The influence of groundwater flow effect on changes of loess soil strength characteristics


  • S. V. Bida Yuri Kondratyuk Poltava National Technical University
  • O. V. Kuts Yuri Kondratyuk Poltava National Technical University

Abstract

The problem of stability of slopes - one of the most topical at present. It is proved that the reliability of the slope stability assessment affects the accuracy of the strength characteristics of the soil. One of the most common methods is one-plane shifts method Established that processing of results of soil shift test in logarithmic coordinates can more accurately identify indicators of strength. Discovered that the magnitude of the strength characteristics of soil test results which is obtained on one plane shift depends on the vertical pressure during testing.Key words: slopes, groundwater, loess soils, soil strength.

Author Biographies

S. V. Bida, Yuri Kondratyuk Poltava National Technical University
Yuri Kondratyuk Poltava National Technical University
O. V. Kuts, Yuri Kondratyuk Poltava National Technical University
Yuri Kondratyuk Poltava National Technical University

References

1. Abelev, Y. M. Osnovy proektirovanija i stroitel'stva na prosadochnyh makroporistyh gruntah [Text]: edition / Y. M. Abelev, M. Y. Abelev. – M.: Stroyizdat, 1979. – 271 p.

2. Bіda, S. V. Pіdtoplennja Poltavi ta jogo vpliv na rozvitok zsuvnih procesіv. Budіvel’nі konstrukcії [Text]: scientific and technical collection / S. V. Bіda, Y. J. Velikodniy. – K .: DP NIISK, 2004. – P. 275 – 278.

3. Bіda, S. V. Osoblivostі viniknennja ta rozvitku zsuvnih procesіv na shilah, skladenih lesovimi vіdkladami [Text]: bulletin of the DNU. Geology, Geography / S. V. Bіda, O. V. Kuts, K. V. Pіdrіyko. – D., 2014. – P. 162-167.

4. Bіda, S. V. Klasyfikacija ulogovyn Poltavs'kogo lesovogo plato. Resursoekonomni materialy, konstrukcii', budivli ta sporudy [Text]: scientific works / S. V. Bіda, Y. J. Velikodniy, A. M. Yagolnik. – Rivne, 2009.– P. 548 – 553.
5. Demchishin, M. G. Sovremennaja dinamika sklonov na territorii Ukrainy (inzhenerno-geologicheskie aspekty) [Text]: scientific works /M. G. Demchishin. – K.: Nauk. Dumka, 1992. – 251 p.
6. Denisov, N. Y. Stroitel'nye svojstva lessa i lessovidnyh suglinkov [Text] / N. Y. Denisov. –M.: Stroyizdat, 1953. – 253 p.
7. DSTU B V. 2.1-4-96. Ґrunti. Metodi laboratornogo viznachennja harakteristik mіcnostі і reformovanostі [Text]. – K.: MNTKS, 1997. – 55 p.

8. DSTU B V. 2.1-7-2000. Ґrunti. Metodi pol'ovogo viznachennja harakteristik mіcnostі і deformativnostі [Text]. –K.: MNTKS, 2001. – 54 p.

9. Gersevanov, N. M. Teoreticheskie osnovy mehaniki gruntov i ih prakticheskoe primenenie [Text] / N. M. Gersevanov, D. E. Polshyn. – M.: Stroyizdat, 1948. – 248 p.

10. Gilman, J. D. Osnovanija i fundamenty na lessovyh prosadochnyh gruntah [Text] / J. D. Gilman.– Rostov n/D: RISI, 1991.– 217 p.

11. Inzhenerna geologija. Mehanika g'runtiv, osnovy i fundamenty [Text]: pidruchnyk / M. L. Zotsenko [et al.]. – Poltava: PNTU, 2004. – 568 p.

12. Klepikov, S. N. Raschet sooruzhenij na deformiruemom osnovanii [Text] / S. N. K2lepikov.– K.: NIISK, 1996. – 103 p.

13. Kraev, V. F. Inzhenerno-geologicheskaja harakteristika porod lessovoj formacii Ukrainy [Text] / V. F. Kraev. – K.: Nauk. Dumka, 1971. – 228 p.

14. Konovalov, P. A. Osnovanija i fundamenty rekonstruiruemyh zdanij [Text] / P. A. Konovalov. – M.: VNIINTPI, 2000. – 320 p.

15. Luchkyn, M. A. Issledovanie svojstv glinistyh gruntov dlja geotehnicheskogo modelirovanija osnovanij. Osnovanija i fundamenty [Text] / M. A. Luchkyn, V. M. Ulytskyy. – M.: Stroyizdat, 2006. – P. 7 – 9
.
16. Maslov, N. N. Osnovy inzhenernoj geologii i mehaniki gruntov [Text] / N. N. Maslov.– M.: Higher School, 1982. – 511 p.

17. Osoblivostі ocіnjuvannja stіjkostі shilіv Poltavs'kogo lesovogo plato. Budіvel’nі konstrukcії [Text]: scientific and technical collection / M. L. Zotsenko, Y. J. Velikodniy, O. V. Bort, S. V. Bіda. – K.: NDIBK, 2008. – № 71(2). – P. 178 – 189.

18. Osoblivostі rozvantazhennja ґruntovih vod Poltavs'kogo plato [Text]: mater. 2-ї mіzhnar. nauk.-prakt. konf. / Y. J. Velikodniy [et al.]. – K.: Znannja, 2003.– P. 53 – 56.

19. Sergeev, E. M. Gruntovedenie [Text] / E. M. Sergeev.– M.: Izdat. Mosk. Univ., 1959. – 387 p.

20. Velikodniy, Y. I. Zahyst terytorij vid zsuviv [Text]: navchal'n. Posib. / Y. I. Velikodniy. – P.: LLC «Printing Center» Skaytek, 2006. – 387 p.

21. Velikodniy, Y. I. Lozhbiny opolznevyh sklonov Poltavskogo plato i ih raznovidnosti. Stroitel'stvo, materialovedenie, mashinostroenie [Text]: collection of scientific papers / Y. I. Velikodniy, S. V. Bida, A. N. Yagolnik. – D.: PGASA, 2009. – P. 86 – 89.

22. Yaholnyk, A. M. Viznachennja strukturnogo zcheplennja zv’jaznogo ґruntu metodom obertal'nogo zrіzu [Text]: resursoekonomnі materіali, konstrukcії, budіvlі ta sporudi / A. M. Yaholnyk. – Rivne, 2009. – P. 570 – 577.

23. Yakovlev, A. V. Osoblyvosti proektuvannja, budivnyctva, ekspluatacii' budivel' i sporud na lesovomu g'runti ta zsuvonebezpechnij terytorii' Ukrai'ny [Text] / A. V. Yakovlev, Y. L. Vinnikov. – K.: NMK VO, 1992. – 251 p.

24. Zaretsky, J. K. Vjazkoplastichnost' gruntov i raschety sooruzhenij [Text] / J. K. Zaretsky. – M.: Stroyizdat, 1988. – 352 p.
Published
2015-03-04
How to Cite
Bida, S., & Kuts, O. (2015). The influence of groundwater flow effect on changes of loess soil strength characteristics. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 23(1), 3–16. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111502