late Campanian time of the Late Cretaceous. 5 levels of increasing the role of Pinus and its species diversity for the flora and vegetation of the Cenozoic were also established: Oligocene time of the Paleogene, Konkian-early Sarmatian time of the Middle Miocene; early Pontian (Ivankov) time of the Late Miocene; early Kimmerian time (early Sevastopol) of the Early Pliocene and Martonosha time of the Early Neopleistocene. Certain levels have been traced for the similar age of Cenozoic flora of Belarus and Russia.

Author Biographies

Olena A. Sirenko
Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Olena A. Shevchuk
Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

References

1. Ananova, E.N., 1974. Pyltsa v neogenovykh otlozheniyakh Russkoy ravniny [Pollen in Neogene deposits of the Russian Plain] Leningrad: Leningrad State University, 228 (In Russian).
2. Ananova, E.N., Volkova, N.S., Zubakov, V.A. et al., 1985. Novyye dannyye po Tamanskomu opornomu razrezu mio-pliotsena Prichernomor’ya [New data on the Taman reference section of the Mio-Pliocene of the Black Sea region] Dokl. Academy of Sciences of the USSR. T. 284, No 4. 925–928 (In Russian).
3. Bolkhovitina, N.A., 1953. Sporovo-pyl’tsevaya kharakteristika melovykh otlozheniy tsentral’nykh oblastey SSSR [Spore-pollen characteristics of Cretaceous sediments of the central regions of the USSR]. Proceedings of the Institute of Geol. Sciences of the USSR Academy of Sciences. Geological series. Issue. 145, No 61. 253 (In Russian).
4. Сhlonova, A.F., 1974. Palinologiya melovykh otlozheniy Sibiri i Dal’nego Vostoka [Palynology of Cretaceous deposits of Siberia and the Far East]. Proceedings of the Institute of Geology and Geophysics of the Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences. Novosibirsk, Issue. 96.1–166.
5. Dorotyak, Yu.B., Matveev, A.V., Shevchuk, E.A., 2009. Kharakteristika pogranichnykh otlozheniy yury i mela v Gornom Krymu (foraminifery, izvestkovyy nannoplankton, dinotsisty, palinokompleksy) [Characteristics of the Jurassic and Cretaceous boundary deposits in the Crimean Mountains (foraminifera, calcareous nannoplankton, dinocysts, palynological complexes)]. Collection of Scientific Works for the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine. Fossil fauna and flora of Ukraine: Paleoecological and stratigraphic aspects. Kyiv, 108–117 (In Russian).
6. Filippova, N. Yu., 2002. Spory, pyl’tsa i organikostennyy fitoplankton iz neogenovykh otlozheniy opornogo razreza Zheleznyy Rog (Tamanskiy poluostrov) [Spores, pollen, and organic-walled phytoplankton from the Neogene sediments of the Zhelezny Rog reference section (Taman Peninsula)]. Stratigraphy. Geological correlation. V.10. 2, 80–92 (In Russian).
7. Gozhyk, P.F., Semenenko, V.M., Maslun, N.V., Poletayev, V.I., Ivanik, M.M., Miknitskaya, T.M., Velikanov, V. Ya., Melnychuk, V.G., Konstantinenko, L.I., Kirianov, V.V., Tsegelynuk, P.D., Kotlyar, O. Yu., Berchenko, O.I., Vdovenko, M.V., Shulga, V.F., Nemirovskaya, T.I., Shchegolev, O.K., Boyarina, N.I., Pyatkova, D.M., Plotnikova, L.F., Leschukh, R. Ya., Zhabina, N.M., Shevchuk, O.A., Yakushin, L.M., Anikeeva, O.V., Veklych, O.D., Prikhodko, M.G., Tuzyak, Y.M., Matlay, L.M., Dorothyak, Yu.B., Shaynoga, I.V., Klymenko, Yu.V., Gotsanyuk, G.I., 2013. Stratyhrafiya verkhnoyi proterozoyskoyi ta fanerozoyskoyi Ukrayiny. Stratyhrafiya verkhnoyi proterozoyskoyi, paleozoyskoyi ta mezozoyskoyi Ukrayiny [Stratigraphy Upper Proterozoic and Phanerozoic Ukraine. Stratigraphy Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic Ukraine]. Institute of Geological Sciences. National Academy of Sciences of Ukraine. Logos. Kyiv, Vol. 1, 1–637 (In Ukrainian).
