Potential territorial risk in eastern Ukraine


Keywords: environmental safety, geoinformation system, Donbas Environmental Information System, environment, military conflict, OSCE, environmental monitoring

Abstract

The research presented here is focused on assessment of potential territorial risk in the East part of Ukraine, where the military conflict has been going on for five years. Such kind of risk can be classed as a complex risk level of hazardous facilities or territories. This study determines the boundaries of territorial risk distribution with defined levels of danger. The practical implementation is reflected in the web-based geographic information system (web-GIS) for displaying environmental information in Donetsk and Luhansk regions in real time. The research defines an opportunity for further practical application of this development considering the military conflict in the Donbas. The Donbas Environmental Information System (DEIS) is an interactive map of Donetsk and Luhansk Regions. It was developed within the framework of the Project “Environmental Assessment and Recovery Priorities for Eastern Ukraine” by the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine upon the request of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine. The supporting of the system is carried out by the State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management (DEA) of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, in particular the Center for Environmental and Resource Restoration of the Donbas within the framework of the Project of the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine “Assisting the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine in improving environmental monitoring mechanisms”.The main task of this study is to implement the software for collecting, processing and visualization of the information about the environment and factors that may affect it. This will make it possible to increase the effectiveness of environmental management in order to meet the environmental safety requirements in Donetsk and Luhansk regions.

Author Biographies

V. Yermakov
State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management
О. Lunova
State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management
D. Averin
State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

