Biogeochemical properties sediments Black Sea coastal zone


  • V. V. Shkapenko SI Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of sciences of Ukraine
  • E. G. Musich SI Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of sciences of Ukraine
  • V. M. Kadoshnikov SI Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of sciences of Ukraine
  • I. V. Kuraeva M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and oreformation of the National Academy of sciences of Ukraine, Kiev,
  • Yu. Yu. Voіtіuk M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, National Academy of Sciences of Ukraine
Keywords: heavy metals, bottom sediments, manganese, microorganisms, clay minerals, oil products.

Abstract

The article considers biogeochemical features of accumulation, redistribution and migration of heavy metals in bottom sediments in the conditions of oil pollution of coastal water areas. The Black Sea, like other parts of the world's oceans, is characterized by an increased content of pollutants in the coastal zone. The purpose of the study was to study the influence of the anthropogenic factor on the biogeochemical features of the bottom sediments of the coastal zone of the Black Sea. The research project is the bottom sediments of the Sevastopol Bay, as zones with increased anthropogenic load. For comparison, samples selected in the clean coastal zone of the Karadag Nature Reserve were used. Selection of the surface layer of bottom sediments was carried out according to a standard procedure. Samples were selected in 2013. The mineral composition of the selected samples was evaluated from x-ray phase analysis data. Concentration of chemical elements in samples was determined on mass spectrometer with inductively coupled plasma (ICP-MS) in the M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the National Academy of sciences of Ukraine. The investigated sediments are represented by sands with an insignificant content of clay fraction. The sand fraction is mainly represented by crystals of calcite, quartz and feldspars with an admixture of amorphous silica particles. The mineral composition of the silt fraction of bottom sediments is represented by clay minerals – montmorillonite, kaolinite, illite, and also finely dispersed calcite and quartz. The amount of organic substances did not exceed 1–1.5%. A significantly larger amount of organic matter was accumulated in the clay fraction of the bottom sediments of the Sevastopol Bay and amounted to about 3%. A distinctive feature of the silt of the Sevastopol Bay is the high degree of contamination with organic substances. The presence of clay minerals has a significant effect on the absorption of oil products by silt deposits. The influence of these processes on the microbiological composition of bottom sediments was investigated. It is shown that the natural biological processes of destruction of organic substances, leading to the formation of humic compounds, cause the fixation of heavy metals on these products and lead to a change in the microbiological composition of bottom sediments, which can disrupt the ecological balance of coastal water areas. The features of the content and distribution of microorganisms (aerobes, anaerobes and heterotrophs) are largely related to the physico-chemical properties of bottom sediments, the features of adsorption, sedimentation and accumulation of various metals in mud.

Author Biographies

V. V. Shkapenko, SI Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of sciences of Ukraine
SI Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of sciences of Ukraine
E. G. Musich, SI Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of sciences of Ukraine
SI Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of sciences of Ukraine
V. M. Kadoshnikov, SI Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of sciences of Ukraine
SI Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of sciences of Ukraine
I. V. Kuraeva, M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and oreformation of the National Academy of sciences of Ukraine, Kiev,
M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and oreformation of the National Academy of sciences of Ukraine, Kiev,
Yu. Yu. Voіtіuk, M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, National Academy of Sciences of Ukraine
M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and oreformation of the National Academy of sciences of Ukraine, Kiev,