8. Korallova, V.V., 1962. Sporovo-pylkovi kompleksy verkhnʹoho ta serednʹoho miotsenu pivnichnoyi chastyny Prychornomorsʹkoyi zapadyny [Spore-pollen complexes of the upper and middle Miocene of the northern part of the Black Sea basin. Ukrainian]. Botanical Journal. V. 19, 4, 55–62 (In Ukrainian).
9. Korallova, V.V., 1968. Kompleksy pyl’tsy i spor iz paleogenovykh otlozheniy Prichernomorskoy vpadiny i ikh znacheniye dlya korelyatsii Geologiya i rudonosnost’ yuga Ukrainy [Pollen and Spore Complexes from Paleogene deposits of the Black Sea depression and their significance for correlation geology and ore content of the South of Ukraine]. Collection of scientific papers of the National Academy of Sciences of Geology of Dnepropetrovsk University. Issue 1, 21–28 (In Russian).
10. Kuvaeva S. B., Yanin B. T. 1973. Palinologicheskaya kharakteristika nizhnemelovykh otlozheniy Gornogo Kryma. [Palynological characteristics of the Lower Cretaceous deposits of the Mountain Crimea]. Moscow State University Bulletin. Moscow, 5. 49–50 (In Russian).
11. Linkina, L.I., 2006. Izmeneniye rastitel’nosti i klimata tsentral’noy chasti Srednego Povolzh’ya v neogene (po dannym sporovo-pyl’tsevogo analiza) [The change of vegetation and climate of the central part of the Middle Volga region in the Neogene (according to the spore-pollen analysis)]. Scientific Notes. Kasane. state. Univ., Vol 148, book 2, 150–161 (In Russian).
12. Millar, C.I., 1998. Early evolution of pines. In: Richardson DM (ed) Ecology and biogeography of Pinus. Cambridge University Press, Cambridge, 69–91.
13. Malyasova, E.S., 1976. Palinologiya donnykh osadkov Belogo morya [Palynology of bottom sediments of the White Sea]. Leningrad. Ed. Leningrad State University. 119 (In Russian).
14. Michelis, A.A., 1976. Raschleneniye paleogena i neogena Artemovskoy antiklinali na osnovanii palinokompleksov [Dissection of the Paleogene and Neogene Artemovskaya anticlines on the basis of palynocomplexes]. Reports of the Academy of Sciences of the USSR, 6, 508–512 (In Russian).
15. Ogorodnik, M., 2006. Zonalʹna shkala biostratyhrafichnykh pidrozdiliv tytonu-senomanu Peredkarpattya za palinolohichnymy danymy ta perydyneyevymy vodorostyamy [Zonal scale of biostratigraphic subdivisions of Tithonian-Cenomanian of Precarpathia according to palynological data and peridinea algae]. Paleontol. zb. Lviv, No 38, 65–71 (In Ukrainian).
16. Orlova-Turchina, G.A., 1966. Sporovo-pyltsevyye kompleksy goteriva i barrema zapadnoy i tsentralnoy chastey Ravninnogo Kryma [Spore-pollen complexes of Hauterivian and Barremian of the westernand central parts of the Plain Crimea]. Paleontol. collection, 3, 1, 90–96 (In Russian).
17. Rehakova, D., Matyja, B., Wierzbowski A, Schlogl, J., Krobicki, M., Barski, M., 2011. Stratigraphy and microfacies of the Jurassic and lowermost Cretaceous of the Veliky Kamenets section (Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Western Ukraine). Volumina Jurassica. Vol. 9, No 9, 61–104 (In English).
18. Rostovtseva, Yu.I., 2014. Palinokompleksy iz sredneyurskikh otlozheniy tsentra yevropeyskoy chasti Rossii [Palynological complexes from the Middle Jurassic deposits of the center of the European part of Russia}. Dissertation for the degree of candidate of geological and mineralogical sciences. Paleontology and Stratigraphy. Moscow. 205 (In Russian).
19. Rylova, T.B., 1980. Palinologicheskaya kharakteristika neogenovykh otlozheniy Belorusskogo Poneman’ya [The Palynological characterictic of the Neogene deposits of the Belarusian Ponemanie]. Minsk: Science and Technology. 216 (In Russian).
