Subaeral Eopleistocene–Lower Neopleistocene deposits of the plain part of Ukraine and their palynological characteristic


  • O. A. Sirenko Institute of Geological Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine
Keywords: Eopleistocene, Lower Neopleistocene deposits, paleopedology, palynology, stratigraphy, Ukraine

Abstract

The section structure of Pleistocene subaerial deposits of the plain part of Ukraine is considered. According to the results of generalization and analysis of paleopedological and palynological research of Eopleistocene - Lower Neopleistocene deposits of Ukraine the lithological and palynological characteristics of Eopleistocene - Lower Neopleistocene climatolitеs are presented. Lithological characteristics of the climatolites for each major tectonic region of Ukraine (Donetsk folded structure, Ukrainian Shield, Dnieper-Donets depression, Black Sea coastal depression, Volyn-Podolian Plate) are determined. Peculiarities of distribution of Eopleistocene - Lower Neopleistocene sediments within these regions are described. By the results of palynological research of 16 sections located within all modern vegetation zones (forest, forest-steppe and steppe) of Ukraine the nine spore-pollen complexes Eopleistocene−Lower Neopleistocene deposits of plain part of Ukraine are determined.For each climatolite the taxonomic composition of spore-pollen complexes, their type (forest, forest-steppe or steppe) and specific taxa are established. Peculiarities of the taxonomic composition of complexes of different age were traced. Subcomplexes are distinguished within in the composition of the complexes. These subcomplexes correspond to the soils of separate stages of soil formation and loessal interbeds of low thickness. Regularities of subcomplexes changes in complex of each climatolites are individual and are also a basis for stratification and correlation of the deposits and reason for reconstruction vegetation development phases and subphases. Based on the data obtained, the changes and additions to the modified Stratigraphic Scheme of Quaternary deposits of Ukraine are proposed. On the basis of complex palynological and palaeopedological studies, the inclusion of the Shyrokinsky climatolith in the Eopleistocene are justified. A new approach to representation of paleobotanical materials are proposed. The palynological ground of the Eopleistocene and Lower Neoplestocene climatolits to the modified Stratigraphic Scheme of Quaternary deposits of Ukraine has been made. 

Author Biography

O. A. Sirenko, Institute of Geological Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine
leading researcher at the department of Stratigraphyand paleontology of Cenozoic sediments odoctor of geological sciences,Institute of Geological Sciences,National Academy of Sciences of Ukraine

