Evaluation of mine hazard class dump rocks Western Donbass


  • Anna Arkadievna Kroik Research Institute of Geology of the Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar
  • O. V. Melnik Research Institute of Geology of the Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar

Abstract

Ranging of elements is executed on their gross maintenance and the comparison was performed with the MPCs. Calculated hazard class waste Western Donbass.Key words: oligoelementss, wastes products of the coal mining,  toxicness of wastes products.

Author Biographies

Anna Arkadievna Kroik, Research Institute of Geology of the Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar
prof., Dr. geol. Sciences, Research Institute of Geology of the Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar
O. V. Melnik, Research Institute of Geology of the Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar
Research Institute of Geology of the Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar

References

1. Davydova C. L. Tjazhelye metally kak supertoksikanty XXI veka. / C. L. Davydova, V. I. Tagaev // Uchebnoe posobie. – M. : RUDN, 2002. – 140 s. (in Russian)

2. Dmitruk Ju. M. Osoblivostі vmіstu ta rozpodіlu vazhkih metalіv u ґruntah / Ju. M. Dmitruk, І. І. Nazarenko, M. M. Turash, P. G. Nazarok // Ґruntoznavstvo. – 2005. – # 1–2. – S. 5–62. (in Russian)

3. Zakon Ukrayiny «Pro vidxody», № 187/98-VR vid 05.03.98., chynnyj, potochna redakciya — Redakciya vid 18.11.2012, pidstava 5456-17 (in Ukrainian)

4. Kontrol' himicheskih i biologicheskih parametrov pod. red.. L. K. Isaeva. – S-P. : Kremol, – 1998. – 851 s. (in Russian)

5. Kroik A.A. Jekologicheskaja bezopasnost': problemy zagrjaznenija ob"ektov okruzhajushhej sredy pri hranenii tverdyh othodov / G. A. Kroїk // Vіsn. Dnіpropetr. Un-tu Geologіja, geografіja. – 2002. - №8. – S.103-109. (in Russian)

6. Pat. 55027 Ukrayina MPK G 01N33/24, G 01 N 33/13 "Sposib vyznachennya klasu nebezpeky tverdyx vidxodiv hirnychodobuvnoyi promyslovosti" / H. A. Kroyik, V. A. Bilec"ka, N.Ye. Yacenko, V. I. Demura – N Y 200813913 zayav. 3.12.2008; opubl. 10.09.2009 // Byul. N 17. (in Ukrainian)
Published
2013-03-29