20. Rylova, T.B., 1996. Pozdneoligotsenovyye palinoflory Belarusi [Late Oligocene palynoflora of Belarus]. Litasfera. 5, 43–58 (In Russian).
21. Rylova, T.B., 2001. Osobennosti evolyutsii palinoflory Belarusi v kontse paleogena i v Neogene [Features of the evolution of palynoflora in Belarus at the end of the Paleogene and in the Neogene]. Reports of the National Academy of Sciences of Belarus. V. 45, 1, 96–100 (In Russian).
22. Rylova, T.B., 2002. Palinostratigrafiya otlozheniy verkhnego oligotsena i neogena Belarusi i zakonomernosti razvitiya flory i rastitel’nosti [Palynostratigraphy of the Upper Oligocene and Neogene deposits of Belarus and the patterns of flora and vegetation development]. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of geol.-min. sciences. Minsk, 40 (In Russian).
23. Semenenko, V.N., 1987. Stratigraficheskaya korrelyatsiya verkhnego miotsena-pliotsena Vostochnogo Paratetisa i Tetisa [Stratigraphic correlation of the Upper Miocene and Pliocene of the Eastern Paratethys and Tethys]. Kyiv, Naukova dumka, 232 (In Russian).
24. Shchekina N. O. 1964в. Do vyvchennya flory i roslynnoho pokryvu pivdnya Ukrayiny u kuyalʹnytsʹkomu vitsi [To study the Kuyalnik flora and plant cover of southern Ukraine]. Ukrainian Botanical Journal, Vol 21, 84–90 (In Ukrainian).
25. Shchekina, N.A., 1975. Istoriya razvitiya rastitel’nogo pokrova Khersonskoy i Nikolayevskoy oblastey v sarmatskom veke [History of vegetation development of Kherson and Nikolaev regions in the Sarmatian century]. Flora, systematics and phylogeny of plants. Kyiv. Nauk. opinion, 265–276 (In Russian).
26. Shchekina, N.A., 1979. Istoriya flory i rastitel’nosti yuga Yevropeyskoy chasti SSSR v pozdnem miotsene– rannem pliotsene [The history of the flora and vegetation of the South European part of the USSR in the Late Miocene–Early Pliocene]. Kyiv, Naukova dumka, 200 (In Russian).
27. Shchekina, N.O., 1964а. Materialy do flory i roslynnosti kimeriysʹkoho viku Pivnichnoho Pryazovʺya [Materials to flora and vegetation of the Kimmerian age of the North Azov region]. Ukrainian Botanical Journal, Vol 21, (2), 61–68 (In Ukrainian).
28. Shchekina, N.O., 1977. Rezulʹtaty sporovo-pylkovoho analizu kimeriysʹkykh vidkladiv Kerchensʹkoho pivostrova [Results of spore-pollen analysis of Kimmerian deposits of the Kerch Peninsula]. Ukrainian Botanical Journal, Vol 34, (1), 76–81 (In Ukrainian).
29. Shevchuk, O., Slater, S.M., Vajda, V., 2018. Palynology of Jurassic (Bathonian) sediments from Donbas, northeast Ukraine. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 98(1), 153–164. DOI: 10.1007/s12549–017–0310–3.
30. Shevchuk, O.A., 2004. Korelyatsiya riznofatsialʹnykh apt·sʹkykh vidkladiv Prychornomorsʹkoyi zapadyny za palinolohichnymy danymy [Correlation of different facies Aptian sediments of the Black Sea basin according to palynological data]. Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine. Problems of Phanerosis stratigraphy of Ukraine. Kyiv, 94–98 (In Ukrainian).
31. Shevchuk, O.A., 2005. Biostratyhrafiya kreydovykh vidkladiv Volyni za palinolohichnymy danymy [Biostratigraphy of Cretaceous sediments of Volyn according to palynological data]. Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine. Biostratigraphic criteria for divided and correlation of sediments of the Phanerozoic of Ukraine. Kyiv, 84–91 (In Ukrainian).
