Regarding the choice of composite indicators of ecological safety of water in the basin of the Siversky Donets


Keywords: ecological safety of surface waters, composite water quality indicator, complex water quality index

Abstract

The lack of effective mechanisms of the methods of basin management, control of and responsibility for the ecological state of surface sources of drinking water leads to the fact that the main man-made objects that determine the ecological state of surface water sources are most often located in one oblast, while the production and consumption of the drinking water from those sources occur in the territory of other oblasts, which complicates the effective management of environmental safety of surface water sources. This is especially true for the regions of Ukraine which are poor in surface water resources, located in the basin of the Siversky Donets River, the water bodies of which are the main sources of water supply in the eastern regions of the country. The main consumer of water is Donetsk Oblast (over 50 % of the annual volume), and Kharkiv and Luhansk Oblasts together consume approximately the same volume of water per year (up to 50 % of the annual volume). Therefore, it is important to substantiate the integrated indicators of the ecological status of the water body to improve the environmental safety of surface water sources. The paper shows that oxygen indicators play an important role in the ecology of a water body. They are associated with the assimilative ability of water, the ability of water to decompose organic matter. Therefore, the content of dissolved oxygen and biochemical oxygen consumption in water is of great interest not only in terms of life development, but also as a composite measure of the ecological status of the aquatic environment. The relationship between the value of the combined index of water pollution and the value of biochemical oxygen consumption makes the indicator of biochemical oxygen consumption important for the integrated assessment of water contamination with various organic substances. For the tasks for which we justify the choice of composite measures of the ecological condition of surface waters, it is more important to identify the effects of contamination not directly at the site of contamination, but at some distance from it and after some time. Therefore, the use of the amount of dissolved oxygen and biochemical oxygen consumption as indicators that characterize the oxidation of pollutants present in water is the most appropriate for the tasks of timely monitoring of water bodies. Therefore, as a composite indicator for characterizing the condition of the watercourse and conducting timely monitoring, we chose oxygen indicators.

Author Biographies

Vitalii L. Bezsonnyi
V. N. Karazin Kharkiv National University, KharkivSimon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv
Roman V. Ponomarenko
National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv
Oleg V. Tretyakov
IPRIS-PROFIL LTD, Kharkiv
Vitalii V. Asotsky
National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv
Andrii Y. Kalynovskyi
National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv

