Multi-component water-salt systems in technogenesis.


  • N. P. Sherstyuk Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar,
  • I. A. Vlasova Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar,

Abstract

Features of formation of technogenic hydrochemical systems in the development of iron ore deposits. These diagrams to identify hydro-chemical processes in multicomponent water-salt systems.

Author Biographies

N. P. Sherstyuk, Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar,
Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar, 
I. A. Vlasova, Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar,
Dean of the Faculty of Geology and Geography, Dr. in geology;Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar, 

References

Shvarcev S.L. Gidrogeohimija zony gipergeneza. – M., 1998. – 361 s.

Gorev L.N. Osnovy meliorativnoj gidrohimii / L.N. Gorev, V.I. Peleshenko. – K., 1991. – 535 s.

Monitoryng geologichnogo seredovyshha Kryvbasu: Zvit pro NYR / Kryvoriz'ka geologo-rozviduval'na partija (KGRP). – Kryvyj Rig, 1976. – 126 s.
Published
2007-03-12
How to Cite
Sherstyuk, N., & Vlasova, I. (2007). Multi-component water-salt systems in technogenesis. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 15(11), 111-115. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/110724