32. Shevchuk, O.A., 2006. Palinolohichni doslidzhennya verkhnʹokreydovykh vidkladiv Podillya [Palynological research of Upper Cretaceous sediments of Podillya]. Paleontological collection. Lviv, 38. 81–87 (In Ukrainian).
33. Shevchuk, O.A., 2007. Novi palinolohichni dani do kharakterystyky serednʹoyursʹkykh vidkladiv pivdennoho bortu Dniprovsʹko-Donetsʹkoyi zapadyny [New palynological data on the characteristics of Middle Jurassic deposits on the southern side of the Dnieper- Donetsk basin]. Paleontological collection. Lviv, 39. 56–65 (In Ukrainian).
34. Shevchuk, O.A., 2008. Paleoheohrafichni umovy na skhidnomu skhyli Ukrayinsʹkoho shchyta v keloveysʹkyy ta rannʹokreydovyy chas (za palinolohichnymy danymy) [Paleogeographical conditions on the eastern slope of the Ukrainian Shield in the Kelovei and Early Cretaceous times (according to palynological data)]. Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine. Biostratigraphic bases of construction of stratigraphic schemes by the Phanerozoic of Ukraine. Kyiv, 101–106 (In Ukrainian).
35. Shevchuk, O.A., 2009. Palinolohichne obgruntuvannya stratyhrafichnoho rozchlenuvannya kreydovykh vidkladiv Hirsʹkoho Krymu [Stratigraphically subdivided palynological argumentation of the Cretaceous sediments of the Crimea Mountains]. Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, Issue 2. 223–234 (In Ukrainian).
36. Shevchuk, O.A., 2010. Palinolohichni materialy do stratyhrafiyi mezozoysʹkykh vidkladiv Podillya (dolyny r. Zolota Lypa) [Palynological materials to the stratigraphy of Mesozoic deposits of Podillya (valleys of the Golden Linden River)]. Bulletin of Lviv University. Geological series. Lviv, No 24. 160–170 (in Ukrainian).
37. Shevchuk, O.A., 2011. Palinostratyhrafiya ta korelyatsiya riznofatsialnykh albskykh vidkladiv Ukrayiny [Palynostratigraphy and correlation of different facies Albian deposits of Ukraine]. Paleontological collection. Lviv. 43, 3–13 (In Ukrainian).
38. Shevchuk, O.A., 2012. Palinostratyhrafiya senomansʹkykh vidkladiv Ukrayiny [Palinostratigraphy of Cenomanian sediments of Ukraine]. Paleontological collection. Lviv. 44. 3–13 (In Ukrainian).
39. Shevchuk, O.A., 2013. Palinostratyhrafiya kreydovykh vidkladiv ukrayinskoyi chastyny akvatoriyi Azovskoho morya [Palynostratigraphy of Cretaceous deposits of the Ukrainian part of the Azov Sea]. Tectonics and stratigraphy. Kyiv. 40, 118–124. DOI: 10.30836/ igs.0375–7773.2013.94062 (In Ukrainian).
40. Shevchuk, O.A., 2016. Biostratyhrafiya serednʹoyi yury tsentralnoyi ta skhidnoyi chastyny platformnoyi Ukrayiny [Biostratigraphy of the middle Jurassic of central and eastern platform Ukraine]. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University-series Geology. Geography. Ecology. Kharkiv, Issue 45, 86–99 (In Ukrainian).
41. Shevchuk, O.A., 2018. Spore-pollen biostratigraphy Jurassic and Cretaceous of Ukraine. Paleontological collection. Lviv. 50, 60–72.
42. Shevchuk, O.A., 2020. Stratyhrafiya serednoyi Yury – Kreydy Ukrayiny za mikrofosyliyamy [Stratigraphy of the Middle Jurassic – Cretaceous of Ukraine on microfossils]. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Geological sciences. Institute of Geological Sciences. National Academy of Sciences of Ukraine. Specialty 04.00.01 – general and regional geology. Kyiv. 44 p. 4 applications (In Ukrainian).
43. Shpul, V.G., 1990. Sporovo-pyl’tsevyye kompleksy neogenovykh otlozheniy Vostochnogo paratetisa (Volgo- Khoperskoye mezhdurech’ye) i ikh stratigraficheskoye znacheniye [Spore-pollen complexes of the Neogene deposits of the Eastern paratethys (Volga-Khoperskoe interfluve) and their stratigraphic significance]. Abstract of the dissertation for the degree of candidate geol.-min. sciences. Kyiv, 25 (In Russian).