References

1. Baranovskiy, V.A., Bardov, V.G., Omelchuk, S.T., 2000. Ukrayina. Ekolohichni problemy pryrodnykh vod [Ukraine. Ecological problems of natural waters]. K.: Center for Eco-awareness and Information. (In Ukrainian).
2. Bezsonny, V.L., Tretyakov, O.V., Kravchuk, A.M., Statsenko, Yu.F., 2016. Prohnozuvannya kysnevoho rezhymu richky Siversʹkyy Donetsʹ metodamy matematychnoho modelyuvannya [Predicting the oxygen regime of the River Siversky Donets by the methods of mathematical modeling]. Business, material knowledge, machine- атуру!building: zb. sciences. good. Vip. 93. DVNZ “Pridnipr. holding academy of bud-va and architecture «Seriya: Bezpeka zhittєdіyalnosti. Dnipro. 113–119. (In Ukrainian).
3. Bezsonnyi, V., Tretyakov, O., Khalmuradov, B., Ponomarenko, R., 2017. Examining the dynamics and modeling of oxygen regime of Chervonooskil water reservoir. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/10 (89), 32–38.
4. Buts, Y., Asotskyi, V., Kraynyuk, O., Ponomarenko, R., Kovalev, P., 2019. Dynamics of migration property of some heavy metals in soils in Kharkiv region under the influence of the pyrogenic factor. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 28(3), 409–416. https://doi. org/https://doi.org/10.15421/111938 (In Ukrainian).
5. Gritsenko, A.V., Vasenko, O.G., Kolisnik, A.V., 2011. Suchasnyy ekolohichnyy stan ukrayinskoyi chastyny richky Siverskyy Donets (ekspedytsiyni doslidzhennya) [The current ecological condition of the Ukrainian part of the River Siversky Donets (expedition study)]. Kharkiv: Runway «Contrast». 340 p. (In Ukrainian).
6. Kuzin, A.K., 1996. Kontseptsyya okhrany vod. Problemy okhrany okruzhayushchey pryrodnoy sredy: sbornyk nauchnykh trudov [The concept of water protection. Problems of environmental protection: collection of scientific works], UkrNTSOV. Kharkov, 23–29. (In Russian).
7. Losev, M. Yu., Milka, I.V., 2011. Otsinka yakosti poverkhnevykh vod baseynu richky Salhyr [Estimation of surface water quality in the Salgir river basin]. Information processing systems. 3 (93), 199–202. (In Ukrainian).
8. Ponomarenko, R., Plyatsuk, L., Hurets, L., Polkovnychenko, D., Grigorenko, N., Sherstiuk, M., Miakaiev, O., 2020. Determining the effect of anthropogenic loading on the environmental state of a surface source of water supply. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 3, 10 (105), 54–62. doi: https://doi. org/10.15587/1729–4061.2020.206125.
9. RD 52.24.643–2002., 2002. Metod kompleksnoy otsenky stepeny zahryaznennosty poverkhnostnykh vod po hydrokhymycheskym pokazatelyam [Method for a comprehensive assessment of the degree of contamination of surface waters using hydrochemical indicators]. Retrieved from: http://meganorm.ru/ Index2 / 1/4293831 / 4293831806.htm (In Russian).
10. Rekomendatsyy po provedenyyu obobshchennoho pokazatelya dlya otset urovnya zahryaznennosty pryrodnykh vod [Recommendations for the generalized indicator for assessing the level of contamination of natural waters], 1984. Collection of scientific works of VNIIVO. Kharkiv. 76–79. (In Russian).
11. Shitikov, V. K. Rosenberg, G.S., Zinchenko, T.D., 2003. Kolychestvennaya hydroékolohyya: metody systemnoy ydentyfykatsyy [Quantitative Hydroecology: Methods for Systemic Identification]. Togliatti: IEVBRAN, 463 p. (In Ukrainian).
12. Vasenko, O.G., Ribalova, O.V., Artemev, S.R., Gorban, N.S., Korobkova, G.V., Polozentsva, V.O., Kozlovska, O.V., Matsak, A.O.,. Savichev, A.A., 2015. Intehralni ta kompleksni otsinky stanu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: monohrafiya [Integral and complex assessments of the future of the natural environment: monograph]. X: NUGZU. 419 p. (In Ukrainian).
13. Ukhan, O.O., Osadcha, N.M., 2010. Kharakterystyka kysnevoho rezhymu poverkhnevykh vod baseynu r. Siverskyy Donets [Characteristics of the oxygen regime of surface waters in the basin of the Siverskiy Donets River]. Naukovi pratsi UkrNDGMІ. Vip. 259, 199–216. (In Ukrainian).
14. Ukuhan, O.O., Osadchiy, V.I., N. M. Osadcha, N.M., Manchenko, A.P., 2002. Osoblyvosti formuvannya khimichnoho skladu poverkhnevykh vod baseynu r. Siversʹkyy Donets [Features of the development of chemical composition of the surface waters in the basin of the River Siverskiy Donets]. Naukovi pratsi UkrNDGMІ. Vip. 250, 262–279. (In Ukrainian).
15. Zadniprovsky, V.V., Maksimenko, N.V., 2003. Problemy i dynamika ekolohichnoho stanu baseynu r. Siverskyy Donets na Kharkivshchyni. [Problems and dynamics of the ecological condition of the Siverski Donets River in Kharkivshchyna]. Naukovi pratsi UkrNDGMІ. Vip. 252, 150–153. (In Ukrainian).
16. Zhuk, V.M., Korobkova, G.V., 2015. Intehralna otsinka suchasnoho yakisnoho stanu r. Siversʹkyy Donets u mezhakh Kharkivskoyi oblasti [Integral assessment of the current qualitative condition of the Siversky Donets in Kharkiv Oblast]. Lyudina and Dovkilla. Problems of neoecology. 1–2, 103–109. (In Ukrainian).
Published
2021-12-23
How to Cite
Bezsonnyi, V., Ponomarenko, R., Tretyakov, O., Asotsky, V., & Kalynovskyi, A. (2021). Regarding the choice of composite indicators of ecological safety of water in the basin of the Siversky Donets. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(4), 622-631. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112157