Changes in pedogenic processes during Pryluky times (Late Pleistocene) in the central part of the Volyn Upland


Abstract

In the central part of the Volyn Upland, the Pryluky palaeosol unit have been studied in nine loess-soil sites (Boremel 1 - 3, Novyi Tik, Smykiv, Shybyn, Kolodezhi, Kovban, Novostav). Several sections were excavated along a slope in each studied site in order to reveal the palaeocatena and to study the most complete palaosol successions. The last were found in palaeorelief depressions, which were acting as sediment traps. The genetic interpretation of palaeosols was carried out on the basis on field macromorphological and analytical (micromorphology, grain-size analysis, content of humus and CaCO3) studies. In order to reconstruct the main features of palaeovegetation as an important factor of pedogenesis, pollen analysis of the palaeosols was carried out. It proved a good correspondence between a character of palaeovegetation and a palaeosol type. It has been shown that grain-size composition of the lower Prylyky soils strongly depends on that of parent rocks (Tyasmyn unit of hillwash sandy loam and Kaydaky unit of pedosediment).. The Chernozem-like polygenic soil is the most common within studied area. The lower part of soil has signs of podsolization (powder of SiO2, light color, low content of clay). The upper Pryluky soils are distorted by erosional and cryogenic processes (mainly by solifluction textures) that hampers the interpretation of diagenetic and original pedogenicprocesses. The abundant bioturbations in the subsoil (the largest number among the Late Plestocene soils), high content of humus, complex microaggregates, but leach in the СaCO3 have been established to Pryluky soil unit. The presence of relic pedogenic signs in the polygenetic soil, an assumption is made about the existence of several stages of its formation. The investigation of pedocomplexes confirm it. The study of well-developed pedocomplexes in sedimentation traps allows the allocation of those pedogenic phases during Pryluky times: pl1b1 – Podzolic, Cryptopodzolic, Albeluvisol, Albic Luvisol; pl1b2 – Luvic Chernozem, Chernic Chernozem and Cryptopodzolic,; pl1с – Umbrisol and Cambic Luvisol; pl3a – Luvic Cambisol; pl3b1 – Luvisol and Luvic Cambisol; pl3b2 – Mollic and Luvic Cambisol. 

