Classification of information sources for the study of historical and geographic stages of the settlement process of South-Eastern Ukraine


  • G. O. Taran Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University

Abstract

The concepts of "source for historical and geographical research", "category of historical and geographical sources" as well as issues stadial colonization  processes for the territory of South-Eastern Ukraine. Resulted classification of information sources that are served by different scientists. The proposed classification of own comprehensive source for study of historical and geographic stages of settlement in the region of Ukraine.Keywords: source base, source study, category of information sources, sources for historical and geographical research, variety of historical and geographical information.

Author Biography

G. O. Taran, Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University 

References

1. Varshavchik, M.A. O strukture istochnikovedcheskoj kritiki / M.A. Varshavchik // Istochnikovedenie otechestvennoj istorii: Sb. statej. – M., 1980. – S. 23–38.

2. Zhupans'kyj, Ja.I. Istorychni osoblyvosti formuvannja poselen' Chernivec'koi' oblasti / Ja.I. Zhupans'kyj, V.O. Dzhaman // 50 rokiv vozz’jednannja Pivnichnoi' Bukovyny, Hotyns'kogo, Akermans'kogo ta Izmai'l's'kogo povitiv Bessarabii' z Radjans'koju Ukrai'noju u skladi SRSR: Tezy dop. resp. nauk. konf. – Chernivci, 1990. – S. 91–92.

3. Zhupans'kyj, Ja.I. Do pytannja pro chasovi osoblyvosti zaselennja ta peretvorennja terytorii' Karpato-Podil's'kogo regionu / Ja.I. Zhupans'kyj, V.P. Krul', M.D. Zajachuk // Materialy nauk. konf. prysv. 120-richchju zasnuv. Cherniv. un-tu. –Chernivci, 1995. – T.3. – 95 s.

4. Istorychne dzhereloznavstvo: Pidruchnyk / Ja.S. Kalakura, I.N. Vojcehivs'ka, S.F. Pavlenko. – K., 2002. – 488 s.

5. Koval'chenko, I.D. Istoricheskij istochnik v svete uchenija ob informacii / I.D. Koval'chenko // Istorija SSSR. – 1982. – № 3. – S. 143–150.

6. Krul', V.P. Zaselennja terytorii' Galychyny (hronologichni i horologichni aspekty) / V.P. Krul' // Ukrai'ns'ke Polissja: vchora, s'ogodni, zavtra: Zb. nauk. prac'. – Luc'k, 1998. – S. 131–134.

7. Krul', V.P. Retrospektyvno-geografichna osnova ekistychnoi' harakterystyky regionu (istoryko-geografichnoi' zony Ukrai'ny) / V.P. Krul', G.Ja. Krul' // Ukrai'na: geografichni problemy stalogo rozvytku. – 2004. – T.2. – S. 252–254.

8. Makarchuk, S.A. Pysemni dzherela z istorii' Ukrai'ny / S.A. Makarchuk. – L., 1999. – 352 s.

9. Strel'skij, V.I. Teorija i metodika istochnikovedenija istorii SSSR / V.I. Strel'skij – K., 1976. – 227 s.

10. Farsobin, V.V. Istochnikovedenie i ego metod / V.V. Farsobin. – M., 1983. – 231 s.

11. Shablij, O.I. Istorychni vymiry ukrai'ns'koi' geografii' / O.I. Shablij // Istorija ukrai'ns'koi' geografii'. – Ternopil', 2000. – Vyp. 1. – S. 7–15.
Published
2009-12-20
How to Cite
Taran, G. (2009). Classification of information sources for the study of historical and geographic stages of the settlement process of South-Eastern Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 18(3/2), 150-156. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111028