Estimating environmental risk assessment for drinking and fisheries use (on the example of the Danube river – the city Vilkovo)


Keywords: hydrochemical indicators, Danube, drinking and fishery use, ecological risk, maximum permissible concentration, hydrochemical pollution index, ecological situation, security

Abstract

The Danube is a source of water for the household and industrial needs of Ukrainian population, industry and agriculture. The Danube waters are used for drinking centralized water supply in the cities of Kiliya and Vilkovo, as well as fisheries in the region. Therefore, it was important to carry out the “Environmental Risk Assessment for Drinking and Fisheries Use (on the example of the Danube River –the city Vilkovo)”. The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of the application of the environmental risk criterion R on the basis of hydrochemical observations to verify the safety of drinking and fishery use. Analysis of environmental problems of the lower Danube River - Vilkovo; assessment of the environmental situation; calculation of water quality risk indicators according to the methodology of the Institute of Market Problems and Economic and Environmental Research of the NAS of Ukraine; establishing a link between water quality and risk is the finding of the research. It is established that the environmental situation is “critical” due to suspended substances, phenols, manganese and HCC for drinking water supply and “strained” through chromium, manganese, HCC, copper for fishery use. An assessment of the water quality by the modified Water Pollution Index (IWM) showed that the water is “moderately polluted” and “contaminated”. For both types of water use, normalized aggregated pollution indices were calculated taking into account the likelihood of a risk event occurring and R risk indicators were determined by year. It is established that there is a close linear relationship between WSS and R. It is shown that environmental risk estimates, based on the probability of exceeding concentrations of pollutants above the MPC, reflect well the ecological status of the water.

Author Biographies

Maria E. Daus
Odessa National Maritime University, Odessa
Yurii V. Daus
Odessa National Maritime University, Odessa

