Paleocryogenic processes in the Volyn` Upland


  • О. S. Bonchkovskyi
Keywords: cryogenesis, cryogenic structures and deformations, palaeocryogenic stage, substage and phase

Abstract

On the basis of the study of 13 Quaternary loess-soil sections in the Volyn’ Upland, cryogenic horizons of different ranges have been recorded and positioned within the Quaternaty stratigrpahical framework of Ukraine. A short-period cyclicity in development of cryogenic processes has been revealed. Time units of formation of cryostuctures − ‘cryostages’ – have been ranged into four categories in correspondence with landscape-climate conditions of their formation and their relations with the units of paleogeogrpahic framework of Ukraine. The differences in cryostructures and cryodeformations for each category of cryostages are shown. A variety of cryostructures and their sizes became larger from the beginning to the end of the Pleistocene that reflects an increase in the climate harshness. Six cryogenic stages were revealed for Early Pleistocene: mr2, sl, lb1b1-b2, lb2, lb3b1-b2, tl. At these times, small ice wedges, ground wedges, solifluction and different types of postcryogenic textures were formed. The cryogenic processes during the Middle Pleistocene developed more intensely. Six Middle Pleistocene cryostages were established: zv2, zv3b1-b2, or, pt2, pt3b-c, dn. The complex of cryostructures of the majority of these stages include large ice wedges, different types of ground wedges, diverse solifluction forms, and tundra spots-medallions. The largest cryogenic structures and deformations are revealed for the cold time spans during the Late Pleistocene: ice wedges (reach up to 5 m in depth), tundra spots-medallions, sand wedges, solifluction and congelifluction forms, different types of ground wedges and postcryogenic textures. Sixteen Last Pleistocene cryostages are revealed: kd1a-b, kd1b1-b2, kd2, kd3b1-b2, ts, pl1a-b, pl1b1-b2, pl1b-c, pl2, pl3b1-b2, ud, vt1b1-b2, vt2, bg, pc1, pc3. The specific features and sizes of cryostructures and cryodeformation of each cold stage, substage and phase have been used as a base for reconstruction of their geocryological conditions.

