Formation of the economic efficiency of industrial Dnipropetrovsk and Dniprodzerzhynsk agglomeration.


  • O. V. Gladkyj Taras Shevchenko National University of Kyiv

Abstract

The features are opened of the formation of polycentric economic efficiency of industrial agglomerations. An assessment of the effectiveness of industrial Dnipropetrovsk Dneprodzerzhinskoy agglomeration and recommendations on optimization of its functional structure.

Author Biography

O. V. Gladkyj, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Taras Shevchenko National University of Kyiv

References

Ishhuk S.I. Formuvannja Kyi'vs'kogo tehnopolisu: suspil'no-geografichnyj aspekt / S.I. Ishhuk, O.V. Gladkyj // Ukr. geograf. zhurn. – 2005. – № 4. – S. 51–60.

Kryvenko K. Rentabel'nist' / K. Kryvenko // Ekonomichna encyklopedija. – K., 2002. – T. 3. – S. 197–198.

Litvinenko R.I. Promyshlennye aglomeracii USSR i perspektivy ih kompleksnogo razvitija / R.I. Litvinenko // Osnovnye napravlenija kompleksnogo razvitija regionov. – K., 1980.

Pilipenko I.V. Konkurentosposobnost' stran i regionov v mirovom hozjajstve: teorija, opyt malyh stran Zapadnoj i Severnoj Evropy / I.V. Pilipenko. – Smolensk, 2005. – 496 s.

Problemni pytannja formuvannja strategii' social'no-ekonomichnogo rozvytku promyslovogo mista: Zb. nauk. prac' / Pid ag. red. V.N. Amitana. – Makii'vka, 2005. – 107 s.

Anderson R.J. Industrial firm linkages in a post-soviet urban economy: implications for development policy and programmes // Progress in Development Studies. – 2006. Vol. 6. – № 3. P. 224–241.

Jerzy Ladysz, Alexander V. Gladkey Functional and territorial development of economic agglomeration in transition economies: the case of the city of Kiev // Bulletin of Geography (socio-economic series). Nicolaus Copernicus University Press / Edited by Daniela Szymanska and Beata Holowiecka – 2007. – № 8. – P. 51–65.

Pontes J.P. Agglomerations in a vertically-related oligopoly // Portuguese economic journal. – 2005. Vol. 4. – P. 157–169.

Roberts B.H. Industry clusters in Australia: recent trends and prospect / B. H. Roberts, M. J. Enright // European Planning Studies. – January, 2004. – Vol. 12. – № 1. – P. 99–121.
Published
2008-05-30
Section
Статьи