References

Artjushenko A.T., 1970. Rastitel'nost' Lesostepi i Stepi Ukrainy v chetvertichnom periode [Vegetation of the Forest-Steppe and Steppe of Ukraine in Quaternary] Nauk. dumka, Kiev. 173 s. (in Russian).
Artjushenko A.T., Pashkevich G.A., Parishkura S.I., Kareva E.V., 1973. Paleobotanicheskaja harakteristika opornyh razrezov chetvertichnyh (antropogenovyh) otlozhenij srednej i juzhnoj chasti Ukrainy [Palebotanical characteristic of the reference sections of Quaternary deposits Middle and Southern parts of Ukraine] Nauk. Dumka, Kiev. 95 s. (in Russian).
Boguckij A.B., 1987. Osnovnye lessovye i paleopochvennye gorizonty perigljacial'noj lessovo-pochvennoj serii plejstocena na jugo-zapade Vostochno-Evropejskoj platformy [The main loess and paleo-soil horizons of the periglacial loess-soil series of the Pleistocene in the southwest of the East European Platform] Stratigrafija i korreljacija morskih i kontinental'nyh otlozhenij Ukrainy. Nauk. dumka, Kiev. 47-52 (in Russian).
Boguc'kij A.B., Boguc'ki O.A., Voloshin P. K., 1998. Lesovij pokriv Volins'koї visochini [Loess cover of Volyn Upland] Ukraїns'ke Polіssja: vchora, s'ogodnі, zavtra: zb. nauk. prac', Luc'k: Nadstir’ja, 105-107 (in Ukrainian).
Bolihovskaja N.S., 1995 Jevoljucija lessovo-pochvennoj formacii Severnoj Evrazii. [Evolution of the loess-soil formation of Northern Eurasia] Izd-vo Mosk. un-ta., Moskva. 270 s. (in Russian).
Veklich M.F., Sirenko N.A., 1976. Pliocen i plejstocen levoberezh'ja nizhnego Dnepra i Ravninnogo Kryma [Pliocene and Pleistocene of Left bank of the Lower Dnieper and Plain Crimea] Nauk. dumka, Kiev. 187 s. (in Russian).
Veklich M.F., 1982. Paleojetapnost' i stratotipy pochvennyh formacij verhnego kajnozoja Ukrainy [Paleo-stages and stratotypes of soil formations of the Upper Cenozoic] Nauk. Dumka, Kiev. 202 s. (in Rassian).
Veklich M.F., Sirenko N.A., Matviishina Zh.N. i dr., 1984. Paleogeografija Kievskogo Pridneprov'ja. [Paleogeography of the Kiev Dnieper] Nauk.dumka, Kiev. 176 s. (in Russian).
Gerasymenko N.P., 2004. Rozvytok zonal'nyh landshaftiv chetvertynnogo periodu na terrytorii' Ukrai'ny [Development of zonal landscapes of Quaternary in the territory of Ukraine] avtoref. dys. na soyskanye nauchn. stepeny dokt. heogr. nauk.: spets. 11.00.04 «Geomorfology and paleogeography» Kiev. 40 s. (in Ukrainian).
Elovicheva Ja.K., 2001. Jevoljucija prirodnoj sredy atnropogena Belarusi (po palinologicheskih dannym) [Evolution of the natural environment of the Atropropogen of Belarus (according to palynological data] BELSJeNS, Minsk. 292 s. (in Russian).
Matviishyna Zh.M., Gerasymenko N.P., Perederii V.I., Brahin A.M., Ivchenko A.S., Karmazynenko S.P., Nahirnyi V.M., Parkhomenko O.H, 2010. Prostorovo-chasova koreljacіja paleogeografіchnih umov chetvertinnogo perіodu na teritorії Ukraїni. [Spatio-temporal correlation of Quaternary paleogeographic conditions in Ukraine] Nauk. dumka, Kiev. 191 s. (in Ukrainian).
Sirenko O.A., 1994. Osoblyvosti rozvytku roslynnosti na shodi Ukrai'ny v rann'omu ta seredn'omu neoplejstoceni [Peculiarities of the vegetation development in early and middle Neopleystocene of Eastern Ukraine] Ukrainsky botan. zhurnal. 51, 6. 45-51. (in Ukrainian).
Sirenko O.A., 2002. Zminy roslynnogo pokryvu Zhytomyrs'kogo Polissja protjagom rann'ogo ta seredn'ogo neoplejstocenu (za palinologichnymy danymy) [Changes of vegetation cover in Zhytomyr Polissya during the Early and Middle Neopleystocene (by palynological data)] Paleontol. zb. 34, 104-111 (in Ukrainian).
