Features of formation erosion-landslide processes basin as an example Tunnel draw.


  • L. D. Bohachenko Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
  • L. I. Osadcha Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
  • T. V. Sibul' Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University

Abstract

The article discusses some aspects of the activation of landslides on example the city of Dnepropetrovsk, described the relationship between the degradation of loessess, and subsidence-suffosion,psevdokarst phenomena, landslides in a specific example.               Keywords: erosion, pseudokarst, landslide. .

Author Biographies

L. D. Bohachenko, Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
Senior Lecturer  of the Department of Hydrometeorology and Environmental Geoscience
L. I. Osadcha, Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
assistant professor (docent)Department of Geology and Hydrogeology
T. V. Sibul', Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University
assistant professor (docent)

References

1. Rekomendaciyi po kil"kisnij ocinci stijkosti zsuvnyx procesiv. M., 1984. (in Ukrainian)

2. Yemel"yanova O.P."Osnovni zakonomirnosti zsuvnyx procesiv". "Nadra", 1972.(in Ukrainian)

3. Lomtadze V.D. "Inzhenerna heolohiya. Inzhenerna heodynamika". "Nadra",1977. (in Ukrainian)

4. Rekomendaciyi po inzhenerno-heolohichnym doslidzhennyam v rajonax rozvytku zsuviv. M.,1982.(in Ukrainian)

5. D.S.Kyzeval"ter i dr. Heomorfolohiya ta chetvertynna heolohiya.
6. Rel"yef Ukrayiny. Pid red. V.Stecyuka. Slovo. Kyyiv. 2010.(in Ukrainian)

7. Naukovo-texnichnyj zvit po ob'yektu: "Inzhenerni posluhy (Pershocherhovi zaxody monitorynhu stanu zemel" ta stanu heolohichnoho seredovyshha m.Dnipropetrovs"ka)" NVP "HIINTIZ".Dnipropetrovs"k.2010.(in Ukrainian)
Published
2015-02-04
How to Cite
Bohachenko, L., Osadcha, L., & Sibul’, T. (2015). Features of formation erosion-landslide processes basin as an example Tunnel draw. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 21(3/2). https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111323