The regularities of changes ore composition Ingulets' ore mining and processing works


  • M. O. Shepelyuk
  • V. D. Evtekhov
  • O. Ya. Smirnov
Keywords: banded-iron formation, Kryvyi Rih basin, magnetite quartzites, mineral composition of ores, ore formation conditions, classification of ores

Abstract

The Inhulets'ke deposit of low-grade magnetite ores (magnetite quartzites) is characterized by a complex structure of productive series, which includes five ferruginous (from the second to the sixth) and four schistose (from the third to the sixth) horizons of the Saksagan suite of the Kryvyi Rih series. All of them are stratigraphically tied: the first ore variety corresponds to the sixth ferruginous horizon; the second one to the fifth ferruginous horizon; the third one to the fifth schistose horizon; the fourth one to the fourth ferruginous horizon ; the fifth one to the combined rock mass of the second ferruginous and also the third, the fourth schistose and the third ferruginous horizons; the sixth one is tied to the central part of the second ferruginous horizon; the seventh one to thelower part of the second ferruginous horizon. Stratigraphic control of determining varieties of ores defines the high level of heterogeneity of each variety by mineralogical, chemical, structural, textural indicators, i.e. by parameters, which determine the main indicator of iron ore raw materials that is ore dressability. All this requires updating ores classification, which must be based on the material rather than stratigraphic characteristics of ore deposits. The results of studying the chemical composition variability of ores during 2011-17 showed a steady tendency to increase the indexes of total iron content in ores (Fetot.) and iron content in the magnetite (Femagn.) with the growth of mining operations and the depth of working out ore deposits. The reason is iron repositioning from the crust of weathering to the hypergenetically unstable magnetite ores of deep (over 250 metres) hypsometric horizons, as well as iron redistribution in the process of folding between the limbs and the trough of the Lichmanivska syncline which is the main geological structure of the deposit.

Author Biographies

M. O. Shepelyuk
Krivyi Rih National University
V. D. Evtekhov
Krivyi Rih National University
O. Ya. Smirnov
Krivyi Rih National University

References

1. Ahkozov, Yu.L., Kupovets, V.A., Kopertekhin, I.A. (1982). Nekotoryye geologo-mineralogicheskiye faktory, opredelyayushchiye svoystva rud Inguletskogo mestorozhdeniya [Some geological and mineralogical factors determining the properties of Ingulets ore deposit]. Mining Journal, N2, 9-10 (in Russian).
2. Belevtsev, Ya.N., Tokhtuev, G.V., Strygin, A.I., Melnik, Yu.P., Kalyayev, G.I., Fomenko, V.Yu., Zagoruyko, L.G., Molyavko, G.I., Polovko, N.I., Dovgan’, M.N., Ladieva, V.D., Zhukov, G.V., Yepatko, Yu.M., Shcherbakov, B.D. (1962). Geologiya Krivorozhskih zhelezorudnyh mestorozhdeniy [Geology of Kryvyi Rih iron ore deposits]. Publ. house of Acad. of Sci. of the UkrSSR, Kyiv, Vol. 1, 484. (in Russian).
3. Evtekhov, V.D., Zarayskiy, G.P., Balashov, V.N., Valeyev O.K. (1989). Eksperimentalnoye issledovaniye natriyevogo metasomatoza v zhelezistyh kvartsitah dokembriya [Experimental study of sodium metasomatism in ferruginous quartzites of the Precambrian]. Precambrian metasomatites and their ore-bearance. Moskva: Nauka, 248-259 (in Russian).
4. Eliseyev, N.A., Nikolskiy, A.P., Kushev, V.G. (1961). Metasomatity Krivorozhskogo rudnogo poyasa [Metasomatites of Krivoy Rog ore belt]. Works of Laboratory of Precambrian geology of Acad. of Sci. of the USSR, Moscow-Leningrad: Publ. house of Acad. of Sci. of the USSR, is.13, 204 (in Russian).
5. Kalyaev, G.I. (1965). Tektonika dokembriya Ukrainskoy zhelezorudnoy provintsii. [Precambrian tectonics of the Ukrainian iron ore province]. Kiev: Naukova Dumka, 190 (in Russian).
6. Kushev V.G. (1972). Shchelochnyye metasomatity dokembriya. [Alkaline metasomatites of the Precambrian]. Leningrad: Nedra, 190 (in Russian).
7. Pedan, M.V. (1973). Osobennosti ritmichnoy sloistosti zhelezistyikh porod yuzhnogo zamykaniya Lihmanovskoy sinklinali [Peculiarities of rhythmic stratification of ferruginous rocks of the southern fault closing of the Likhmanovskaya syncline]. Geological structure and prospects of ore mineralization in Krivoy Rog at great depths, Kiev: Naukova dumka, 81-84 (in Russian).
8. Pirogov, B.I., Evtekhov, V.D., Arkhipov, A.S., Hartanovich, P.N. (1975). Nekotoryye mineralogogeohimicheskiye zakonomernosti metasomatoza zhelezistykh kvartsitov Severnogo Krivorozhya [Some mineralogical and geochemical regularities of the metasomatism of ferruginous quartzites of Northern Krivoy Rog]. Mineralogical review
(Lviv), N 29, is. 1, 35-41 (in Russian).
9. Tokhtuev, G.V., Chubar, G.G. (1973). O pereraspredeliniyi zheleza v zhelezistykh kvartsitah pri tektogeneze (na primere Yuzhnogo i Novokrivorozhskogo GOKov [Concerning the redistribution of iron in ferruginous quartzites during tectogenesis (the case of Southern and Novokrivorozhskiy Ore Mining and Processing Works)]. Geological structure and prospects for ore mineralization in Krivoy Rog at great depths, Kiev: Naukova dumka, 63-67 (in Russian).
10. Hodyush, L.Ya. (1967), Autigenno-mineralogicheskaya zonalnost kak odin iz kriteriyev raschleneniya i sopostavleniya zhelezorudnykh tolshch v zhelezisto-kremnistykh formatsiyakh dokembriya (na primere Belozerskogo zhelezorudnogo rayona) [Authigenic mineralogical zonation as one of the criteria for the stratification and comparison of
iron-bearing strata in the banded iron formations of the Precambrian (the case of Belozerskyi iron ore region)]. Problems of studying the geology of the Precambrian, Leningrad: Nauka, 243-249 (in Russian).
Published
2018-07-10