References

1. Lysychenko G.V., Zabulonov Ju.L., Khmil G.А. Pryrod- nyy, tekhnohennyy ta ekolohichnyy ryzyky: anal- iz, otsinka, upravlinnya [Natural, man-made and environmental risks: analysis, evaluation, man- agement]. Kyiv: Nauk. Dumka, 2008, 542 p. [in Ukrainian].
2. Kachinskiy A.B. EkologIchna bezpeka UkraYini: sistem- niy analIz perspektiv pokraschennya. -K.: NISD, 2001. -312 р. [in Ukrainian].
3. Rudko G., Yakovlev О. and other (2016) Ekologichna bez- peka vugilnykh rodovyshch [Ecological safety of coal deposits of Ukraine] monography, VVDBuk Rekm, Chernivtsi [in Ukrainian]. 608
4. Bilyavsky G., Furduy R., Kostikov I. (2006) Osnovy ekologii [Fundamentals of ecology] textbook, К.:«Lybid», 408
5. Shmandіy V.M. and other (2013) Ekologіchna bezpeka: pіdruchnyk [Ecological safety: textbook]-Herson: Oldі plyus, 366
6. Zvit NDR № derzh. reiestratsii 0107U011874 Rozrobka naukovykh osnov zbalansovanoho funktsionu- vannia skladnykh tekhnoekosystem ta shliakhy yoho dosiahnennia/ A.H. Shapar, O.O. Skrypnyk, P.I. Kopach, O.V.Lunova/ IPPE NAN Ukrainy m.Dnipropetrovsk, 2015. - 130s. [in Ukrainian].
7. Bondar O.I., Yermakov V.M., Lunova O.V. ta in. Zvit pro naukovo-doslidnu robotu «Monitorynh vykonan- nia pryrodookhoronnykh robit ta ekolohichnoho stanu pryrodnoho dovkillia diiuchykh ta likvi- dovanykh vuhilnykh pidpryiemstv, rozroblennia propozytsii shchodo yoho polipshennia» № DR 0116U005852 (protokol № 8-18 vid 22.11.2018 p.) / Minenerhovuhillia, m.Kyiv – 2018. – 52 s. [in Ukrainian].
8. Bondar О. Ulytsky О., Yermakov V. (2017) Zvit pro nadan- nya poslugy “Provedennya otsinky ta vyvchennya tekhnogennogo stanu Donetskoi ta Luganskoi oblastei z metoyu rozrobky recomendatsii shcho- do pryrodno-resursnogo vidnovlennya na eko- logichnykh zasadakh” [Report on the provision of the service “Assessment and study of the ecologi- cal and man-made state of Donetsk and Luhansk regions in order to develop recommendations on environmental rehabilitation on an ecological ba- sis”] [in Ukrainian].
9. Ulytsky О. Risk of man-made and ecological disasters on the filter stations in the Donetsk and Luhansk re- gions/ О. Ulytsky V. Yermakov, O. Buglak, О. Lu- nova // Journal of Geology, Geography and Geo- ecology Vol. 27 (1) Dnipro – 2018. Р.138-147. [In English]. DOI https://doi.org/10.15421/111861
10. Ulitskiy O.A. Ermakov V.M., Lunova O.V., Buglak O.V. OtsInka zagroz I rizikIv ekologIchnIy bezpetsI urboekosistem navkolo shaht DonetskoYi ta Lu- ganskoYi oblastey UkraYini/ МaterIali p’yatoYi mIzhnarodnoYi naukovo-praktichnoYi konferen- tsIYi: u 2-h t. «Nadrokoristuvannya v UkraYinI. Perspektivi Investuvannya» (8-12 zhovtnya 2018 r., m. Truskavets). Derzhavna komIsIya UkraYini po zapasah korisnih kopalin (DKZ). – K.:DKZ, -T.2. – s. 116-121. [in Ukrainian]
11. Denisov N. D.Averin, А.Yushchuk, O.Ulytsky, P.Bystrov, S.Zibtsev, S.Chumachenko, Y.Nabyvanets (2017) Otsinka ekologichnoi shkody ta priorytety vid- novlennya dovkillya na skhodi Ukrainy [Assess- ment of environmental damage and environmental recovery priorities in eastern Ukraine] Organiza- tion for Security and Co-operation in Europe [In English], 88
12. Mossner R. Methodological standards for nature conservation: casestudy landscape planning / R. Mossner, H. Plachter // Journal for Nature Conservation. – 2001. [In English].
13. Ulanowicz R. E. Quantitative methods for ecological network analysis / R. E. Ulanowicz // Computational Biology and Chemistry. – 2004, December. – V. 28, – Issues 5–6. – P. 321–339. [In English].
14. Malymon S.S. Osnovy ekolohiyi [Fundamentals of ecol- ogy]. Textbook. Vinnytsya: Nova Knyga, 2009, 240 p. [in Ukrainian].
15. Loreau M. Biodiversity and ecosystem functioning. Syn- thesis and Perspectives / M. Loreau, S. Naeem, P. Inсhausti. – Oxford: University Press, 2002. –294 p. [In English].
15. Balvanera P. Quantifying the evidence for biodiversity ef- fects on ecosystem functioning and services / P. Balvanera, A.B. Pfisterer, N. Buchmann [et al.]
// Ecology Letters. – 2006. – Vol. 9, № 10. – P.
1146-1156. [In English].
16. Dzhygyrey V.S. Ekolohiya ta okhorona navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [Ecology and envi- ronmental protection]. Textbook. Kyiv: Znannya. 2007, 422 p. [in Ukrainian].
17. Lavryk V.I. Metody matematychnoho modelyuvannya v ekolohiyi [Methods of mathematical modeling in ecology]. Kyiv, Publishing house «KM Acad- emy», 2002, 203 p. [in Ukrainian].
18. Talanchuk P.M., Golubkov S.P., Maslov V.P. and others. Sensory v kontrol›no-izmeritel›noy tekhnike [Sensors in the control and measurement technol- ogy]. Kiev, Tekhnika, 1991, 175 p. [in Russian].
19. Maslov. V.P. Fiziko-tekhnologicheskiye problemy obe- specheniya rabotosposobnosti optoelektronnykh sensornykh priborov pri ekstremal›nykh uslovi- yakh [Physical and technological problems of ensuring the operability of optoelectronic sensor devices under extreme conditions]. Sensorna ele- ktronika i mikrosystemni tekhnolohiyi [Sensory electronics and microsystem technology], 2005, no.1, p. 57–62. [in Russian].
Published
2019-10-12
How to Cite
Yermakov, V., LunovaО., & Averin, D. (2019). Potential territorial risk in eastern Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 28(3), 600-609. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111957