Problems in the geographic source of historical and geographical regional studies (for example, Dnipropetrovsk region)


  • O. V. Trocenko Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar

Abstract

Defined information potential source base of the territory of modern Dnipropetrovsk region, outlined the problems of using historical sources in historical and geographical studies at the regional level.Keywords: geographical source, historical source, Source study analysis, classification, periods, historical and geographical study. 

Author Biography

O. V. Trocenko, Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar
Candidate of geographical sciences, assistant professor of physical and economic geography

References

1. Isachenko A.G. Razvitie geograficheskih idej / A.G. Isachenko. – M., 1971. – 400 s.

2. Zhupans'kyj Ja.I. Istorija rozvytku geografii' v Ukrai'ni / Ja.I. Zhupans'kyj. – L., 1997. – 264 s.

3. Denysyk G.I. Antropogenni landshafty Pravoberezhnoi' Ukrai'ny / G.I. Denysyk. – V., 1998. – 289 s.

4. Olijnyk Ja.B. Geografichna nauka v Ukrai'ni: stanovlennja i rozvytok / Ja.B. Olijnyk, N. Krasnopol's'ka. – K., 2007. – 148 s.

5. Zelens'ka L.I. Metodologichni problemy rozrobky informacijnoi' systemy «Rozvytok geografichnyh ujavlen' pro terytoriju regionu» (na prykladi Dnipropetrovs'koi' oblasti) / L.I. Zelens'ka, O.V. Trocenko // Problemy bezperervnoi' geografichnoi' osvity i kartografii': zb. nauk. prac'. – 2009. – 4 s.
Published
2010-02-01
How to Cite
Trocenko, O. (2010). Problems in the geographic source of historical and geographical regional studies (for example, Dnipropetrovsk region). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 18(3/2), 146-150. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111027