Sіrenko O.A. Bahmutov V.G., Nіkіtchenko І.M., 2008. Novі materіali do vivchennja neoplejstocenovih vіdkladіv pozal'odovikovoї zoni Ukraїns'kogo shhita [New data for studing Neopleistocene deposits of Non-glacial zone of the Ukrainian Shield]. Geologіchnij zhurnal. 4 (325). 113-122. (in Ukrainian).
Sirenko E.A., 2009a. Fitostratigraficheskij aspekt izuchenija verhnepliocenovyh-neoplejstocenovyh otlozhenij Ukrainskogo shhita. [Phytostratigraphic aspects of studying the Upper Pliocene-Neopleistocene deposits of the Ukrainian Shield]. Geologіchnij zhurnal. 3. 65-78. (in Russian).
Sіrenko O.A., 2009b. Palіnologіchnі danі do stratigrafії nizhn'oneoplejstocenovih vіdkladіv Volino-Podіl's'koї pliti. [Palynological evidences on stratigraphy of the lower Neopleistocene sediments of the Volyn-Podolia Plate]. Najdavnіshі lesi Podіllja і Pokuttja: problemi genezi, stratigrafії, paleogeografії: zb. nauk. prac' do XVI ukraїns'ko-pol's'kogo semіnaru, (Skala-Podіl's'ka, 13-16 veresnja 2009 r.) LNU, L'vіv. 97-113. (in Ukrainian).
Sirenko E.A., 2010. Novye palinologicheskie dannye o sostave rastitel'nosti sul'skogo jetapa rannego neoplejstocena lesostepnoj zony Ukrainy. [New palynological data on the vegetation composition during the Sula stage of the Early Neopleistocene forest-steppe zone of Ukraine]. Geologіchnij zhurnal. №1. 86-91. (in Russian)
Sіrenko O.A., 2011. Palіnologіchnі kriterії stratigrafіchnogo rozchlenuvannja vіdkladіv verhn'ogo plіocenu-nizhn'ogo neoplejstocenu platformnoї Ukraїni. [Palynological criteria for stratigraphik separation of Upper Pliocene-Lower Neopleistocene deposits of the platform Ukraine] Paleontol. zb. 43. 23–28. (in Ukrainian).
Sirenko O.A., 2012. Palinostratyhrafiya kontynental'nykh verkhn'opliotsenovykh-nyzhn'oneopleystotsenovykh vidkladiv pivdennoyi chastyny Skhidno-Yevropeys'koyi platformy: avtoref. dys. na soyskanye nauchn. stepeny dokt. heol. nauk.: spets. 04.00.09 «paleontolohyya y stratyhrafyya»[ Palynostratigraphy of Continental Upper Pliocene – Lower Neopleistocene Deposits of Southern Part of the East European Platform]. Kiev. 43 s. (in Ukrainian).
Sirenko N.A. Turlo S.I., 1986. Razvitie pochv i rastitel'nosti Ukrainy v pliotsene i pleystotsene [The development of soil and vegetation of Ukraine in the Pliocene and Pleistocene]. Nauk. dumka, Kiev. 187 s. (in Russian)
Stratygrafichnyj kodeks Ukrai'ny Redaktor P.F. Gozhyk. 2012, [Stratigraphic Code of Ukarine, P.F. Gozhyk (Editor-in-Chief)]. Kiev. 66 s. (in Ukrainian).
Stratigraficheskie skhemy dokembriya i fanerozoya Ukrainy Redaktor D.F. Volodin, 1993. [Stratigraphic schemes of Precambrian and Phanerozoic of Ukraine] Kiev. Geoprognoz (in Russian).
Tretjak A.N. Vigiljanskaja L.I., 1994. Magnitostratigraficheskaja shkala plejstocena Ukrainy [Magnetostratigraphic scale of the Pleistocene of Ukraine] Geofizicheskij zhurnal. 16, 2. 3-14. (in Russian).
Shelkopljas V.N., Gozhik P.F., Hristoforova T.F. i dr., 1986. Antropogenovye otlozhenija Ukrainy. [Anthropogenic deposits of Ukraine]. Nauk. dumka, Kiev. 152 s. (in Russian).
Shovkopljas V., Vozgrіn B., Hristoforova T. , 2011. Pro davnі l'odoviki Volinі [On ancient glaciers cf Volyn] Gljacіal і perigljacіal Ukraїns'kogo Peredkarpattja: zb.nauk prac' do XVII ukr. – pol's'k. semіnaru m. Sambіr, Ukraїna, 15-18 veresnja 2011 r., LNU, L'vіv. 195-200. (in Ukrainian).
Published
2017-06-25
How to Cite
Sirenko, O. (2017). Subaeral Eopleistocene–Lower Neopleistocene deposits of the plain part of Ukraine and their palynological characteristic. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 25(1), 101-118. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111712