Author Biography

O. S. Bonchkovskyi
Taras Shevchenko National University of Kyiv

References

1. Artyushenko A.T., Arap R.Ya., Bezusko L.G., 1982. Istoriya rastitelnosti zapadnyih oblastey Ukrainyi v chetvertichnom periode [Vegetation history of the western regions of Ukraine during the Quaternary]. Kiev, Naukova Dumka (in Russian).
2. Bezusko L.H., Mosiakin S.L., Bezusko A.H., 2011. Zakonomirnosti ta tendentsii rozvytku roslynnoho pokryvu Ukrainy u piznomu pleistotseni ta holotseni [Regularities and trends of the Ukrainian vegetation cover during the Late Pleistocene and the Holocene]. Alterpres, Kyiv (in Ukrainian)
3. Boguckyi A., 1986. Antropogenovye pokrovnye otlozheniya Volyno-Podolii [Anthropogenic surface deposits of the Volino-Podolia]. Anthropogenovy vidklady Ukrainy. Naukova Dumka, Kyiv, 121-132 (in Russian).
4. Bogutskyi A., Voloshyn P., 2008. Inzhereno-heolohichna kharakterystyka porid opornoho lesovoho rozrizu Rivne (Volynska vysochyna) [Engineeringgeological characteristics of the deposits at the key loess profile Rivne (Volyn Upland)]. Visnyk Lviv univ. Ser. Geogr., 35, 7-15 (in Ukrainian).
5. Bogutskyi A., Voloshyn P., 2010. Inzhereno-heolohichna kharakterystyka porid lesovo-hruntovoi serii opornoho rozrizu Zdolbuniv (Volynska vysochyna) [Engineering-geological description of the rocks of loess-soil series at the Zdolbuniv key profile (the Volyn upland). Visnyk Lviv univ. Ser. Geogr., 38, 21-27 (in Ukrainian).
6. Bogutskyi A., Voloshyn P., 2011. Inzhenerno-heolohichna kharakterystyka porid lesovo-gruntovoi serii opornoho rozrizu Dubno (Tarkaniv), Volynska vysochyna [Engineering-geological characteristics of the rocks of loess-soil series at the key profile Dubno (Tarakaniv), the Volyn Upland]. Visnyk Lviv univ. Ser. Geogr., 39, 28-34
(in Ukrainian).
7. Bogutskyi A., Lanczont M., Tomenyuk O., Sytnyk O., 2012. Deliuvialno-solifliuktsiini protsesy y problemy perevidkladennia i datuvannia paleolitychnykh kultur [Colluvial-solifluctional processes and problems of redeposition and dating of Paleolithic cultural horizons]. Materialy doslidzhen’ z archeologii Karpat i Volyni, 16, 55-64 (in Ukrainian).
8. Bolikhovskaya N.S., 1995. Evolyutsiya lessovopochvennoy formatsii Severnoy Evrazii [Evolution of the loess-soil formation of Northern Eurasia]. MGU, Moskow (in Russian).
9. Doroshkevych S.P. 2018. Pryroda serednoho Pobuzhzhia u pleistotseni. Za danymy vyvchennia vykopnykh gruntiv [The nature of the Middle Pobuzhzhia in the Pleistocene. According to the study of fossil soils]. Naukova Dumka, Kyiv (in Ukrainian).
10. Gagarina E.I., 2004. Mikromorfologicheskiy metod issledovaniya pochv [Micromorphological method of soils studies]. Sankt-Peterburg (in Russian).
11. Gerasimenko N.P., 2004. Rozvytok zonalnykh landshaftiv chetvertynnoho periodu na terytorii Ukrainy [The development of zonal landscapes of the Quaternary period in the territory of Ukraine]. Avtoref. of Doctor of Sciences’ thesis in Geography, Institute of Geography of NASU, Kyiv (in Ukrainian).
12. Gerasimenko N., 2006. Upper Pleistocene loess–palaeosol and vegetational successions in the Middle Dnieper Area, Ukraine. Quaternary International, 149, 55-66.
13. Gerasimenko N.P., 2010. Osnovy paleoheohrafii chetvertynnoho period [Bases of the Quaternary Palaeogeography]. Obrii, Kyiv (in Ukrainian).
14. Gerasimova M.I., Gubin S.V., Shoba S.A., 1992. Mikromorfologiya pochv prirodnyh zon SSSR [Micromorphological features of the USSR zonal soils]. Pushchino Centre of Science, Pushchino (in Russian).
15. Haesaerts, P., Damblon, F., Gerasimenko, N., Spagna, P., Pirson., 2016. The Late Pleistocenen loesspalaeosol sequence of Middle Belgium. Quaternary International, 411, 25-43.
16. Karmazinenko S.P., 2010. Mikromorfolohichni doslidzhennia vykopnykh i suchasnykh gruntiv Ukrainy [Micromorphological studies of buried and modern soils of Ukraine]. Naukova Dumka, Kyiv (in Ukrainian).
