Features molibdenum ore mineralization of Hannivka in the Kryvyi Rig - Kremenchutske zone of the Ukrainian shield


  • A V Dubovitska Institute of Geological Sciences, Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
  • N V Vovkotrub KE "Juzhukrgeologija"
  • Victor Mykolaevitch Ivanov Institute of Geological Sciences, Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University

Abstract

The new data about Hannivsky occurrence, ones of molybdenum prospects in Ukraine, are given. The results of researched confirmed a complex, multistage character of ore formation in occurrence, which by availability of some pyrite and magnetite generations, and in the spatial dissociation of molybdenite from others sulfides is expressed.Key words: molybdenum mineralization, Ukrainian Shield.

Author Biography

Victor Mykolaevitch Ivanov, Institute of Geological Sciences, Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
Director of Institute of Geological Sciences, Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University

References

1. Babkov Ju.B. Nekotorye osobennosti razmeshhenija medno-molibdenovyh rudoprojavlenij v vostochnoj chasti Krivorozhsko-Kremenchugskoj zony /Ju.B. Babkov, A.S. Kiselev, V.V.
Reshetnjak, Ju.Z. Borzenko //Geol. zhurn.–1972.– №4.–S. 112-114.

2. Velikanov Ju.F. Uslovija formirovanija molibdenovoj mineralizacii Vostochno-Annovskoj polosy /Ju.F. Velikanov, N.P. Semenenko //Geol. zhurn. –1992.–№3.–S. 89-92.
Published
2011-03-18
How to Cite
Dubovitska, A., Vovkotrub, N., & Ivanov, V. (2011). Features molibdenum ore mineralization of Hannivka in the Kryvyi Rig - Kremenchutske zone of the Ukrainian shield. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 19(3/2), 3-10. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111101