Author Biography

О. S. Bonchkovskyi
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

References

1. Bertran P., Andrueux E., Antoine P. et al. 2014. Distribution and chronology of Pleictocene permafrost features in France: Database and first result. Boreas. vol. 43. 699–711.
2. Bertran P., Andrueux E., Antoine P. et al. 2017. Pleistocene Involutions and Patterned Ground in France: Examples and Analysis Using a GIS Database. Permafrost and Periglac. Process. DOI: 10.1002/ppp.1957.
3. Bezusko L.H., Mosiakin S.L., Bezusko A.H. 2011. Zakonomirnosti ta tendentsii rozvytku roslynnoho pokryvu Ukrainy u piznomu pleistotseni ta holotseni [Regularities and trends of Ukrainian vegetation cover in the late Pleistocene and the Holocene]. Kyiv: Alterpres, 450 p. (In Ukrainian).
4. Bogutski A.B. Velichko A.A, Nechaev V.P., 1975. Paleokriogennyie protsessy na zapade Ukrainy v verhnem i srednem pleystotsene [Paleocryogenic processes in western Ukraine in the Upper and Middle Pleistocene]. Problems of paleogeographic loess and periglacial areas. 80– 89. (In Russian).
5. Bogutski A.B., 1980. Opornyie razrezy i kraevyie obrazovanie materikovyih obledeneniy zapadnoy chasti Ukrainyi: K VI vsesoyuznomu soveschaniyu po izucheniyu kraevyh obrazovaniy materikovyh oledeneniy [Reference sections and marginal formation of continental icing in the western part of Ukraine: To the VI All-Union Conference on the study of the marginal formations of continental glaciations]. Kiev, 51 p. (in Russian).
6. Bogutski A.B., 1987. Osnovnyie lessovyie i paleopochvennyie gorizonty periglyatsialnoy lessovo-serii pleystotsena na yugo-zapade Vostochno-Evropeyskoy platformy [The main loess and paleo-soil horizons of the periglacial loess-series Pleistocene in the south-west of the East European Platform]. Stratigraphy and correlation of marine and continental deposits of Ukraine. Kiev. 47–52. (in Russian).
7. Bogutski A.B., 1990. Osnovnyie paleokriogennyie etapy pleystotsena yugo-zapada VostochnoEvropeyskoy platformy [The main paleocryogenic stages of the Pleistocene of the south-west of the East European platform]. Quaternary period: methods of study, stratigraphy and ecology. Thesis of the VI All-Union Conference. – Tallinn, Vol. 1. 65–66. (in Russian).
8. Bogutski A.B et al., 2009. Skala-Podilska – rozriz pleystotsenovykh vidkladiv (Prydnisterske Podillya) [Skala-Podilsky – section of Pleistocene deposits (Pridnisterskyi Podill)]. The oldest loess of Podill and Pokuttia: problems of genesis, stratigraphy, paleogeographs. Lvov: LNU. 79–96. (In Ukrainian).
9. Bogucki A., Voloshyn P., 2012. Inzhenerno-geologichna kharakterystyka lesovo-cruntovoy seriyi opornogo rozrizu Vanzhuliv (Podilska Vysochyna) [Engineering-geological charateristics of the loess-soil series at the key profile Vanzhuliv (Podillia Upland)]. Visnyk Lviv university. Ser. Geogr. 2012. N. 40. 114–122. (In Ukrainian).
10. Вogucki A., Voloshyn P., Tomeniuk O., 2014. Zapadowosc pleistocenskich pozionow lessowoglebowych i kriogenicznych Wolyniai Podolia [Pleistocene levels of loess-soil and cryogenic levels Volyn-Podolia]. Geological Survey. Vol. 62. No. 10/2. 553–559 (In Polish).
11. Bolikhovskaya N.S., 1995. Evolyutsiya lessovopochvennoy formatsii Severnoy Evrazii [Evolution of the loess-soil formation of Northern Eurasia]. Moskow: MGU. 270 p. (In Russian).
12. Bonchkovskyi O.S., 2016. Piznopleistotsenovyi kriohenez v mezhakh Volynskoi vysochyny [The Late Pleistocene cryogenic processes in the Volyn’ Upland]. Chernivtsi University. vol. 775–776: Gepgraphy. 19–30. (In Ukrainian).
13. Bonchkovskyi O.S., 2017a. Osoblyvosti reliktovoi postkriohennoi morfoskulptury skhidnoi chastyny Volynskoi vysochyny [Relic postcryogenic morphosculpture in the eastern part of the Volyn` Upland]. Physical geography and geomorphology. vol. 2. (84). (In Ukrainian).
