Changes in Pleistocene vegetation and climate of Ukraine in the range of 1.8-0.4 million years


Keywords: vegetation cover, climate, Pleistocene, Ukraine

Abstract

On the basis of the analysis of the results of detailed palynological studies of Pleistocene deposits in Ukraine, the correlation between climatic changes and vegetation dynamics was retraced in the range of 1.8-0.43 million years. The curve of paleoclimate changes was constructed and analyzed. It was shown that certain climatic characteristics were inherent for each stage of the nature development, which was reflected in the composition of vegetation. It was found thattemperature and humidity fluctuations also occurred during each stage. The evidence of this is the reconstructed micro-rhythm in the development of vegetation of each stage. The main features of vegetation composition were determined for four warm and five cold stages of nature development, and a pattern of vegetation changes was retraced during each stage. The dynamics of vegetation cover of the Prydonetska Plain, different parts of the Prydniprovska Lowland, the Prydniprovska Upland, the Near Black Sea Lowland, and the Podil’ska Upland vegetation during the specified geological time was reconstructed. General and regional distinctions of the composition of vegetation cover were revealed, and the influence of the main climatic factors such as temperature and humidity on the character of its changes was retraced. The stages characterized by the warmest and wet climatic conditions and the most cold and dry ones were established. It was substantiated that the climatic conditions of the Sula period were less severe than in the subsequent stages of the fall of temperature. The existence of refugiums of thermophilic flora in the Sula period within separate regions of Ukraine was established. The existence of vegetation zonality was substantiated not only in warm stages, but also in cold periods of the Early Neopleistocene.

Author Biography

O. A. Sirenko
Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine 

References

1. Velichko A.A., Pisareva V.V. Faustova M.A., 2011. K probleme paleogeografii pozdnego pliocena i rannego neoplejstocena Vostochnoj Evropy. [To the problem of Late Pliocene and Early Neopleistocene Eastern Europe paleogeography]. Kvarter vo vsem ego mnogoobrazii. Fundamental’nye problemy, itogi izucheniya i osnovnye napravleniya dal’nejshih issledovanij: materialy VII Vseross. soveshchaniya po izucheniyu chetvertichnogo perioda, (Apatity 12-17 sentyabrya 2011g.) Apatity, S-Peterburg: RAN, T.1. 104-107 (in Russian).
2. Gerasimenko N.P., 2004. Rozvytok zonal’nyh landshaftiv chetvertynnogo periodu na terrytorii’ Ukrai’ny [Development of zonal landscapes of Quaternary in the territory of Ukraine]. Аvtoref. dys. na soyskanye nauchn. stepeny dokt. heogr. nauk.: spets. 11.00.04 «Geomorfology and paleogeography» Kiev: 40 (in Ukrainian).
3. Kunitsa N.A., 2007. Priroda Ukrainy v plejstocene (po dannym malakofaunisticheskogo analiza) [The nature of Ukraine in the Pleistocene (according to the data of the Malakofaunistic analysis)]. CHernovcy: Ruta,. 240 (in Russian).
4. Matviishyna Zh.M., Gerasimenko N.P., Perederii V.I., Brahin A.M., Ivchenko A.S., Karmazynenko S.P., Nahirnyi V.M., Parkhomenko O.H, 2010. Prostorovo-chasova koreljacіja paleogeografіchnih umov chetvertinnogo perіodu na teritorії Ukraїni. [Spatio-temporal correlation of Quaternary paleogeographic conditions in Ukraine]. Kiev: Nauk. dumka, 191 (in Ukrainian).
5. Sirenko O.A., 1994. Osoblyvosti rozvytku roslynnosti na shodi Ukrai’ny v rann’omu ta seredn’omu neoplejstoceni [Peculiarities of the vegetation development in early and middle Neopleystocene of Eastern Ukraine]. Ukrainsky botan. zhurnal. 51, 6. 45-51 (in Ukrainian).
6. Sirenko O.A., 2002. Zminy roslynnogo pokryvu Zhytomyrs’kogo Polissja protjagom rann’ogo ta seredn’ogo neoplejstocenu (za palinologichnymy danymy) [Changes of vegetation cover in Zhytomyr Polissya during the Early and Middle Neopleystocene (by palynological data)] Paleontol. zb. 34, 104-111 (in Ukrainian).
7. Sirenko E.A., 2009a. Fitostratigraficheskij aspekt izuchenija verhnepliocenovyh-neoplejstocenovyh otlozhenij Ukrainskogo shhita. [Phytostratigraphic aspects of studying the Upper Pliocene-Neopleistocene deposits of the Ukrainian Shield]. Geologіchnij zhurnal. 3. 65-78 (in Russian).
8. Sіrenko O.A., 2009b. Palіnologіchnі danі do stratigrafії nizhn’oneoplejstocenovih vіdkladіv VolinoPodіl’s’koї pliti. [Palynological evidences on stratigraphy of the lower Neopleistocene sediments of the Volyn-Podolia Plate]. Najdavnіshі lesi Podіllja і Pokuttja: problemi genezi, stratigrafії, paleogeografії: zb. nauk. prac’ do XVI ukraїns’ko-pol’s’kogo semіnaru, (SkalaPodіl’s’ka, 13-16 veresnja 2009 r.) L’vіv: LNU, 97-113 (in Ukrainian).
9. Sirenko E.A., 2017а. Novye materialy k palinologicheskoj harakteristike ehoplejstocenovyh i nizhneneoplejstocenovyh otlozhenij Levoberezh’ya srednego Dnepra [New materials of palynological characteristics of Eopleistosene and Low Neopleistocene deposits of middle Dnieper left bank] Geologіchnij zhurnal 2. 57-69 (in Russian).
10. Sirenko O.A., 2017b. Palinostratyhrafiya kontynental’nykh verkhn’opliotsenovykh-nyzhn’oneopleystotsenovykh vidkladiv pivdennoyi chastyny SkhidnoYevropeys’koyi platformy [ Palynostratigraphy of Continental Upper Pliocene – Lower Neopleistocene Deposits of Southern Part of the East European Platform] Kiev: Nauk. dumka, 167 (in Russian)
11. Sirenko N.A. Turlo S.I., 1986. Razvitie pochv i rastitel’nosti Ukrainy v pliotsene i pleystotsene [The development of soil and vegetation of Ukraine in the Pliocene and Pleistocene]. Kiev: Nauk. dumka, 187 (in Russian).
12. Stratygrafichnyj kodeks Ukrai’ny Redaktor P.F. Gozhyk. 2012, [Stratigraphic Code of Ukarine, P.F. Gozhyk (Editor-in-Chief)]. Kiev: 66 (in Ukrainian).
Published
2019-07-06
How to Cite
Sirenko, O. (2019). Changes in Pleistocene vegetation and climate of Ukraine in the range of 1.8-0.4 million years. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 28(2), 355-366. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111934