Thermal methods of waste neutralization: analyzes and environmental consequences


  • G. A. Kroїk Research Institute of Geology of the Dnipropetrovsk National University. Oles Gonchar
  • V. І. Demura Scientific - Research Institute of Geology of the Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University

Abstract

The analysis of existing methods of waste disposal with regard to their environmental safety, economic feasibility and technical capabilities.Keywords: waste, thermal processing, recycling, disposal, burning.

Author Biographies

G. A. Kroїk, Research Institute of Geology of the Dnipropetrovsk National University. Oles Gonchar
Scientific - Research Institute of Geology of the Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dr geol. Sciences
V. І. Demura, Scientific - Research Institute of Geology of the Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
Scientific - Research Institute of Geology of the Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University

References

1. Zapol's'kij A.K. Osnovi ekologії/ A K. Zapol's'kij, A. I. Saljuk. - K., 2001. - 251 s.
2. Novgorodcev K. I. Sovremennye sposoby ispol'zovanija i pererabotki promyshlennyh i tverdyh bytovyh othodov / K. I. Novgorodcev, V. T. Bariginolec, S. L. Stojusov. - K., 1978-320s.
3. Sister V. G. Tverdye bytovye othody / V. G. Sister, A. N. Mirnyj, L. S. Skvorcov, i dr. –M.,- 2001. -350 s.
4. Termicheskie metody obezvrezhivanija othodov / pod. red. K. K. Bogunevskoj, G. P. Bespamjatova - L., 1975.- 176 s.
Published
2015-04-24
How to Cite
KroїkG., & Demura, V. (2015). Thermal methods of waste neutralization: analyzes and environmental consequences. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 18(3/2), 37-41. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111007