Socio-geographic analysis of the demographic situation in Vinnytsia Oblast: current condition and peculiarities of development


Keywords: demographic situation, Vinnytsia oblast, natural increment, migration, sex and age structure

Abstract

The article contains analysis of the current demographic situation in Vinnytsia Oblast. We determined causes and factors influencing the development of the demographic situation in Vinnytsia Oblast. The paper reveals the specifics of development of the demographic processes in Vinnytsia Oblast according to the data of the Main Statistic Service in Vinnytsia Oblast for the period from 1959 to January 1, 2020. We determined how the totals of the urban and rural populations have changed. Based on the analysis of statistical and literature sources, we researched the specifics of natural movement of population, its sex and age structure, migration, distribution of the employed population and unemployment rate. We provide characteristics of specifics of the territorial differentiation of parameters of birth, death rates, natural increment (decline), migration, sex and age structure in Vinnytsia Oblast. We analyzed the specifics of employment of population in Vinnytsia Oblast, levels of economic activity and unemployment. We etermined modern tendencies of natural movement of the population, its impact on the prospects of further changes. We found out the problems of current demographic development in Vinnytsia Oblast based on determining modern specifics of the demographic parameters of the population in the researched area. The paper suggests ways to improve the demographic situation in Vinnytsia Oblast in the immediate future. As a result of the research, the demographic situation in Vinnytsia oblast was found to be negative. We observed a number of negative tendencies and patterns, including decrease in the rural population; decrease in the birth rate in the period from 1995 to 2020; high death rates due to diseases of blood circulation and malignant tumors; high parameters of aging of the population, especially in rural areas; decrease in the number of the employable population in the Oblast, etc.

Author Biographies

Lyudmila V. Ataman
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia
Inna M. Voyna
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia
Leonid M. Kirilyuk
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia
Olga P. Chyzh
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia
Yuriy V. Yatsentiuk
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia

References

1. Dzhaman, V. O., Krul, V. P., Chernyux, G. Ya.,2002. Demogeografiya: Navchalnyj posibnyk [Demogeography: Textbook]. Chernivtsi: Ruta. 159 (In Ukrainian).
2. Gudzelyak, I. I., 2008. Geografiya naselennya: Navchalnyj posibnyk [Geography of the population: Textbook]. Lviv: Publishing Center of Ivan Franko Lviv National University. 232 (In Ukrainian).
3. Nyemecz, L. M., Segida, K. Yu., Nyemecz, K. A., 2012. Demografichnyj rozvytok Xarkivskogo regionu: monografiya [Demographic development of Kharkiv region]. Kharkiv: KhNU. 200 (In Ukrainian).
4. Prybytkova, I., 2002. Demografichna sytuaciya v Ukrayini u dzerkali Vseukrayinskogo perepysu naselennya 2001 roku [Demographic situation in Ukraine in the mirror of the All-Ukrainian census of 2001]. Sociology: theory, methods, marketing, 3, 133–142 (In Ukrainian).
5. Shablij, O. I., 2003. Osnovy zagalnoyi suspilnoyi geografiyi: Pidruchnyk [Fundamentals of general social geography]. Lviv: LNU. 444 (In Ukrainian).
6. Statystychnyj shhorichnyk Vinnyczkoyi oblasti za 2019 rik., 2019. [Statistical Yearbook of Vinnytsia region for 2019]. Vinnytsia: Main Department of Statistics in Vinnytsia Region. Retrieved from: https://www.vn.ukrstat.gov.ua/ index.php/statistical-information.html (In Ukrainian).
7. Statystychnyj zbirnyk «Chyselnist nayavnogo naselennya Ukrayiny na 1 sichnya 2020 roku»., 2020. [Statistical collection «The number of the current population of Ukraine on January 1, 2020»]. Kyiv (In Ukrainian).
8. Statystychnyj zbirnyk «Regiony Ukrayiny 2019»., 2019. [Statistical collection «Regions of Ukraine 2019»]. Kyiv (In Ukrainian).
9. Statystychnyj zbirnyk «Rozpodil postijnogo naselennya za stattyu ta vikom na 1 sichnya 2020 roku., 2020. [Statistical collection «Distribution of permanent population by sex and age on January 1, 2020»]. Kyiv (In Ukrainian).
10. Stecenko, S. G., 2005. Demografichna statystyka: Pidruchnyk [Demographic statistics]. Kyiv: High school. 415 (In Ukrainian).
11. Strategiya zbalansovanogo regionalnogo rozvytku Vinnyczkoyi oblasti na period do 2027 roku. Vinnycya., 2020. [Strategy of balanced regional development of Vinnytsia region for the period up to 2027] Retrieved from: https://vinrada.gov.ua/proekt-strategii-2027.htm (In Ukrainian).
12. Yavorska, V. V., 2013. Regionalni geodemografichni procesy v Ukrayini: monografiya [Regional geodemographic processes in Ukraine]. Kamyanets-Podilsky: Axiom. 384 (In Ukrainian).
13. Zastaveczka, O. V., Zastaveczkyj, B. I., Tkach, D. V., 2003. Geografiya naselennya Ukrayiny. [Geography of the population of Ukraine]. Ternopil. 149 (In Ukrainian).
14. Zastavnyj, F. D., 1993. Naselennya Ukrayiny. [The population of Ukraine]. Lviv: Krai, Prosvita. 348 (In Ukrainian).
Published
2021-12-23
How to Cite
Ataman, L., Voyna, I., Kirilyuk, L., Chyzh, O., & Yatsentiuk, Y. (2021). Socio-geographic analysis of the demographic situation in Vinnytsia Oblast: current condition and peculiarities of development. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(4), 613-621. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112156