14. Bonchkovskyi A.S., 2017b. Formirovanie kriogennyh struktur v pleystotsene na territorii Volyinskoy vozvyishennosti (Ukraina) [Formation of cryogenic structures in the Pleistocene in the Volyn Upland (Ukraine)]. Сollection of materials of the XII International Scientific Conference of Students and Young Scientists "Science and Education" Astana. 1311–1316. (In Russian).
15.Chupylo (Bairak) H., 2006. Paleokriohenna mikroulohovynna merezha Volynskoi vysochyny (za danymy aerozniman) [Paleocriogenic microwell system of the Volyn Upland (according to aerosomal data)]. Lviv University. Geography. vol. 33. 444–448. (In Ukrainian).
16. Danilov I.D., 1990. Podzemnyie ldy [Underground ice]. Moskow: Nedra. 137 p. (In Russian).
17. French, H. M. 2007. The Periglacial Environment. Wiley,Chichester. 478.
18. Gerasimov I.P. Velichko V.A. et al., 1982. Paleogeografia Evropy za poslednie sto tycyach let (atlasmonografia) [Paleogeography of Europe for the last hundred thousand years (atlas-monograph)]. Moskow: Nauka. 175 p. (In Russian).
19. Gurtovaya E.E., 1981. Rekonstruktsiya prirodnyh usloviy bryanskogo intervala posledney lednikovoy epohi dlya yugo-zapada Russkoy ravniny [Reconstruction of the natural conditions of the Bryansk interval of the last glacial period for the southwest of the Russian plain]. Report Academy of Sciences of the USSR. Ser. Geogr. №5. 1225– 1228. (In Russian).
20. Gozdzik J.S., 1973. Geneza and pozisja stratygraficrna struktur peryglacjalnych w szrodkovej Polsce [Genesis and stratigraphic position of periglacial structures in central Poland]. Acta Geographica. Lodz. No. 31. (In Polish).
21. Guy De Moor, 1983. Cryogenic Structures in the Weichselian Deposits of Northern Belgium and their Significance. Polarforschung, Vol. 53 (2). 79–86.
22. Jary Z., Ciszek D., 2013. Late Pleistocene loess-palaeosol sequences in Poland and Western Ukraine. Quaternary International. Vo. 296. 39–50.
23. Kapyalyanskaya F.A., Tarnogradskiy V.D., 1973. Gruntovyie zhily svyazannyie s morozoboynym rastreskivaniem [Ground veins associated with frost cracking]. Paleocryology in Quaternary Stratigraphy and Paleogeography. Moskow: Nedra. 79–90. (In Russian).
24. Katasonov E.M., 1973. Paleomerzlotnyie issledovaniya, ih zadachi, metodyi i nekotoryie rezultatyi [Paleocryology studies, their tasks, methods and some results]. Paleocryology in Quaternary Stratigraphy and Paleogeography. Moskow: Nedra. 10–21.
25. Konishchev V.N., 2015. The role of cryogenic processes in the formation of loess deposits. Geography environment sustainability. No. 03 (vol. 08). 14–35.
26. Kudryavtsev V.A., 1978. Obschee merzlotovedenie [General permafrost studies]. Moskow: MGU. 464 p. (In Russian).
27. Mackay, J. R. 1993: Air temperature, snow cover, creep of frozen ground, and the time of ice-wedge cracking, western Arctic coast. Canadian Journal of Earth Sciences,Vol. 30, 1720–1729.
28. Matviishina V.I. Zh., N., Gerasimenko N.P., Perederiy et al., 2010. Prostorovo-chasova korelyatsia paleogeografichnych umov chetvertynnogo periody na teritorii Ukrainy [Spacial-temporal correlation of paleogeographical events of Quaternary in the area of Ukraine]. Kyiv: Naukova dumka, 2010. 192 p. (in Ukrainian).
29. Morozova T.D., 1981. Razvitie pochvennogo pokrova Evropy v pozdnem pleystotsene. [The development of the soil cover of Europe in the late Pleistocene]. Moskow: Nauka. 248 (in Russian).
30. Nechaev V.P., 1981. O nekotoryh sootnosheniyam mezhdu merzlotnymi klimaticheskimi parametrami i ih paleogeograficheskoe znachenie [On some relations between permafrost climatic parameters and their palaeogeographical significance]. Paleogeography of the Pleistocene glacial and periglacial area. Moskow: Nauka. 211–220. (In Russian).