44. Shpul, V.G., 2004. K palinostratigrafii lamkinskoy serii Oksko-Donskoy ravniny (po razrezu s. Ignat’yevki tambovskoy oblasti) [Palynostratigraphy of the Lamka Group of the Oka-Don Plain (along the section of the village of Ignatievka, Tambov Region)]. Bulletin of Voronezh University. Geology, 1, 52–67 (In Russian).
45. Shpul, V.G., 2005. Novyye dannyye po fitostratigrafii eotsen- oligotsena yugo-vostochnogo sklona Voronezhskoy anteklizy [New data on the phytostratigraphy of the Eocene-Oligocene of the southeastern slope of the Voronezh anteclise]. Voronezh University. Bulletin 1, 55–69 (In Russian).
46. Shramkova, G.V., 1982. Etapnost’ v razvitii paleoflor i korrelyatsiya razrezov pozdney yury i rannego mela Voronezhskoy anteklizy i Dneprovsko-Donetskoy vpadiny [Stages in the development of paleofloras and correlation of the Late Jurassic and Early Cretaceous sections of the Voronezh anteclise and the Dnieper- Donetsk depression]. Paleontology and biostratigraphy of the Mesozoic of Ukraine. Kyiv, Preprint 82–9. 55–56 (In Russian).
47. Sirenko, E.A., 2000 a. Microrhytms in the Evolution of Pliocene and Early Pleistocene vegetation in Eastern Ukraine Paleontological Journal, Vol.34, Suppl.1, Moscow, 581–586.
48. Sirenko, E.A., 2000 b. Palynolohycheskye dannye k kharakterystyke pohranychnykh olyhotsen-myotsenovykh otlozhenyy severnoy Ukrayny [Palynological data on the characteristics of border Oligocene-Miocene sediments of northern Ukraine]. Biostratigraphic and paleoecological aspects of event stratigraphy. Collection of scientific works of Institute of Geological Sciences. Kyiv. 53–54 Iin Russian).
49. Sirenko, E.A., 2003 a. K palinologicheskoy kharakteristike ponticheskikh otlozheniy Vostochnogo Paratetisa [On the palynological characteristics of the Pontic deposits of the Eastern Paratethys]. Geological journal. 4, 54–58 (In Russian).
50. Sirenko, E.A., 2003 b. Novyye dannyye k palinologicheskoy kharakteristike verkhneoligotsenovykh otlozheniy Severnoy Ukrainy [New data on the palynological characteristics of the Upper Oligocene deposits of Northern Ukraine]. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 4, 118–121 (In Russian).
51. Sirenko, E.A., 2004. Palinologicheskiye dannyye k obosnovaniyu vozrasta boyarskoy tolshchi [Palynological data to determine the age of the Boyarka sequence]. Problems of the Phanerozoic stratigraphy of Ukraine. Scient. Papers of the Institute of Geological Sciences, Kyiv, 174–180 (In Russian).
52. Sirenko, E.A., 2006. Pervyye rezul’taty palinologicheskikh issledovaniy raznofatsial’nykh otlozheniy verkhnego pliotsena Vostochnogo Priazov’ya [First results of palynological examination of multifacial Upper Pliocene sediments of Eastern near-Azov region]. Contemporary Trends in Ukrainian Geological Science. Collection of Scientific Works of IGS NAS of Ukraine, Кyiv, 277–283 (In Russian).
53. Sirenko, E.A., 2007a. Palinologicheskiye dannyye k kharakteristike kimmeriyskikh otlozheniy Vostochnogo Priazov’ya [Palynoligical evidences for characterization of the Kimmerian sediments of the Eastern Azov coast]. Paleontological studies in Ukraine: history, present–day state and prospects. Collection of Scientific Works of the Institute of Geological Sciences. Kyiv, 342–348 (In Russian).
54. Sirenko, O.A., 2007 b. Pershi palinolohichni dani z kharakterystyky pliotsenovykh vidkladiv tsentralʹnoyi chastyny Ukrayinsʹkoho shchyta [First palynological data towards the Pliocene deposits of the central part of the Ukrainian shield]. Geological Journal, 1, 92–98. (In Ukrainian).