References

1. Chuhai, A. V., &Dzhura, O. S., 2018. Otsinka rivnia zabrudnennia I tekhnohennoho navantazhennia na poverkhnevi vody Odeskoi oblasti [Assessment
of pollution level and technogenic load on surface waters of Odessa region]. Ekolohichna bezpeka, № 2 (26), 59-63. (in Ukrainian).
2. DSTU 4808:2007. Dzherela tsentralizovanoho pytnoho vodopostachannia. Hihiienichni ta ekolohichni vymohy shchodo yakosti vody I pravyla vybyrannia.
[DSTU 7525: 2014 Sources of centralized drinking water supply. Hygienic and environmental requirements for water quality and selection rules]. Retrieved from: [Accessed 24 December 2019]. (in Ukrainian).
3. Harchenko, T.A., Timchenko, V.M.,&Koval’chuk, A.A.,1993.Gidrojekologija ukrainskogo uchastka Dunaja i sopredel’nyh vodoemov. [Hydroecology of the Ukrainian section of the Danube and adjacent bodies of water]. Kiev: Naukovadumka. (in Ukrainian).
4. Joint Danube Survey 2. 2008. Final Scientific Report, 154-168.
5. Khilchevskyi, V.K., Osadchyi, V.I., &Kurylo, S.M., 2012. Osnovy hidrokhimii [Fundamentals of hydrochemistry]: pidruch. Kyiv: Nika-Tsentr. (in Ukrainian).
6. Khvesyk, M.A., &Yarotska, O.V., 2004. Upravlinnia vodnymy resursamy Ukrainy. [Water Resources Management of Ukraine]. Kyiv: RVPS NAN Ukrainy. (in Ukrainian).
7. Klebanov, D.O., &Osadcha, N.M., 2012. Otsinka vynosu spoluk vazhkykh metaliv vodamy r. Dunai u suchasnyi period [Estimation of removal of heavy
metal compounds by the Danube waters in the modern period]. Nauk. pratsiUkrNDHMI, issue 263, 131-151. (in Ukrainian).
8. Krainiukov, O. M., &Yakusheva, A. V.,2016.Otsinka ryzyku dlia zdorovia liudei, obumovlenoho vykorystanniam zabrudnenykh naftoproduktamy pytnykh vod za dopomohoiu metodyky RAIS (US-EPA). [Human health risk assessment of the use of contaminated drinking water with the use of RAIS (US-EPA)] Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii, № 3-4 (26), 46-51. (in Ukrainian).
9. Kulachok, K.V., &Loboda, N.S., 2019. Yakisne ta kilkisne otsiniuvannia ekolohichnykh ryzykiv u nyzhnii techii Dnistra (smt Biliaivka) / Materialy naukopraktychnoi konferentsii vseukrainskoho konkursu studentskykh naukovykh robit za spetsialnistiu «Ekolohiia» (20-22 bereznia 2019 roku). Poltava:
PoltNTU, P. 29. (in Ukrainian).
10. Loboda, N.S., &Otchenash, N.D., 2017. Pidzemnivody, yikh zabrudnennia ta vplyv na navkolyshnie seredovyshche [Groundwater, their pollution and environmental impact]: navchalnyi posibnyk. Kh.: FOP Panov A.M. (in Ukrainian).
11. Lozovitskyi, P.S., 2015. Spetsyfichni rechovyny toksychnoi dii u vodirichky Dunai. [Specific toxic substances in the Danube River water]. Ekolohichni
nauky, № 6, 21-34. (in Ukrainian).
12. Metodychni rekomendatsii shchodo otsinky y movirnosti ryzykovykh podii v naslidok zabrudnennia vodnykh obiektiv ta gruntiv ukrainskoi chastyny
Nyzhnodunaiskoho rehionu. 2016. [Methodical recommendations for assessing the probability of risk events due to pollution of water bodies and soils of the Ukrainian part of the Lower Danube region]. Odesa: FOP Shylov M. V.
13. MistoVylkove. Retrieved from: [Accessed 24 December 2019]. (in Ukrainian).
14. Muzalevskiy, A. A., &Karlin, L. N., 2011. Ekologicheskieriski: teoriyaipraktika [Environmental risks: theory and practice]. Sankt Peterburg: RGGMU, VVM. (in Russian).
15. OurWaters: Joining Hands Across Borders: First Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Croundwaters, 2007. NewYork and Geneva. Retrieved from: http://www.unece.org/env/water.
16. Osadcha, N.N., &Klebanov D.A., 2016. Otsenka vynosa byohennykh elementov s vodosbornoi ploshchady Dunaia v sovremennyi peryod (1989-2012
hh.), osnovnye factory eho formyrovanyia y puty rehulyrovanyia [Assessment of the removal of nutrients from the Danube catchment area in the modern period, the main factors of its formation and regulation]. Nauk. Pratsi Ukr NDHMI, issue 268. 58-66. (in Russian).
17. Osadchyi, V.I., 2017. Resursy ta yakist poverkhnevykh vod Ukrainy v umovakh antropohennoho navantazhennia ta klimatychnykh zmin [Resources
and quality of Ukraine’s surface water under conditions of anthropogenic loading and climate change]. Visnyk NAN Ukrainy, 8, 29-45. (in Ukrainian).
18. Osadchyi, V.I., Nabyvanets, B.I., Osadcha, N.M. & Nabyvanets, Yu.B., 2008. Hidrokhimichnyi dovidnyk. Poverkhnevi vody Ukrainy. Hidrokhimichni
rozrakhunky. Metody analizu [Hydrochemical reference book. Surface waters of Ukraine. Hydrochemical calculations. Methods of analysis]. Kyiv: Nika-Tsentr. (in Ukrainian).
19. Otsinka ryzykiv dlia zdorovialiudyny ta navkolyshnoho seredovyshcha vid dzherel zabrudnennia gruntu ta vod: zvit informatsiino ikonferentsii v ramkakh
proektu «Inventaryzatsiia, otsinka ta zmenshennia vplyvu antropohennykh dzherel zabrudnennia v Nyzhnodunaiskomu rehioni Ukrainy, Rumuniii Respubliky Moldova (MISETCCODE 995)». 2016. Za red. B.V Burkynskoho, O.Ie. Rubelia; NAN Ukrainy, In-t probl. rynku ta ekon.-ekol.doslidzh. Odesa. (in Ukrainian).
20. Rehionalna prohrama «Pytna voda Odeskoi oblasti» na 2010-2013 roky i period do 2020 roku». [Regional program “Drinking water of Odessa region” for
2010-2013 and the period until 2020] Retrieved from: [Accessed 24 December 2019]. (in Ukrainian).
21. Safranov, T.A. & Chuhai, A.V., 2017. Stan I yakist pryrodnoho seredovyshcha pryberezhnoi zony Pivnichno-Zakhidnoho Prychornomoria [The state and
quality of the natural environment of the coastal zone of the Northwest Black Sea]. Kharkiv: FOP Panov A.M. (in Ukrainian).
22. Snizhko, S. I., 2001. Otsinka ta prohnozuvannia yakosti pryrodnykh vod [Assessment and forecasting of natural water quality]. Pidruchnyk- K.: Nika-
Tsentr, (in Ukrainian).
23. Venttsel, E.S., 1999. Teoriya veroyatnostey [Probability theory]. 6rd ed. Moskva: Vysshaja shkola. (in Russian).
24. WWF, Vision of the Danube Delta,2002. – Vena – Odessa. Retrieved from: [Accessed 24 December 2019].
25. Yurasov, S.M., Safranov, T.A., &Chuhai, A.V., 2011. Otsinka yakosti pryrodnykh vod [Assessment of natural water quality]: Navchalnyi posibnyk. –
Odesa. (in Ukrainian).
Published
2021-04-07
How to Cite
Daus, M., & Daus, Y. (2021). Estimating environmental risk assessment for drinking and fisheries use (on the example of the Danube river – the city Vilkovo). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(1), 25-33. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112103