31. Nechaev V.P., 1983. Paleokriogennye protsessy na teritorii Volyno-Podolskoy vozvyishennosti v verhnem pleystotsene [Paleocryogenic processes in the Volyn-Podolsk Upland in the Upper Pleistocene].Abstract. Moskow, 19. (In Russian).
32. Novak T., Fedorovych M. 2015. Morfolohiia i henezys postkriohennoho polihonalnoho mikroreliefu Volynskoi vysochyny. [Morphology and the genesis of the postcryogenic polygonal microrelief of the Volyn Upland]. Ternopil University. Series: geography. 1. 64–70 (In Ukrainian).
33. Popov A.I., Rozenbaum G.E., Tumel N.V., 1985. Kriolitologiya [Kryolitology]. Moskow University. 240. (in Russian).
34. Romanovskiy N. N., 1977. Formirovanie poligonalnozhilnyh struktur [Formation of polygonal-vein structures]. Novosibirsk: Nauka. 216 (In Russian)..
35. Romanovskiy N.N., 1993. Osnovy kriogeneza litosfery [Basics of lithosphere cryogenesis]. Moskow University. 336 (In Russian).
36. Sirenko N.A., 1984. Paleokriogennye deformatsii v lessovoy tolshche Ukrainy. [The peleocryogenic deformations in the loess section in Ukraine]. General and regional paleogeography. Kiev: Naukova Dumka. 17–31. (In Russian).
37. Sycheva S.A., 2012. Paleomerzlotnye sobyitia v periglyatsialnoy oblasti Srednerusskoy vozvyshennosti v kontse srednego i pozdnem pleystotsene [Paleocryogenic events in the periglacial region of the Central Russian Upland at the end of the Middle and Late Pleistocene]. Cryosphere of the Earth. Vol. 16, 4. 45–56. (In Russian).
38. Tsatskin A.I., 1980. Paleopedologichekie rekonstruktsii dlya pozdnego pleystotsena yugo-zapada russkoy ravninyi [Paleopedological reconstructions for the Late Pleistocene of the southwest of the Russian Plain]. Abstract. Moskow. 20, (In Russian).
39. Vandenberghe J., 1992. Periglacial phenomena and Pleistocene environmental conditions in The Netherlands – an overview. Permafrost and Periglacial Processes. Vol. 3. 363–374.
40. Vandenberghe J., Kasse C., 1989. Periglacial environments during the Early Pleistocene in the southern Netherlands and northern Belgium. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology. Vol. 72. 133-139.
41. Vandenberghe J., Pissart A., 1993. Permafrost changes in Europe during the last glacial. Permafrost and Periglacial Processes. Vol. 4. 121-135.
42. Veklich M.F, Sirenko N.A, Matviishina Zh.N. et al., 1993. Stratigraficheskaya shema pleystotsenovyh otlozheniy Ukrainyi [Stratigraphic framework of the Pleistocene deposits of Ukraine]. Stratigraphic schemes of Phanerozoic and Precambrian of. Goskompgeology. Kiev. State Committee of Geology of Ukraine. 40, (In Russian).
43. Velichko A.A., Zelikson E. M, Borisova O.K. et al., 2004., Kolichestvennye rekonstruktsii klimata Vostochno-Evropeyskoy ravniny za poslednie 450 tyis. let. [Quantitative climate reconstructions of East- European Plain for the last 450 thousand years]. RAN. Ser. geogr. 7–25. (In Russian).
44. Voloshin P.K., 1987. Inzhenerno-geologicheskoe raschlenenie lessovyh tolsch s primeneniem metodov paleokriologii i paleopedologii (na primere opyta inzhenerno-stroitelnyh izyiskaniy Volyino-Podolii). [Engineering-geological stratification of loess strata using the methods of paleocryology and paleopedology (based on the experience of engineering and construction surveys of Volyn-Podolia)]. Abstract. Moskow. 19, (In Russian).
45. Voskresenskiy S.S., 1971. Dinamicheskaya geomorfologiya: formirovanie skolonov [Dynamic geomorphology: the formation of slopes]. Moskow: MGU. 229, (In Russian).
46. Zielinski et al., 2015. The depositional conditions of the fluvio-aeolian succession during the last climate minimum based on the examples from Poland and NW Ukraine. Quarternary international. Vol. 386. 30–41
Published
2018-04-18
How to Cite
BonchkovskyiО. (2018). Paleocryogenic processes in the Volyn` Upland. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 26(1), 3-16. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111801