55. Sirenko, E.A., 2009 a. Fitostratigraficheskiy aspekt izucheniya verkhnepliotsenovykh–neopleystotsenovykh otlozheniy Ukrainskogo shchita [Phytostratigraphic aspects of studying the Upper Pliocene-Neopleistocene deposits of the Ukrainian Shield]. Geological Journal, National Academy of Sciences of Ukraine. 3, 65–78 (In Russian).
56. Sirenko, O.A., 2009 b. Zminy roslynnoho pokryvu platformnoyi Ukrayiny naprykintsi piznʹoho miotsenu ta u pliotseni [Development of vegetation cover of Platform Ukraine during end Miocene-Pliocene]. Gelogical Journal. 2, 48–57 (In Ukrainian).
57. Sirenko, E.A., 2016. Kontynentalʹnye verkhnemyotsenovye- plyotsenovye otlozhenyya Severnoy Ukrayny Heolohiya ta rudonosnistʹ Ukrayiny [Continental Upper Miocene- Pliocene deposits of the Northern Ukraine]. Geology and ore content of Ukraine 2, (1), 107–126. DOI 10. 15421/121607 (In Russian).
58. Sirenko, E.A., 2017 a. Izmeneniye rastitel’nosti i klimata Ukrainy v intervale 2,56–1,8 mln let (gelazskiy vek) [Changes in vegetation and climate of Ukraine in the interval of 2.56–1.8 million years (Gelazian age)]. Actual problems of earth sciences: use of natural resources and preservation of the environment. Collection of materials of the International scientific- practical conference dedicated to the Year of Science in the Republic of Belarus. Ch. 1 Brest, 121–124 (In Russian).
59. Sirenko, O.A., 2017 b. Subaeralʹni vidklady eopleystotsenu– nyzhnʹoho neopleystotsenu rivnynnoyi chastyny Ukrayiny ta yikh palinolohichna kharakterystyka [Subaeral Eopleistocene–Lower Neopleistocene deposits of the plain part of Ukraine and their palynological characteristic]. Dniprop. Univer. Bull. Ser.: Journal of Geology, Geography and Geoacology. 25 (1) 101–118. Doi: 10.15421/111712 (In Ukrainian).
60. Sirenko, E.A., 2017 c.. Palinostratigrafiya kontinental’nykh verkhnepliotsenovykh-nizhneneopleystotsenovykh otlozheniy yuzhnoy chasti Vostochno-Yevropeyskoy platformy [Palynostratigraphy of Continental Upper Pliocene – Lower Neopleistocene deposits of Southern part of the East European Platform]. Kyiv, Naukova dumka. 167 (In Russian).
61. Sirenko, O., 2019 a. Changes in Pleistocene vegetation and climate of Ukraine in the range of 1.8–0.4 million years. Journal of Geology, Geography and Geoacology 28 (2), 355–366 (In English).
62. Sirenko, O., 2019 b. Palynological data on the description of the Gelasian and Calabriane analogues in the stratotype section of the Kuyalnik deposits near Kryzhanivka village (Odessa region). Journal of Geology, Geography and Geoecology. 28 (4), 727–737.
63. Sirenko, O, 2021. Palaeoenvironmental conditions of the formation of sediments of the Early Pliocene of Ukrainian Plain and the vegetation cover dynamics. Geological Journal. Special issue. Biodiversity and floral patterns in the course of Cenozoic climate change. Handling Editor T. Utescher. Vol. 56, Issue 2, 839–850.
64. Sopina, V.S., 1974. Sporovo-pylkovi kompleksy serednʹomiotsenovykh vidkladiv Kerchensʹkoho pivostrova [Spore-pollen complexes of Middle Miocene sediments of the Kerch Peninsula]. Ukrainian Botanical Journal. V. 31, No 3, 299–303 (In Ukrainian).
65. Stotland, A.B., 1984. Mikrofitofossilii pozdnego eotsena – srednego miotsena Dneprovsko-Donetskoy vpadiny i ikh stratigraficheskoye znacheniye. [Microfytofossils of the Late Eocene – Middle Miocene of the Dnieper- Donets Basin and their stratigraphic significance]. Abstract of the dissertation for the degree of candidate geol.-min. sciences. Kyiv, 25 (In Russian).