References

Vinogradova, N.N. 2001. Donnye otlozheniya Sne-zhenskogo vodokhranilishcha I ikh vliyanie na ego ekologicheskoe sostoyanie [Protection of nature. Hydrosphere. General requirements for the sampling of bottom sediments of water bodies for analysis for contamination] Vodnye resursy 28, 1, 82 - 87. (in Russian).
GOST 17.1.5.01-80 «Okhrana prirody.Gidrosphera. Ob-shchie trebovaniya k otboru prob donnykh ot-lozheniy vodnikh obektov dlya analiza na sagryaznennost» [Protection of nature. Hydro-sphere. General requirements for the sampling of bottom sediments of water bodies for analy-sis for contamination]. (in Russian).
GOST 12536-79 Metody opredeleniya granulometrich-escogo sostava gruntov. [Methods for determin-ing the granulometric composition of soils] (in Russian).
Dolin, V.V., Smirnov, V.N., Ishchuk, А.А., Оrlov А.А. 2011. Tekhnogenno-ecologicheskaya besopas-nost biogeosistemy Bugscogo limana v uslovi-yakh zagryasneniya tyazhelymi metelemi [Technogenic and ecological safety of the bio-geosystem of the Bug estuary in conditions of contamination with heavy metals] /Pod red Sobotovicha. Кiev-Nikolaev: RАL- poligrafiya, 200, (in Russian).
Emelyanov, V.A., Mitropolsky, А.U., Nasedkin E.I., 2004. Geoekologiya chernomorskogo shelfa Ukrainy. [Geoecology of the Black Sea shelf of Ukraine] Кyiv, Аkademperiodika, 296 (in Rus-sian).
Kadoshnikov, VM, Gorlitsky, BA, Shkapenko, VV, Pi-sanskaya IR, Smirnova Yu.D. 2011. Tyazhelye metally v donnikh otlozheniyakh Sevastopol-skoy bukhty [Heavy metals in the bottom sedi-ments of the Sevastopol bay]. Мин. журн. 33, 4, 73-80. (in Russian).
Mironov, OG, Kiryukhina, LN, Alemov S.V. 2003. Sani-tarno-biologicheskie aspekty ekologii Sevasto-polskoy bukhty v ХХ veke. [Sanitobiological aspects of the ecology of the Sevastopol bay in the 20th century] Sevastopol. 29-41. (in Rus-sian)
Mironov O.G., Kiryukhina L.N., Divavin I.A. 1992. San-itarno-biologicheskie issledovaniya v Chernom more [Sanitary and biological research in the Black Sea] S-Pb:Gidrometeoisdat, 115. (in Rus-sian).
Mitropolsky A.Yu., Bezborodov AA, Ovsyaniy E.I. (1982) Geokhimiya Chernogo morya. [Geo-chemistry of the Black Sea] Кiev : Naukova dumka - 144 p. (in Russian).
Ovsyaniy, E.I., Romanov, A.S., Ignat'eva, O.G. 2003. Raspredeleniye tyazhelykh metallov v poverkhnostnom slor donnykh osadkov Sevastopolskoy bukhty (Chernoe more).[ Distribution of heavy metals in the surface layer of bottom sediments of the Sevastopol Bay (Black Sea)] Morskoy gidriphisichskiy institut of NAS of Ukraine. Sevastopol. Morskoy ekologichskiy zhurnal, V. II. 88-93. (in Russian)
Zavarzin, G.A., (Ed.). 1997. Opredelenie bakterij Ber-dzhi. [The determinant of bacteria Berdzhi], in 2 V., Моskow, Мir, 800.(in Russian).
Pavlova, EV, Ovsyaniy, EI, Gordina, AD. 1999. Sov-remennoe sostoyanie I tendentsii ismeneniya ecosistemy Sevastopolskoy bukhty [Current state and trends in the ecosystem of the Sevas-topol Bay] Akvatoriya I berega Sevastopol-ya:ekosistemniye protsessy I uslugi obschestvu. Sevastopol, Аkvаvitа, 94. (in Russian).
Frank-Kamenetsky, V.A. 1983. Rentgenographiya os-novnykh tipov porodoobrasuyschkh mineralov 1983 [Radiography of the main types of rock-forming minerals]. Leningrad, Nedra, 359. (in Russian)
Rozanov, A.G. 2009. Marganets I drugiye okislytely organitcheskogo veshchestva donnykh ot-lozheniy Belogo morya. [Manganese and other oxidants of the organic matter of bottom sedi-ments of the White Sea.] Materialy XVIII Мezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii po morskoy geologii. Моskvа, 16–20 noyabrya 2009.). V IV. М:GЕОS, 139. (in Russian)
Khimiya okeana. 1979. Geokhimiya donnykh osadkov. [ Chemistry of the ocean] Оtv. red. I.I. Volkov. V. 2. М.: Nauka, 536. (in Russian)
Shkapenko, V.V. Kadoshnikov, VM, Gorlitsky, BA, Pi-sanskaya, IR, Smirnova Yu.D. 2011. Tyazhelye metally v donnykh otlozeniyakh Sevastopol-skoy bukhty [Heavy metals in bottom sediments of the Sevastopol bay.]., //Mineralogichniy zurnal, V.33, 4, 73-80. (in Russian)
Fomina, M.A. 2016. The nature of toxic metals specia-tion in the process of biogeochemical activity of micfoscopic fungi. International Conference "Microbiology and Immunology - Perspectives of Development in the Century", Kyiv National Taras Shevchenko University, April 13-15, 2016, Kyiv, Ukraine, 1-9.
Meharg, A.A. 2003. The mechanistic basis of interac-tions between mycorrhizal associations and toxic metal cations.// Mycological Research, V.107, 1253–1265.
Purvis, O.W., Bailey, E.H., McLean, J., Kasama, T.,Williamson, B.J., 2004. Uranium biosorption by the lichen Trapelia involuta at a uranium mine. Geomicrobiology. V. 21, 159-167
Published
2017-12-19
How to Cite
Shkapenko, V., Musich, E., Kadoshnikov, V., Kuraeva, I., & VoіtіukY. (2017). Biogeochemical properties sediments Black Sea coastal zone. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 25(2), 129-135. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111728