Regional security as part of sustainable development.


  • N. M. Duk Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar

Abstract

The scientific and methodological issues of identification and evaluation and mapping of regional security on the example of Dnepropetrovsk region.

Author Biography

N. M. Duk, Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar
Docent (assistant professor) of physical and economic geography chairDnipropetrovsk National University Oles Gonchar

References

Danil'jan O.G. Nacional'na bezpeka Ukrai'ny: struktura ta naprjamky realizacii'. – Harkiv: Folio, 2002. – 285 s.

Ekonomichna bezpeka Ukrai'ny: sutnist' i naprjamky zabezpechennja / V.T. Shlemko, I.F. Bifn'ko: Monografija. – K., 1997. – 144 s.

Zakon Ukrai'ny «Pro osnovy nacional'noi' bezpeky Ukrai'ny» vid 19 chervnja 2003 r. № 964-IV / www.rada.kiev.ua

Zmicnennja potencialu regioniv ta shljahy podolannja social'no-ekonomichnyh dysproporcij regional'nogo rozvytku. – K., 2004. – 128 s.

Kravciv V. Ekologichna bezpeka jak ob’jekt regional'noi' polityky // Regional'na ekonomika. – 1999. – № 1. – S. 124–135.

Palamarpchuk V.M. Ekonomichni peretvorennja i social'na bezpeka. – K., – 1996, – 221 s.

Pistun M.D. Regional'na polityka v Ukrai'ni: Monografija / M.D. Pistun, K.V. Mezencev, V.O. T'orlo. – K., 2004. – 130 s.

Regional'na polityka ta mehanizm i'i' realizacii' / Za red. M.I. Dolyshn'ogo. – K., 2003. – 504 s.

Statystychnyj shhorichnyk Dnipropetrovs'koi' oblasti za 2005 r. – D., 2006. – 620 s.

Stechenko D.M. Upravlinnja regional'nym rozvytkom. – K., 2000. – 223 s.

Strany i regiony na puti k sbalansirovannomu razvitiju: Sb. nauchn. trudov. – K., 2003. – 194 s.

Strategija ekonomichnoi' bezpeky (regional'nyj kontekst) / Pid red. M.I. Dolishnogo, V.S. Kravciva. – L., 1999. – 218 s.

Strategija ekonomichnoi' bezpeky Ukrai'ny v konteksti svitovoi' spil'noty // Zb. st.. za mater. mizhnar. konf. – K., 2001. – 224 s.

Topchijev A.G. Teoretychni osnovy regional'noi' ekonomiky. – K., 1997. – 187 s.

Tregorbchuk V. Resursno-ekologichna skladova nacional'noi' bezpeky // Ekonomika Ukrai'ny. – 1999. – № 2. – S. 4–14.
Published
2007-03-07
How to Cite
Duk, N. (2007). Regional security as part of sustainable development. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 15(11), 7-12. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/110702