66. Stotland, A.B., 1985. K voprosu o vozraste berekskoy svity Dneprovsko-Donetskoy vpadiny [On the question of the age of the Berekskaya suite of the Dnieper-Donetsk depression] Fossil organisms and stratigraphy of the sedimentary cover of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka, 140–142 (In Russian).
67. Syabryaj, S.V., Shchekina, N.A., 1983. Istoriya razvitiya rastitel’nogo pokrova Ukrainy v miotsene [The history of the development of the vegetation cover of Ukraine in the Miocene]. Kyiv. Naukova Dumka, 172 (In Russian).
68. Tregub, T.F., Starodubtseva, N.V., 2005. Palinologicheskoye obosnovaniye stratigraficheskogo raschleneniya otlozheniy nizhnego pleystotsena [Palynological substantiation of the stratigraphic subdivision of the Lower Pleistocene sediments]. Vestnik Voronezh State University, Series Geology, No 1, 38–55 (In Russian).
69. Velichko, A.A., Pisareva, V.V., Faustova, M.A. 2011. K probleme paleogeografii pozdnego pliotsena i rannego neopleystotsena Vostochnoy Yevropy [On the problem of paleogeography of the late Pliocene and early Neopleistocene of Eastern Europe]. Quarter in all its diversity. Fundamental problems, the results of the study and the main directions of further research: materials of the VII All-Russian. meetings on the study of the Quaternary period, Apatity, St. Petersburg: RAS, V.1, 104–107 (In Russian).
70. Vajda, V. 2001. Aalenian to Cenomanian terrestrial palynofloras of SW Scania, Sweden. Acta Palaeontologica Polonica. Vol. 46. No 3. 403–426.
71. Voronova, M.A., 1994. Palinostratigrafiya nizhnego mela i razvitiye rannemelovykh flor Ukrainy [Palinostratigraphy of the Lower Cretaceous and the development of early Cretaceous flora of Ukraine]. Scientific thought. Kyiv, 219 (In Russian).
72. Voronova, M.A., Yanovskaya, G.G., 1973. Sopostavleniye sporovo-pyl’tsevykh kompleksov pogranichnykh i melovykh obrazovaniy Dneprovsko-Donetskoy vpadiny i mezhdurech’ya Prut-Dnestr [Comparison of spore-pollen complexes of border and Cretaceous formations of the Dnieper-Donetsk depression and the Prut-Dniester interfluve]. Palynology of the mesophyte. The science. Moscow. 101–104 (In Russian).
73. Voronova, M.A., Yanovskaya, G.G. 1982. Etapy razvitiya yurskoy i rannemelovoy flory yuga Ukrainy i Moldavii [Stages of development of the Jurassic and Early Cretaceous flora of the south of Ukraine and Moldova]. New data on the stratigraphy and fauna of the Phanerozoic of Ukraine. Naukova dumka. Kyiv, 37–40 (In Russian).
74. Voronova, M.A., Yanovskaya, G.G., 1991. Zonal’nost’ rastitel’nogo pokrova v yure i rannem melu Ukrainy [Zonation of vegetation cover in the Jurassic and Early Cretaceous of Ukraine]. Reports of the Academy of Sciences. Ukr. SSR, Series B. 3, 64–71 (In Russian).
75. Yanovska, G.G., 1973. Etapy razvitiya yurskoy i rannemelovoy flory mezhdurech’ya Prut-Dnestr [Stages of development of Jurassic and Early Cretaceous flora of the Prut-Dniester interfluve]. Fossil fauna and flora of Ukraine. Science. opinion. Kyiv, Issue. I. 63–70 (In Russian).
76. Zosimovich, V. Yu., Savron, E.B., Rotman, R.N., 1980. Zmiyevskiye sloi v Novopetrovskom i Vyshgorodskom razrezakh [Zmievskie layers in the Novopetrovsky and Vyshgorodsky sections]. Reports of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Series B, 1, 12–15 (In Russian).
Published
2021-12-27
How to Cite
Sirenko, O., & Shevchuk, O. (2021). Levels of changes in the genus Pinus Linné in the composition of Mesozoic and Cenozoic flora and vegetation as an additional criterion for the division of sediments by the Mesozoic and Cenozoic of Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(4), 741-753. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112168