17. Komar M.S., Prylypko S.K., 2009. Polozheniye prilukskogo termokhrona i ego analogov v stratigraficheskikh skhemakh Evropy [The position of the Pryluki
thermochron and its analogues in the stratigraphic schemes of Europe]. Collection of scientific works of the IGS NAS of Ukraine, 2, 190-193 (in Russian).
18. Lanczont M, Bogutskyj A., 2007. High-resolution terrestrial archive of climatic oscillations during Oxygen Isotope Stages 5–2 in the loess-palaeosol sequence at Kolodiiv (East Carpathian Fore land, Ukraine). Geological Quaterly, 51 (2), 105-126.
19. Lindner L., Bogutsky A., Gozhik P., Marciniak B., Marks L., Lanczont M., Wojtanowicz J., 2002. Correlation of main climatic glacial-interglacial and loess-paleosol cycles in the Pleistocene of Poland and Ukraine. Acta Geologica Polonica, 52 (4), 459-469.
20. Lindner L., Gozhik P., Marks L., Lanczont M., Wojtanowicz J., 2006. Correlation of Pleistocene deposits in the area between the Baltic and Black Sea, Central Europe. Geological Quarterly, 50 (1) – p. 195- 210.
21. Matviishyna Zh. N., 1982. Mikromorfologiya pleystotsenovykh pochv Ukrainy [Micromorphological of the Pleistocene soils of Ukraine]. Naukova Dumka, Kyiv (in Russian).
22. Matviishina V.I. Zh., N., Gerasimenko N.P., Perederiy et al., 2010. Prostorovo-chasova korelyatsia paleogeografichnych umov chetvertynnogo periody na teritorii Ukrainy [Spacial-temporal correlation of paleogeographical events of Quaternary in the area of Ukraine].Naukova dumka, Kyiv (in Ukrainian).
23. Morozova T.D., 1981. Razvitie pochvennogo pokrova Evropy v pozdnem pleystotsene. [The development of the soil cover of Europe in the Late Pleistocene].Nauka, Moskow (in Russian).
24. Nechaev V.P., 1983. Paleokriogennye protsessy na teritorii Volyno-Podolskoy vozvyishennosti v verhnem pleystotsene [Palaeocryogenic processes in the Volyn-Podolsk Upland during the Upper Pleistocene]. Abstract. Moscow, 19. (In Russian).
25. Parfeneva E.I., Yarilova E.A., 1977. Rukovodstvo k mikromorfologicheskim issledovaniyam v pochvovedenii [Guide to micromorphological studies in the Soil Science]. Nauka, Moskva (in Russian).
26. Rousseau D.D., Gerasimenko N., Matviishina Zh., Kukla G., 2001. Late Pleistocene Environments of the Central Ukraine. Quaternary Research, 56, 349–356.
27. Sirenko N.A., Turlo S.I., 1986. Razvitiye pochv i rastitelnosti Ukrainy v pliotsene i pleystotsene [Development of soils and vegetation of Ukraine during the Pliocene and Pleistocene]. Naukova Dumka, Kyiv (in Russian).
28. Sycheva S.A., Grigoryeva T.G., Pushkina P.R., 2017. Stratigrafiya rannevaldayskogo interval vnelednikovoy oblasti russkoy ravniny (MIS 5d4) [Stratigraphy of the Early Valdai (MIS 5d-4) deposits in non-glaciated areas of the Russian plain]. Byulleten kommissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda, 75, 60-80 (in Russian).
29. Tsatskin A.I., 1980. Paleopedologichekie rekonstruktsii dlya pozdnego pleystotsena yugo-zapada Russkoy ravninyi [Paleopedological reconstructions for the Late Pleistocene of the southwest of the Russian Plain]. Abstract. Moscow (In Russian).
30. Veklich M.F., 1982. Paleoetapnost i stratotipy pochvennykh formatsiy Ukrainy verkhnego kaynozoya [Paleostages and stratotypes of the soil formations of Ukraine in the Upper Cenozoic]. Naukova Dumka, Kyiv (in Russian).
31. Veklych M.F., Sirenko N.O., Dubniak V.O., Melnychuk I.V., Maiska Zh.M., Paryshkura S.I., 1973. Rozvytok hruntiv Ukrainy u piznomu kainozoi [Development of soils of Ukraine duirng the Late Cenozoic]. Naukova Dumka, Kyiv (in Ukrainian).
32. Veklitch M.F, Matviishina Zh.N., Medvedev V.V., Sirenko N.A, Fedorov K.N., 1979. Metodika paleopedologicheskih issledovaniy [Methodology of palaeopedological studies]. Naukova Dumka, Kiev (in Russian).
Published
2019-07-03
How to Cite
Bonchkovskyi, O. (2019). Changes in pedogenic processes during Pryluky times (Late Pleistocene) in the central part of the Volyn Upland. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 28(2), 230-240. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111924